محمود دهقان

محمود دهقان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

دانش و فعالیت عملی سواد سنجش معلمین ضمن خدمت و پیش سرویس: ساکن در برج عاج

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۱
سواد سنجش معلم نقش محوری در برنامه های آموزش معلمان بازی میکند، با این حال به نظر میرسد هم در سواد سنجش و هم در اجرای آن کاستی هایی وجود دارد. مطالعه حاضر با استفاده از یک کلاس سنجش آنلاین، که شامل مباحث تئوری و همچنین عملی میشود، سواد سنجش 16 معلم (8 معلم ضمن خدمت و 8 معلم پیش سرویس) و میزان استفاده از سواد سنجش آنها را بررسی میکند. بخش کمی مطالعه سواد سنجش معلمان، و بخش کیفی صحت نتایج بخش کمی و همچنین میزان استفاده معلمان از سواد سنجش در قلمرو عملی را مورد بررسی قرار میدهند. داده های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه های معتبرجمع آوری شدند، که یکی از آنها از Mertler (2013) اقتباس شد و دو مورد دیگر به وسیله محققین طراحی شدند. به علاوه، از یک پروژه ارزیابی عملی نیز برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان میدهند اگرچه معلمین ضمن خدمت به واسطه تجربه بیشتر، در ابتدای تحقیق از سواد سنجش بیشتری برخوردار بوده اند، در انتهای تحقیق و در مقایسه با معلمین پیش سرویس از درجه کمتری از سواد سنجش برخوردارند. یافته های بخش کیفی تحقیق نیز نشان دهنده عدم ترجیح معلمان برای استفاده از سواد سنجش در فعالیت های کلاسی است. نتایج تحقیق حاضر گنجاندن هم جنبه های تئوری و هم جنبه های عملی سواد سنجش معلمان را در برنامه های آموزش معلمان پیشنهاد میدهد. به علاوه، بررسی دقیق موانعی که مانع استفاده سواد سنجش تئوری معلمان در عمل میشود نیز پیشنهاد میشود.
۲.

Development and Validation of an Authorial Identity Model and Questionnaire: A Factor Analytic Approach

تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۴۲
From when the black box of authorial identity has been unpacked, the paucity of authorial identity model on the basis of a comprehensive theoretical framework addressed the need to establish a robust one (Cheung, Stupple, & Elander, 2015). The current study was comprised of three main phases including hypothesizing a model of authorial identity, developing and validating a questionnaire based on the model and finally testing the model based on the questionnaire data. The participants, including M.A. and PhD students, were 30 for initial piloting, 60 for reliability estimation, 140 for exploratory factor analysis, and 175 for confirmatory factor analysis. At first, drawing on Ivanič’s (1998) model of writer identity and Prior’s (2001) ways of classifying voice, reviewing the related literature, and consulting with a cadre of experts, a model of authorial identity was proposed. Secondly, a questionnaire was developed and validated based on the hypothesized model. The reliability of the questionnaire, estimated through Cronbach’s alpha, was 0.73. Following that, exploratory factor analysis identified four components, namely authorial voice and identity, authorial persona, authorial background, and authorial style. Ultimately, SEM was run using AMOS in the confirmatory factor analysis phase to test the model. The results of this multi-phase research are presented and discussed for underlining the key role of authorial identity in academic writing for both novice and professional academicians.
۳.

The Effects of Gradual and Indirect Feedback on EFL Learners' Grammar Development and Beliefs

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۳
Corrective feedback has received significant attention in English language teaching, and its role has been highly substantial. Considering the importance of corrective feedback in EFL classes, this study aimed at finding the effects of indirect and gradual CF on Iranian EFL learners' grammatical development and their beliefs toward CF. Twenty EFL learners, meeting the criterion of being lower-intermediate in their proficiency, participated in this study and were divided randomly into two groups of indirect and gradual CF. An Oxford Placement Test, Aljaafreh and Lantolf's (1994) regulatory scale, error correction test, writing tasks, and Corrective Feedback Belief Scale were used as data collection instruments. The indirect group received indirect CF based on cognitive theory and the gradual group received feedback based on Aljaafreh and Lantolf's (1994) regulatory scale for four sessions. The findings obtained from Mann-Whitney U tests revealed that the gradual group which received CF based on sociocultural theory was better able to overcome the problems related to simple present and present progressive tenses than the indirect group which received indirect CF based on cognitive theory. The findings also indicated that all learners, both gradual and indirect, preferred receiving CF and both groups always preferred to be corrected and likewise, both groups considered the teacher as the main provider of CF. The results of this study suggest that gradual feedback based on learners’ ZPD was more effective in improving EFL learners’ grammar development. In conclusion, these findings support the idea that social interaction is a prerequisite for cognitive development.
۴.

Collaborative Output Tasks and their Effects on Learning English Comparative Adjectives

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۴۶۸
This study aimed to examine the effect of two types of collaborative output tasks on Iranian EFL learners’ comparative adjectives with two or more syllables. Thirty Iranian EFL learners participated in this study which were then divided into two experimental and one control groups; one experimental group received dictogloss task in 4-pairs and the other experimental group was given text reconstruction editing task in 6-pairs. Using pretest, posttests and delayed posttests, the data were collected through a grammaticality judgment test (GJT) and audio-recording of the learners’ interaction. Comparing the mean scores of three groups in GJT generally indicated that experimental groups gained more than the control group and text reconstruction editing group outperformed dictogloss group in noticing and learning the English comparative adjectives with two or more syllables. The transcripts of the students' verbal interactions indicated that text reconstruction editing group generated larger number of turns and language related episodes (LREs) in comparison to dictogloss group. Findings of this study also indicated that the majority of problems encountered in all the dyads were correctly solved in both dictogloss and text reconstruction editing groups, while the dictogloss group correctly solved more LREs in comparison to the text reconstruction editing group which showed that the dictogloss group was better regarding the quality of LREs. It can be concluded that the current study found evidence in support of Swain and her colleagues' claims (e.g. Kowal & Swain, 1994) that task implementation required the learners to produce output collaboratively which in turn leads to the internalization of grammatical features.
۵.

بازیگران کوچک در بازی بزرگ، مطالعه موردی: خوانین قفقاز

کلید واژه ها: بازی بزرگ روس تزاری خوانین قفقاز قاجار جغرافیای سیاسی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۴۲
خوانین قفقاز در سیاست های حکومت ها در ایران نقشی کلیدی ایفا کردند. آنها با استفاده از وضعیت موجود و مزیت خود سعی داشتند پادشاهی های مستقل خویش را برقرار سازند. که دچار اختلاف و تفرقه درونی در مناسبات محلی شدند و هر کدام تلاش داشتند برای حفظ قدرت شان و تضعیف خوانین رقیب همجوار بسته به شرایط قدرت و نفوذ ایران یا روسیه در قفقاز حمایت یکی از طرفین را کسب کنند. خوانین بعنوان بازیگران محلی در بازی های قدرت در منطقه ی قفقاز نقشی اساسی بر عهده داشتند که نتیجه ی اعمالشان، تأثیرگذاری مهم در شکل گیری جغرافیای سیاسی کل منطقه بود، از جمله آنها می نوان به : ابوالفتح خان و ابراهیم خلیل خان در حکومت قره باغ و عباسقلی خان حاکم نخجوان ، محمدخان ایروانی از قاجارهای محلی ایروان و جوادخان گنجه ای در گنجه که حکومت این منطقه را داشت نام برد. پژوهش حاضر در پی بررسی نقش و تاثیرگذاری خوانین منطقه و همینطور تاثیر بازی بزرگ قرن 19 در شکل گیری جغرافیای سیاسی منطقه و بالاخص امپراتوری ایران می باشد.
۶.

مدیریت سبد سرمایه گذاری پروژه و پروژه های فناوری اطلاعات

کلید واژه ها: مدیریت سرمایه گذاری ها فناوری اطلاعات سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۳۸۰
مقدمه: نفوذ روزافزون پروژه ها به عنوان یک راه برای سازمان دهی کارها در بسیاری از سازمان ها مستلزم مدیریت موثر پروژه های متعدد است. با توجه به پیچیدگی های اجرای پروژه های فناوری اطلاعات در سازمان ها و با توجه به محدودیت منابع سازمان ها به خصوص در صورت داشتن پروژه های متعدد، لزوم توجه و بکارگیری مدیریت پورتفولیوی(سبد سرمایه گذاری) پروژه در دستیابی به اهداف پروژه ها در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است .در این پژوهش سطح مدیریت پورتفولیوی پروژه های فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را بر اساس مدل سه مرحله ای Bert De Reyck (1- فهرست موجودی پورتفولیو 2- بهینه سازی پورتفولیو 3- اداره پورتفولیو )تعیین شد. روش بررسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و با توجه به روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی ازشاخه میدانی- است.ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی پرسشنامه توسط عده ای از متخصصان و استادان تایید شده است و پایایی آن با استفاده از ضریب Alpha Cronbach برابر 82 درصد محاسبه گردیده است. در این پژوهش نمونه گیری انجام نشده و جامعه آماری شامل،کلیه ی کارکنان فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392 شمسی بوده است و برای تحلیل نتایج علاوه بر آمار توصیفی - میانگین و انحراف معیار و ...- از آزمون های T تک متغیره و سطح معناداری 05/0 به کمک نرم افزار 18 SPSS استفاده شده است. یافته ها: تحلیل توصیفی مولفه های مدیریت پورتفولیوی پروژه بر اساس سه مرحله ی سازماندهی شده ی مدل Bert De Reyck نشان داد که مرحله ی اول دارای میانگین 81/0±45/2، مرحله دوم دارای میانگین 69/0±02/2 و مرحله سوم دارای میانگین 74/0±87/1 می باشند. بررسی تاثیر مدیریت پورتفولیو بر سطح اثربخشی نشان داد که؛ میانگین سطح اثربخشی پروژه های سازمان در هر یک از شاخص های خود ، تحت مدیریت پورتفولیو، در حد مطلوب بوده و میانگین آن ها بیش از 75/2 بوده است(05/0P-Value<) و لذا اثربخشی در رابطه ی مثبت با مدیریت پورتفولیو بوده است.بررسی میانگین سطح مشکلات پروژه های سازمان در هر یک از شاخص های خود تحت مدیریت پورتفولیو نشان داد که میانگین بیش از 75/2 بوده(05/0P-Value<) و لذا سطح مشکلات در رابطه ی منفی با مدیریت پورتفولیو بوده است. نتیجه گیری: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از نظر سطح مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات در مرحله ی دوم مدل Bert De Reyck قرار دارد. همچنین تحت یک مدیریت پورتفولیوی مناسب می توان بر سطح اثربخشی پروژه ها افزود و نهایتاَ بررسی سطح مشکلات پروژه های سازمان تحت مدیریت پورتفولیو نشان داد که هر چه سطح مدیریت پورتفولیو ضعیف تر باشد بر مشکلات پروژه های سازمانی افزوده می شود .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان