Issues in Language Teaching

Issues in Language Teaching

Issues in Language Teaching (ILT), Vol. 9, No. 2, ِDecember 2020 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

آموزش ادراکی سیستمی: تاثیر سه نوع تفکر کلامی در یادگیری وجه مجهول توسط فراگیران انگلیسی به عنوان زبان دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Communicated thinking dialogic thinking SCOBA Sociocultural theory

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۱۴
این تحقیق سه نوع تفکر کلامی که در روش تدریس ادراکی جامع رایج است را مورد بررسی و مقایسه قرار داد تا تاثیر این سه شیوه به زبان آوری فکر را در فراگیری وجه مجهول در بین فراگیران زبان دوم مشخص کند. بنابراین چهار کلاس پایه دوازدهم از یک دبیرستان انتخاب شدند و به بطور تصادفی به سه گروه آزمایش و یک گروه گواه تقسیم شدند و به تمام دانش آموزان وجه مجهول آموزش داده شد. در واقع به هر کدام از سه گروه آزمایش به یکی از شیو ه های رایج آموزش ادراکی سیستمی: الف) تفکر کلامی درونی، ب) تفکر کلامی بیرونی، ج) تفکرکلامی درونی و بیرونی آموزش داده شد وبه گروه گواه به روش معمول استقرایی آموزش داده شد. نتایج تحقیق نشان داد که هر سه شیوه ادراکی سیستمی در یادگیری وجه مجهول توسط فراگیران موثربود. البته شایان ذکر است که از سه روش فوق دو روش تفکر کلام بیرونی و روش تفکر کلامی بیرونی و درونی از روش تفکر درونی موثرتر بودند. در حقیقت علت این برتری را می توان در ماهیت منحصر به فرد روش تفکربیرونی جست که همزمان به دو شکل باعث توسعه ذهنی می شود. شکل اول توسعه ذهنی از طریق مفاهیم می باشد که از ویژگی بارز آموزش ادراکی سیستمی است و شکل دوم حالت توسعه ذهنی از طریق تعامل می باشد که از ویژگی های بارز ارزیابی پویا است. به عبارتی دیگردر روش تفکر بیرونی بستری فراهم می شود تا دو مدل آموزش ادراکی سیستمی و ارزیابی پویا نمایان شوند.
۲.

مفهوم سازی امید برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در محیط ایران: مدل نظری بنیادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Keywords: Hope grounded theory Second Language Teaching EFL Teaching Measurement Scale

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۲۹
مطالعات میان-رشته ای اخیرنشان داده است که امید نقش مهمی درپیشرفت تحصیلی وعملکرد شغلی دارد. با توجه به کمبود تحقیق درحوزه بینابینی امید وتدریس زبان دوم یا خارجی، برای اولین بار،این مقاله به ارائه مفهوم سازی طبقه ای امید برای تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی می پردازد. پس ازتهیه طرح تحقیق اکتشافی به روش ترکیبی، با استفاده ازتکنیکهای مشاهده وانجام مصاحبه عمیق، جمع آوری داده های کیفی بنیاد محورازمدرسان مجرب زبان انگلیسی تا هنگام حصول اشباع نظری داده ها ادامه یافت. 38شاخص مرتبط با هفت طبقه اصلی شناسایی گردید. برای قضاوت درباره اعتبار یافته های کیفی، پرسشنامه 38آیتمی امید طراحی گردید و سپس به صورت پایلوت اجرا شد. درمرحله بعد، به منظورآزمون نمودن تعمیم پذیری یافته های مرحله پایلوت ، پرسشنامه پالایش شده 35 آیتمی امید برنمونه کانونینس ازجمعیت ایران شامل 228مدرس زبان انگلیسی از استانهای تهران،چهارمحال- بختیاری، واصفهان اجرا شد. آنالیزهای آماری داده های مرحله آزمون، 35 شاخص مرتبط با هفت مؤلفه اصلی سازنده ساختار امید را تایید نمود. بنابراین،عوامل اصلی شامل ارتباط بین فردی، مقصد اجتماعی،هدف گذاری،احساس،یقین،منبع، وتلاش موردانتظارتأیید گردیدند. به علاوه ، طراحی ، ساخت، واعتبار سنجی مقیاس سنجش 35 آیتمی امید برای تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در محیط ایران انجام شد. همچنین، قدرت توضیحی تمامی شاخص های دخیل در ایجاد امید برای تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی مورد آزمون قرار گرفتندوبرآوردشدند. یافته های این پژوهش، ساخت برنامه های مداخله گر آموزشی را روشن تر می سازد تا مدرسان زبان انگلیسی به سطوح بالاترامید برای تدریس زبان انگلیسی دست یابند.
۳.

بررسی موضوعی و روش پژوهش مقالات چاپ شده از سال 1980 تا 2019 در مجلات زبانشناسی کاربردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Applied linguistics research methodology research orientation journals

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۸۴
این پژوهش بر آن بود تا به بررسی موضوعی و روش پژوهش مقالات چاپ شده در هفت مجله زبانشناسی کاربردی از سال 1980 تا 2019 بپردازد. بر این اساس، 3491 مقاله از این هفت مجله استخراج شد. روش پژوهش این مقالات بر اساس سه روش پژوهش کیفی، کمی و تلفیقی دسته بنده شد. برای بررسی موضوعی این مقالات چارچوبی که شامل 10 موضوع از جمله آموزش، مدرسان، ارزشیابی، یادگیری، فراگیران، محتوا، هویت، آموزش زبان و تکنولوژی، انگلیسی برای اهداف ویژه و منظورشناسی و کلام بود مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد از سال 1980 تا 2000 روش کمی به صورت ویژه مورد استفاده قرار می گرفته است اما از 2000 تا 2019 روش پژوهش کیفی رشد داشته است. همچنین نتایج نشان داد که از سال 2010 تا 2019، پژوهشگران به استفاده از روش پژوهش تلفیقی علاقه مند شده اند. نتایج همچنین نشان داد که از سال 1980 تا 2019 بیشترین موضوعات درمورد یادگیری، فراگیران و محتوا و کمترین موضوعات هویت و انگلیسی با اهداف ویژه بوده است. نتایج این پژوهش می تواند به پژوهشگران حوزه زبانشناسی کاربردی و به طور ویژه پژوهشگران کم تجربه کمک کند تا دانش خود را درمورد آنچه تاکنون در حوزه زبانشناسی کاربردی انجام شده است تقویت کنند تا بهتر بتوانند تمرکز پژوهشی خود را ایجاد نمایند.
۴.

تأثیر آموزش بر شکل گیری صدا و حضور نویسنده در نگارش استدلالی به زبان انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Argumentative writing academic IELTS task 2 Voice instructing voice

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۹۷
علیرغم اینکه که مطالعات چشمگیری در زمینه تجزیه و تحلیل صدا و حضور نویسنده در نگارش های استدلالی انجام گردیده، هنوز در خصوص تأثیر آموزش بر این حضور تحقیقات کافی صورت نپذیرفته است. بنابراین ، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل مارتین و وایت و الگوی تعاملی هایلند در شکل گیری صدا و حضور نویسنده و تعامل بین نویسنده و خواننده پرداخته است. برای این منظور، یک گروه کنترل و دو گروه تحقیق در مطالعه شرکت کردند. گروه های تحقیق در مورد عناصر تشکیل دهنده موضع نویسنده و تعامل با خواننده بر اساس دو مدل متفاوت آموزش داده شدند. تغییرات در استفاده از عناصر بین گروههای تحقیق و کنترل پس از آموزش بررسی گردید. زبان آموزانی که از تأثیر صدا و حضور نویسنده بر اساس مدل مارتین و وایت آگاه گردیدند، از موضع گیری تعاملی و تدافعی بیشتری در نگارش آیلتس استفاده کردند و تعامل قابل تو جهی با خواننده داشتند. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به مربیان کمک کند تا آگاهی زبان آموزان را از چگونگی حضور نویسنده در نوشتار بطور موثری ارتقا داده تا نوشتار های تعاملی متقاعده کننده ای را ارائه دهند.
۵.

تحلیل جامعه شناختی هویت ارتباطی و عملکرد یادگیری زبان در میان زبان آموزان انگلیسی ایرانی: با تمرکز بر مشارکت والدین در یادگیری زبان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Identity Imposed Self/Identity Parental Involvement Public Self/Identity Relational Context

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۲۶
در این مطالعه، محققان قصد داشتند تا دیدگاه های فراگیران زبان انگلیسی را براساس چهار زمینه ارتباطی از جمله اعضای خانواده، زبان آموزان انگلیسی، همکلاسی ها و بهترین دوستان شان به نمایش بگذارند. برای این منظور گروهی از نوجوانان ایرانی (38 نفر) با دامنه سنی 12 تا 16 سال (مرد 24، زن 24) به صورت تصادفی از سه موسسه آموزش زبان انگلیسی در شهرستان سبزوار، خراسان رضوی انتخاب شدند. محققان با استفاده از پرسشنامه معتبر تیلور (2010)، یک نسخه اصلاح شده از پرسشنامه تیلور رابا تاکید بر مدل های بررسی هویت جهت پی گیری اهداف تحقیق حاضر شامل 1) نواسانات ادراکی فراگیران ایرانی برای یادگیری زبان انگلیسی با توجه به چهار زمینه ارتباطی در فوق و 2) بینش آنها نسبت به دو نوع هویت درک شده ( عمومی و تحمیلی) در دو زیر شاخه ی "در حال حاضر و آینده" و3) جهت گیری ارتباط میان این دو نوع هویت و عملکرد کلی فراگیران در یادگیری زبان انگلیسی بررسی نمودند. یافته های اولیه نشان داد که در تعریف های متنوعی از انواع شخصیت در میان فراگیران، در خصوص ترجیحات مربوط به "اعضای خانواده" در فرایندهای یادگیری و عملکرد آینده، نقش اعضای خانواده در عملکرد یادگیری پررنگ بود. با توجه به ترجیحات پاسخ دهندگان نسبت به دستیابی به اهداف خود در یادگیری زبان انگلیسی بر اساس هویت (عمومی و تحمیلی)، مشخص شد که سطح اعمال "معلمان زبان" و "خانواده ها" بر فراگیری زبان آموزان تقریبا یکسان بود گرچه دسته بندی های مربوط به هویت تحمیلی در حال حاضر و آینده و در جامعه خود، اعضای خانواده دوباره امتیاز بیشتری داشتند. در نهایت، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل بعدی داده ها در مورد رابطه بین دو جنبه هویت (تحمیلی در مقابل عمومی) و شاخص خودگزارشی عملکرد در زبان انگلیسی نشان دهنده ارتباط معنی دار تنها با شاخص های هویت تحمیلی بود. در نهایت، تحلیل و تفسیر نتایج به منظور شناخت کلی افراد مرتبط با فرایند یادگیری زبان مورد بحث قرار گرفت.
۶.

تحلیل محتوایی کتاب های زبان انگلیسی مدارس متوسطه ایران از منظر نشانگرهای ادب ورزی، کنش های کلامی و نقش های زبانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Pragmatic awareness Prospect and Vision series Informatives Directives Representatives

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۵۷
تحقیق حاضر تلاشی است برای ارزیابی مجموعه کتاب های پراسپکت و ویژن (کتاب های زبان انگلیسی دوره اول و دوره دوم دبیرستان) با توجه به سه عنصر اصلی منظورشناسی؛ نشانگرهای ادب ورزی، کنش های کلامی و نقش های زبانی. به همین منظور تمامی مکالمات (۱۷۲ مکالمه) این شش کتاب مورد بررسی و تحلیل دقیق جهت پاسخگویی به موارد ذیل قرار گرفت: پربسامد ترین نشانگرهای ادب ورزی؛ رایج ترین کنش های کلامی وپربسامدترین نقش های زبانی به کار رفته در کتاب های پراسپکت و ویژن نتایج این تحقیق نشان داد که نشانگرهای ادب و نشانگرهای اقدامی پربسامد ترین نشانگرهای ادب ورزی هستند. کنش های کلامیِ نمایندگی و بخشنامه ای پربسامدترین کنش های کلامی هستند. و همچنیمن نقش زبانیِ اطلاعاتی، پرتکرار ترین نقش زبانی به کار گرفته شده در این مجموعه کتاب ها هستند. از سوی دیگر عدم استفاده و یا استفاده محدود از برخی از عناصر منظور شناسی به عنوان نقص در این مجموعه ها شناخته شد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه مشخص شد که توزیع مولفه های منظورشناسی به صورت مساوی در مکالمات هر دو سری کتاب ها صورت نپذیرفته است و هیچ ارتباطی میان سطح این کتاب ها و میزان استفاده از این مولفه ها وجود ندارد. و در نهایت، راه کارها و پیشنهاداتی به مسئولین تهیه و تدوین منابع درسی جهت به کارگیری عناصر منظورشناسی در کتاب های درسی زبان انگلیسی و تحقق اهداف آموزشی ارائه شد.
۷.

منشاء خطاهای فراگیران فارسی زبان در تولید عبارات موصولی بدون هسته زبان انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: headless relative clause markedness differential hypothesis Error Analysis Second/Foreign Language Acquisition

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۹۳
پژوهش حاضر به بررسی خطاهای فارسی زبانانی که انگلیسی زبان خارجی آنها است در تولید عبارات موصولی زبان انگلیسی پرداخته است. باوجود آنکه در زبان انگلیسی، استفاده از ساخت پرسشی در اغلب عبارات موصولی بدون هسته مجاز نیست، فارسی زبانان به وفور از این ساختار در جملات انگلیسی خود استفاده میکنند. طی این پژوهش، ریشه های احتمالی این خطا شناسایی و تحلیل شدند و نهایتا فرضیه نشانداری تمایزبخش که قدرت بیشتری در توضیح این خطا داشت به عنوان چارچوب نظری این پژوهش انتخاب شد. پیکره شفاهی و کتبی این پژوهش طی دو سال از منابع متعدد و از 137 مشارک خانم و آقا به دست آمد. داده ها از گویه هایی که به طور طبیعی، نه با هدف این پژوهش، بیان شده بودند جمع آوری شد و شامل 126 عبارت موصولی خطادار بود که 85 عبارت (67.46%) بدون هسته معمولی، 25 عبارت (19.84%) هسته دار و 16 عبارت (12.69%) بدون هسته آزاد بودند. بررسی دقیق تر داده ها منجر به شناسایی تمایز نظام مند بین خطاها در دو نوع عبارت موصولی اصلی (بدون هسته در جایگاه فاعل یا مفعول) و دو نوع عبارت موصولی فرعی (بدون هسته در جایگاه فاعل و دارای فعل بودن ) گردید. این وسعت کارکرد عبارات موصولی در زبان انگلیسی نسبت به فارسی، می تواند موجب نشانداری این ساختار برای فارسی زبانان شود. به نظر می رسد این نوع نشانداری که ناظر بر گستره کاربرد جملات پرسشی و خبری در جایگاه عبارات موصولی بدون هسته است بیش از نشانداری از حیث تفاوت در تعداد واژگانی که در فارسی و انگلیسی برای یک کارکرد واحد وجود دارد، می تواند علت بروز این نوع خطا را توضیح دهد. پژوهش حاضر، بر ضرورت بررسی زبانشناسانه سایر ابعاد خطاهای نظام مند مشابه، همکاری متخصصان زبانشناسی و آموزش زبان دوم/خارجی در شناسایی و رفع مشکلات یادگیری، و پژوهش های بیشتر برای ارایه راه حل های آموزشی برای چنین مشکلاتی تاکید می نماید.
۸.

بررسی کارایی تدریس لغت، دستور و مهارت خواندن در دوره های آنلاین زبان با اهداف آکادمیک در دانشگاه ها در زمان همه گیری کووید 19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: COVID-19 Online education EAP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۵۷
بیماری همه گیر COVID-19 همه دانشگاه ها را واداشت تا تمام برنامه های خود را بصورت آنلاین ارائه دهند. اما همه مدرسان برای چنین تحول ناگهانی ای آماده نبودند. آموزش آنلاین می تواند برای مربیان و موسسات بسیار چالش برانگیز باشد چراکه دارای ظرافت های مختلفی است که آن را از برنامه های حضوری کاملا متفاوت می سازد. با توجه به شرایط حاضر همه گیری، نیاز فوری به مطالعات در خصوص بررسی اثربخشی چنین برنامه هایی در مقایسه با دوره های مشابه حضوری به شدت حس میشود. در نتیجه ، مطالعه حاضر تلاشی بود برای مقایسه اثربخشی یک دوره EAP آنلاین با دوره مشابه حضوری از نظر سه مولفه لغات ، دستور زبان و درک مطلب. شصت و هشت دانش آموز در دو گروه آنلاین و حضوری با طرح پیش آزمون-پس آزمون در این مطالعه شرکت کردند. در حالی که در شروع مطالعه دو گروه تفاوت معناداری نداشتند ، نتایج آزمون SPANOVA تفاوت معناداری را در مورد مولفه دستور زبان و نه دو مولفه دیگر نشان داد. گروه حضوری از عملکرد بهتری در یادگیری دستور زبان برخوردار بود. مصاحبه های انجام شده نشان داد که فراگیران در کلاسهای آنلاین معمولاً تعامل کمی با معلمان و همکلاسی های خود دارند و معلمان نمی توانند در طول کلاس، فراگیران را درگیر و فعال نگه دارند. همه اینها نشان می دهد که یک برنامه آنلاین، ترجمه یک برنامه درسی حضوری به یک قالب آنلاین نیست و از پیچیدگی های بی شماری برخوردار است که باید مورد توجه همه دست اندرکاران قرار گیرد.
۹.

کارآیی و رتبه راهبردهای بازخورد اصلاحی فرازبانی در عملکرد گرامری نوشتاری: زبان آموزان فارس در مقابل ترکمن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: corrective feedback Metalinguistic grammatical errors bilingual EFL Writing

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۳۸
همچنان عدم قطعیت های زیادی در خصوص نقش محتمل عوامل میانجی فراوان نظیر زمینه زبانی و قومیت در فرایند بازخود اصلاحی وجود دارد. در پاسخ به این موضوع، مطالعه حاضر بر روی 79 زبان آموز فارس و 79 زبان آموز دوزبانه ترکمن با سن 13 تا 18 سال در دو موسسه آموزش زبان استان گلستان صورت گرفت. شرکت کنندگان به سه گروه تیمار و یک گروه کنترل تقسیم شدند. دو پیش آزمون، اشتباهات گرامری زبان آموزان را نشان داد که براساس آن سه راهبرد بازخورد اصلاحی فرازبانی شفاهی، کتبی و تلفیقی تنظیم گردید و بر روی 5 اشتباه گرامری پرتکرار زبان آموزان اعمال شد. گروه کنترل تیماری دریافت نکرد. آزمون کروسکال والیس نشان دهنده تفاوت معنی دار گروه ها پیش و پس از تیمار بود که براساس آن، پس-آزمون مقایسه زوجی کانوور انجام شد. نتایج نشان داد که در فارس ها و ترکمن ها تیمارها به شکل معنی داری بر روی کاهش اشتباهات گرامری اثر گذاشته است. راهبردهای اصلاحی فرازبانی شفاهی و تلفیقی برای فارس ها و هر سه راهبرد برای ترکمن ها بر روی کاهش اشتباهات اثر معنی دار داشتند. رتبه راهبردها به کمک روش نزدیکی به راه حل ایده آل (تاپسیس) با وزن برابر اشتباهات بررسی شد که برای فارس ها، روش شفاهی و برای ترکمن ها روش کتبی را به عنوان بهترین نشان داد. روش تاپسیس با تغییر وزن ها به میزان 50 درصد به میزان 10000 بار تکرار شد که نشان دهنده ثبات رتبه بندی به دست آمده بود. نتایج این پژوهش می تواند برای فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، آموزگاران زبان به فراگیران دوزبانه، طراحان سرفصل دروس و مواد آموزشی کمک نماید و هم زمان درهای جدیدی به سوی پژوهش های مرتبط بگشاید.
۱۰.

مدل سازی رابطه ی ساختاری بین حمایت سازمانی ادراک شده و کیفیت زندگی کاری در بین معلمان دوره ی متوسطه ی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: EFL Teachers Perceived organizational support Quality of work life Secondary School and social exchange

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۴۲۳
کیفیت زندگی کاری (QWL) معلمان یک چترواژه است که به میزان رضایت معلم از شغل خود و شرایط کلی کار اشاره دارد که تحت تأثیر سه عامل حمایت سازمانی از جمله مشارکت در تصمیم گیری، انصاف درپاداش و فرصت رشد می باشد (ویلگاس-ریمرز، 2003). مطالعه حاضر رابطه بین حمایت سازمانی درک شده (POS) و QWLرا در بین معلمان دوره متوسطه زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی بررسی کرده است. برای این منظور از روش همبستگی توصیفی استفاده شده است که در آن تعداد 173 معلم شرکت کردند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین جمعیتی متشکل از معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در مدارس متوسطه ی تهران (N=1826) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه نگرش مبتنی بر مدل POS آلن، آرمسترانگ، رید، و ریمنشنایدر(2008) و همچنین پرسشنامه QWLوالتون (1973) بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید. رابطه بین POSو QWL0.71 یافت شد. به عبارت دیگر، سه بعد POSمی تواند QWL را 71 درصد تحت تأثیر قرار دهد. به طور خاص، سه بعد مشارکت در تصمیم گیری با 21.4، انصاف درپاداش با 24.7، و فرصت رشد با 64.1 درصد می تواند برای پیش بینی QWL استفاده شود. این یافته ها از آن جهت حائز اهمیت است که نشان می دهد POSبه طور قابل توجهی با QWLمعلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی ارتباط دارد که آن نیز به نوبه خود می تواند بر عملکرد این معلمان در مدارس تأثیر بگذارد.
۱۱.

تاثیر اولیه و ثانویه یادگیری داده محور بر دانش هم آیی زبان آموزان با سطح توانش بالا و پایین متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Collocations concordancing data-driven learning Level of proficiency transfer of training

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۸
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر داده محور بر تشخیص و تولید هم آیی ها ی زبان آموزان با سطح توانش انگلیسی بالا و پایین متوسط پرداخت. همچنین تاثیر ثانویه داده محور بر هم آیی های ثانویه (هم آیی هایی که در واژه یاب گنجانده نشده بودند ولی به صورت مستتر در تکالیف استفاده شده بودند) نیز مورد بررسی قرار گرفت. نگرش زبان آموزان نسبت به نقش واژه یاب در یادگیری هم آیی ها و تغییر نگرش آنها در طی فرایند پژوهش نیز از طریق مصاحبه مورد ارزیابی قرار گرفت. حدود 40 زبان آموز ایرانی به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند. هر گروه به دو زیرگروه سطح توانش بالا و پایین نیز تقسیم شدند. گروه آزمایشی به مدت 10 جلسه به واژه یاب دسترسی داشتند تا تکلیف دوباره نویسی را انجام دهند. نتایج حاکی از آن است که زبان آموزان با سطح توانش بالا بیشتر از زبان آموزان با سطح توانش پایین از تاثیر اولیه و ثانویه واژه یاب بهره مند شدند. هر دو زیرگروه، نگرش مثبتی به تاثیر واژه یاب در یادگیری هم آیی ها داشتند و این نگرش با گذر زمان پررنگتر شد.
۱۲.

دانش و فعالیت عملی سواد سنجش معلمین ضمن خدمت و پیش سرویس: ساکن در برج عاج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: pre-service/ in-service teachers assessment knowledge Assessment literacy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۷
سواد سنجش معلم نقش محوری در برنامه های آموزش معلمان بازی میکند، با این حال به نظر میرسد هم در سواد سنجش و هم در اجرای آن کاستی هایی وجود دارد. مطالعه حاضر با استفاده از یک کلاس سنجش آنلاین، که شامل مباحث تئوری و همچنین عملی میشود، سواد سنجش 16 معلم (8 معلم ضمن خدمت و 8 معلم پیش سرویس) و میزان استفاده از سواد سنجش آنها را بررسی میکند. بخش کمی مطالعه سواد سنجش معلمان، و بخش کیفی صحت نتایج بخش کمی و همچنین میزان استفاده معلمان از سواد سنجش در قلمرو عملی را مورد بررسی قرار میدهند. داده های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه های معتبرجمع آوری شدند، که یکی از آنها از Mertler (2013) اقتباس شد و دو مورد دیگر به وسیله محققین طراحی شدند. به علاوه، از یک پروژه ارزیابی عملی نیز برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان میدهند اگرچه معلمین ضمن خدمت به واسطه تجربه بیشتر، در ابتدای تحقیق از سواد سنجش بیشتری برخوردار بوده اند، در انتهای تحقیق و در مقایسه با معلمین پیش سرویس از درجه کمتری از سواد سنجش برخوردارند. یافته های بخش کیفی تحقیق نیز نشان دهنده عدم ترجیح معلمان برای استفاده از سواد سنجش در فعالیت های کلاسی است. نتایج تحقیق حاضر گنجاندن هم جنبه های تئوری و هم جنبه های عملی سواد سنجش معلمان را در برنامه های آموزش معلمان پیشنهاد میدهد. به علاوه، بررسی دقیق موانعی که مانع استفاده سواد سنجش تئوری معلمان در عمل میشود نیز پیشنهاد میشود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳