یحیی گردانی

یحیی گردانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

Psychological predictors of coronavirus-related anxiety in Iranian young adults(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: coronavirus anxiety Distress tolerance health hardiness Health - promoting Lifestyle

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۰
Aim: The sudden outbreak of Covid-19 virus in March and April 2020, sparked an emotional state of anxiety among different groups of society. The aim of the present study was to investigate the psychological predictors of coronavirus anxiety in Iranian young adults. Method: The sample included 517 women and men who responded to four electronic questionnaires which posted on the researchers' Instagram pages between March 11th and 28th 2020. The e-questionnaires included the Corona Anxiety Inventory, the Distress Tolerance Scale (DTS), Revised Health Hardiness (RHHI-24) and the Health-Promoting Lifestyle Profile (HPLP-II). Results: Data was analyzed by using multi regression method in SPSS -24. The results of regression analysis showed that tolerating emotional distress, health hardiness, and a lifestyle that promotes health can significantly predict the anxiety caused by the coronavirus pandemic. In addition, it turned out that women experience more coronavirus anxiety than their male counterparts. Discussion & Conclusion: It can be concluded that psychological variables in stressful and ambiguous situations can determine the levels of anxiety that individuals experience. Implications for these results and limitations of the present study have been discussed.
۲.

مدل سازی رابطه ی ساختاری بین حمایت سازمانی ادراک شده و کیفیت زندگی کاری در بین معلمان دوره ی متوسطه ی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: EFL Teachers Perceived organizational support Quality of work life Secondary School and social exchange

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۴۲۳
کیفیت زندگی کاری (QWL) معلمان یک چترواژه است که به میزان رضایت معلم از شغل خود و شرایط کلی کار اشاره دارد که تحت تأثیر سه عامل حمایت سازمانی از جمله مشارکت در تصمیم گیری، انصاف درپاداش و فرصت رشد می باشد (ویلگاس-ریمرز، 2003). مطالعه حاضر رابطه بین حمایت سازمانی درک شده (POS) و QWLرا در بین معلمان دوره متوسطه زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی بررسی کرده است. برای این منظور از روش همبستگی توصیفی استفاده شده است که در آن تعداد 173 معلم شرکت کردند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین جمعیتی متشکل از معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در مدارس متوسطه ی تهران (N=1826) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه نگرش مبتنی بر مدل POS آلن، آرمسترانگ، رید، و ریمنشنایدر(2008) و همچنین پرسشنامه QWLوالتون (1973) بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید. رابطه بین POSو QWL0.71 یافت شد. به عبارت دیگر، سه بعد POSمی تواند QWL را 71 درصد تحت تأثیر قرار دهد. به طور خاص، سه بعد مشارکت در تصمیم گیری با 21.4، انصاف درپاداش با 24.7، و فرصت رشد با 64.1 درصد می تواند برای پیش بینی QWL استفاده شود. این یافته ها از آن جهت حائز اهمیت است که نشان می دهد POSبه طور قابل توجهی با QWLمعلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی ارتباط دارد که آن نیز به نوبه خود می تواند بر عملکرد این معلمان در مدارس تأثیر بگذارد.
۳.

مقاله به زبان انگلیسی: بررسی نقش گفتگوی با خود به زبان خارجی در ساماندهی ذهن زبان آموزان بزرگسال (The Role of L2 Private Speech in Cognitive Regulation of Adult Foreign Language Learners)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساماندهی ذهن گفتگوی با خود زبان خارجه نظریه فرهنگی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۵۰۱
مطالعه حاضر کاربرد گفتگوی با خود توسط فراگیران زبان انگلیسی را در ساماندهی فعالیت های ذهنی آن ها بررسی می کند. برای این هدف موارد گفتگوی با خود 30 زبان آموز سطح متوسط بزرگسال در حین انجام فعالیتی حاوی معماهای چالش برانگیز به زبان انگلیسی ضبط شد. سپس موارد گفتگوی با خود زبان آموزان از نظر شکل، محتوا و کاربرد مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های متعددی از بلند خوانی، تکرار، توضیح برای خود و همچنین مرور مطالب نشان می دهد که گفتگوی با خود در هدف گذاری، مدیریت ذهن، انگیزش و کنترل اضطراب نقش دارد. به علاوه، نتایج کاربردهای مفید گفتگوی با خود از قبیل هدف گذاری، مدیریت ذهن، انگیزش و کنترل اضطراب را در میان بسیاری دیگر نشان می دهد. این مطالعه بر آموزش کاربردهای گفتگوی با خود به زبان آموزان تاکید می کند و همچنین مدرسین را به هنگام سکوت فراگیران در فرایند آموزش زبان خارجی به صبر دعوت می نماید.
۴.

Core Units of Spoken Grammar in Global ELT Textbooks واحدهای اصلی دستور زبان محاوره ای در کتاب های جهانی آموزش زبان انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Textbook Evaluation ارزیابی کتاب دستور زبان محاوره ای کتاب های آموزش زبان انگلیسی طرح کدگذاری spoken grammar ELT textbooks coding scheme

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۳۹۶
Materials evaluation studies have constantly demonstrated that there is no one fixed procedure for conducting textbook evaluation studies. Instead, the criteria must be selected according to the needs and objectives of the context in which evaluation takes place. The speaking skill as part of the communicative competence has been emphasized as an important objective in language teaching. The present study explored the core units of spoken grammar inherent in four widely-used ELT textbooks following McCarthy and Carter’s (2002) classification. A coding scheme was developed to make it possible for the researchers to use the classification in codifying the data. The data were then analyzed to detect the units of spoken grammar inherent in the target textbooks. Results from codification of dialogues and transcripts of audio recordings showed that the units of spoken grammar are not evenly distributed in these ELT textbooks. In addition, a significant difference was found between the textbooks in their inclusion of different categories of the spoken grammar.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان