حسین میهمی

حسین میهمی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری زبان شناسی کاربردی دانشگاه شیراز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

Exploring the Role of Reflective Practice in Activating Novice EFL Teachers’ Noticing(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Novice EFL teachers noticing reflective practice teacher education

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۳
Reflective practice and noticing can be regarded as two essential concerns for novice teachers’ survival and development in their first practices. Therefore, this study was an attempt to explore how reflective practices activate novice English as a Foreign Language (EFL) teachers’ noticing. To that end, we conducted an instrumental case study to explore the role of reflective practice among Iranian novice EFL teachers in activating their noticing. An inductive-deductive thematic analysis of the data collected through teachers’ portfolios and semi-structured interviews indicated that novice teachers’ noticing could be activated and sharpened through teachers’ personal, cognitive, and professional developments addressed by reflective practice. Furthermore, the findings showed that there are relationships among novice teachers’ personal, cognitive, and professional developments and the components of teacher noticing, including framing, perceptual activities and exploration, and interaction, leading to sharpening novice EFL teachers’ noticing. Hence, it can be concluded reflective practice can activate novice EFL teachers' noticing, impacting their professional development through framing, interaction, perceptual activities, and exploration. The study has implications for EFL teacher education programs, where teacher educators can help teachers develop critical reflection skills to address problems in their classrooms.
۲.

بررسی موضوعی و روش پژوهش مقالات چاپ شده از سال 1980 تا 2019 در مجلات زبانشناسی کاربردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Applied linguistics research methodology research orientation journals

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۸
این پژوهش بر آن بود تا به بررسی موضوعی و روش پژوهش مقالات چاپ شده در هفت مجله زبانشناسی کاربردی از سال 1980 تا 2019 بپردازد. بر این اساس، 3491 مقاله از این هفت مجله استخراج شد. روش پژوهش این مقالات بر اساس سه روش پژوهش کیفی، کمی و تلفیقی دسته بنده شد. برای بررسی موضوعی این مقالات چارچوبی که شامل 10 موضوع از جمله آموزش، مدرسان، ارزشیابی، یادگیری، فراگیران، محتوا، هویت، آموزش زبان و تکنولوژی، انگلیسی برای اهداف ویژه و منظورشناسی و کلام بود مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد از سال 1980 تا 2000 روش کمی به صورت ویژه مورد استفاده قرار می گرفته است اما از 2000 تا 2019 روش پژوهش کیفی رشد داشته است. همچنین نتایج نشان داد که از سال 2010 تا 2019، پژوهشگران به استفاده از روش پژوهش تلفیقی علاقه مند شده اند. نتایج همچنین نشان داد که از سال 1980 تا 2019 بیشترین موضوعات درمورد یادگیری، فراگیران و محتوا و کمترین موضوعات هویت و انگلیسی با اهداف ویژه بوده است. نتایج این پژوهش می تواند به پژوهشگران حوزه زبانشناسی کاربردی و به طور ویژه پژوهشگران کم تجربه کمک کند تا دانش خود را درمورد آنچه تاکنون در حوزه زبانشناسی کاربردی انجام شده است تقویت کنند تا بهتر بتوانند تمرکز پژوهشی خود را ایجاد نمایند.
۳.

A Biographical Narrative Analysis of the Challenges of Applied Linguists across Different Research Abilities to Conduct Qualitative Studies(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Qualitative Research Applied linguistics research challenges cross-sectional study

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۹
Conducting qualitative research in applied linguistics seems to have some challenges. Hence, this study aimed to investigate the challenges of applied linguists across different research abilities to conduct qualitative studies. To that end, the biographical narratives, authored by 13 applied linguists, were collected. Then, the narratives were analyzed through qualitative data analysis principles, including organizing and familiarizing, coding and reducing, and interpreting and presenting (Ary et al., 2014). The findings showed that applied linguists face four challenges: methodological issues, technical issues, ethical issues, and qualitative research dissemination while doing qualitative research. The findings also indicated similarities and differences among applied linguists' challenges across different research abilities. It can be concluded that teaching qualitative research is more than mere lecturing about qualitative concepts. Thus, there should be practice-based instruction on qualitative research for applied linguistics students. Moreover, there should be a community for addressing pedagogical dialogs among applied linguists about doing qualitative research.
۴.

Exploring the English Language Needs of EAP Students of Humanities and Social Sciences in Iran: A Triangulated Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Needs analysis EAP learners Narrative analysis EAP instructors

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۳۵۹
Given the fact that few studies have investigated the English language needs of EAP students in Iran, the present study was an attempt to analyze the needs of Iranian EAP learners of Humanities and Social Sciences. To this end, 114 EAP learners at different educational levels (BA, MA, and PhD) and with different English proficiency levels (elementary, intermediate, and advanced) were asked to provide their responses to a questionnaire. Moreover, ten EAP learners and eight EAP instructors were asked to write narratives about their experiences in EAP courses. Their narratives were then analyzed based on Strauss and Corbin's (1998) systematic approach. The results revealed that the EAP courses did not pay the deserved attention to writing, speaking, and listening skills, while the coverage of the sub-skills (grammar and vocabulary) was successful. Moreover, it was revealed that the EAP textbooks were insufficient in terms of the inclusion of language skills, community-specific cultural issues and conventions, and the topical knowledge. The analysis of the EAP learners’ needs also showed that not all interaction types happened in the EAP courses. Furthermore, the analysis of the narratives of EAP learners and EAP instructors indicated that the EAP curriculum, EAP textbooks and also EAP assessment should include the four language skills, provide a communicative venue for EAP learners to practice their disciplinary issues, and design communicative materials. It can be concluded that the current EAP curriculum needs revision to fulfill the EAP learners’ present and target situation needs.
۵.

آموزش مرحله ای معلمان و دانشجو-معلمان با رویکرد اجتماعی-فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجو-معلم دوره آموزش معلم تئوری اجتماعی-فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۲۵۰
معلمان در جامعه، نقش مهمی در تحقق ارزش آفرینی از طریق انتقال مفاهیم و کمک به فراگیران در شکل دهی مطالب دریافت شده دارند. امروزه دیگر نقش معلمان تنها انتقال مطالب نیست؛ چرا که ایشان فراتر از آن می بایست در راستای اهداف جامعه قدم بردارند و به آموزش مطالب بپردازند. از آنجا که انجام این نقش با درگیر شدن معلمان با مسائل اجتماعی حاصل می شود (جانسون، 2009)، تربیت دانشجو-معلمان باید به شیوه ای باشد که موضوعات مربوط به اجتماع در ایشان نهادینه شود، تا در آموزش های خود این موارد را در نظر داشته باشند. اهمیت موضوع از آن جهت است که مراحل مختلف تربیت دانشجو-معلمان که شامل «معلمان به عنوان فراگیران» و «آموزش به عنوان میانجی گفتاری» می بایست با استناد به تعریف جدید آموزش در برنامه های آموزشی دانشجو-معلمان قرارگیرد. از این رو در این نوشته در پی آن هستیم که به ارائه طرح تربیت دانشجو-معلمان بپردازیم که با بهره گیری از اصول و مراحل ریچاردز (1998) و جانسون(2009) تهیه و تدوین شده است. در این طرح، مسائل مختلفی در مورد دوره های آموزشی دانشجو-معلمان و معلمان مطرح شده است که به بحث و بررسی هر کدام می پردازیم و سپس بر اساس آن طرح و مدل نهایی دوره های آموزش معلم در راستای اصول تئوری اجتماعی- فرهنگی ارائه می شود.
۶.

تاثیر آموزش خلاقیت بر عوامل شناختی مرتبط با خلاقیت: گزارشی از طرح مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش خلاقیت مدارس فصلی خلاقیت توانایی تفکر توانایی مشاهده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۳۳۲
خلاقیت و نوآوری لازمه استمرار زندگی انسان در مواجهه با چالش ها است. خلاقیت که به عنوان استفاده از توانایی ذهنی برای ایجاد ایده های جدید تعریف می شود، قابل آموزش و ترویج است. پژوهش حاضر در پی آن بود تا تاثیر آموزش خلاقیت بر عوامل شناختی مرتبط با آن که شامل توانایی مشاهده، توانایی تفکر، توانایی تحلیل داده، انسجام فکری، استفاده از دانش قبلی و توانایی استفاده از اطلاعات درون متنی عوامل شش گانه است را در دانش آموزان پایه نهم، دهم و یازدهم مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش تعداد 73 دانش آموز (33 دختر و 40 پسر) در یک دوره مدرسه فصلی خلاقیت و ایده پردازی شرکت کردند. طرح این پژوهش به صورت <em>یک گروه پیش آزمون-پس آزمون</em> بود. برای ارزیابی پیشرفت دانش آموزان از دو فعالیت پروژه محور استفاده شد. در طراحی این دو پروژه از تمامی عوامل شش گانه استفاده شد و دانش آموزان به این فعالیت ها قبل و بعد از شرکت در کارگاه های خلاقیت به صورت انفرادی و گروهی پاسخ دادند. پاسخ های دانش آموزان توسط دو ارزیاب و به وسیله یک مقیاس شش گانه بررسی شد. به منظور اطمینان از پایایی نمره گذاران، پایایی بین دو نمره گذار که بیانگر دقت پایایی نمره گذاری بود، محاسبه شد. یافته های به دست آمده در بخش انفرادی نشان داد که آموزش های ارائه شده در بحث خلاقیت تاثیر معناداری بر عوامل شش گانه در دانش آموزان داشته است. همچنین این تاثیر معنادار در فعالیت های گروهی نیز دیده شد. بعلاوه، یافته های این پژوهش نشان دهنده وجود تفاوت معنادار در عملکرد انفرادی دانش آموزان دختر و پسر در انجام فعالیت های پروژه -محور بود. با این وجود، هیچ تفاوت معناداری بین دانش آموزان گروه دختر و گروه پسر وقتی فعالیت های پروژه-محور را به صورت گروهی به انجام می رساندند دیده نشد. از نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان به موثر بودن آموزش خلاقیت در بهبود توانایی خلاقیت دانش آموزان رسید.
۷.

Impact of Direct Corrective Feedback (DCF) Through Electronic Portfolio (EP) Platform on the components of Iranian EFL Learners’ Writing across Levels of Language Proficiency(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: direct corrective feedback e-portfolio proficiency level threshold level

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۲۳۶
While some researchers have questioned the efficacy of corrective feedback (CF), other researchers believe that CF can be effective if implemented through new technology types, including e-portfolio (EP). However, whether EP can be used as a medium of providing CF for language learners at different levels of language proficiency is still unknown. The purpose of the present study, therefore, was twofold: (a) to examine the writing performance of EFL learners across three levels of language proficiency receiving direct corrective feedback (DCF) via EP, and (b) to investigate which language proficiency group benefits more from DCF provided via EP. For the purposes of the present study, sixty (60) Iranian EFL learners who were divided into three levels of language proficiency at Sharif language center in Tehran, Iran participated in this study. The results of data analysis showed statistically significant differences for two components of writing—content, and mechanics—between beginning and intermediate, and beginning and advanced language learners. The results also showed that the higher the language proficiency level of language learners, the more they benefit from the provision of DCF through EP. These findings suggest that EP may be a viable option to supply Iranian EFL learners across levels of language proficiency with DCF. The article concludes with a call for testing the threshold-level hypothesis that may exist for language learners to use EP.
۸.

A Rhetorical Move Analysis of TEFL Thesis Abstracts: The Case of Allameh Tabataba’i University(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Move Analysis TEFL rhetorical moves thesis abstracts

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۴۸۴
Abstract in every research paper has always been functioning as an attention-grabber which can encourage readers to keep reading the research or to dissuade it. Although abstracts are believed to play an important role in distributing the research findings, few studies have been done to evaluate the rhetorical organization of thesis abstracts, especially in the field of Teaching English as a Foreign Language (TEFL). Thus, the purpose of the present study was to analyze the rhetorical moves of the MA thesis abstracts written from 1988 to 2015 in the field of TEFL in Allameh Tabataba’i University (ATU), an Iranian university. To this end, 300 MA thesis abstracts were analyzed based on Hyland’s (2000) rhetorical move framework. To track the rhetorical move trends of the thesis abstracts and for the ease of analysis, they were analyzed in three time intervals. The results revealed that while in the first interval (1988-1997) the most frequent rhetorical moves were the “Purpose”, “Method”, and “Product”, in the other two intervals (1998-2007 and 2008-2015) the “Purpose” was the most used rhetorical move. In addition, the least frequent rhetorical moves were the “Introduction” and “Conclusion” for the three intervals. The findings, on top of these, indicated that the rhetorical move patterns of thesis abstracts moved from Purpose-Method-Product (P-M-Pr) to Introduction-Purpose-Method-Product-Conclusion (I-P-M-Pr-C). That said, it can be concluded that in the examined thesis abstracts, the highest average of information was provided on the “Purpose” of the study, while the other moves, especially the conclusion move, was not deemed important; moreover, an increasing rate of information provision was detected on the “Method” and “Product” moves. This research bears some implications for L2 learners to better know their community of practice and writing instructors to prepare genre-based writing materials.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان