شیوا کیوان پناه

شیوا کیوان پناه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

تأثیر راهبردهای آموزشی درون داد-محور و برون داد-محور بر استفاده از ساختارهای وارونه انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۸
هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر سه تکنیک آموزش فرم و معنا-محور بر تفسیر، تولید و بازسازی یکی از ساختارهای وارونگی انگلیسی است. در این راستا 122 زبان آموز ایرانی در چهار گروه آموزش پردازشی، ویرایش متن، برجسته سازی متنی و کنترل تقسیم شده و در پیش آزمون و پس آزمون ها شرکت کردند. نتایج نشان دهنده برتری عملکرد گروه آموزش پردازشی و ضعف عملکرد گروه برجسته سازی متنی بود. یافته های مربوط به عملکرد این دو گروه حاکی از آن است که تکنیک های صریح آموزشی برای یادگیری ساختارهای پیچیده موثرتر از تکنیک های ضمنی هستند. همچنین نتایج نشان داد گرچه آموزش پردازشی بر اساس درون داد است اما تاثیراتش قابل انتقال به فعالیت های برون دادی نیز می باشد. علاوه بر این، طبق یافته های پژوهش حاضر، ویرایش متن می تواند در بهبود عملکرد زبان آموزان هم در تفسیر و هم در تولید ساختار مورد نظر موثر باشد. طبق نتایج این پژوهش می توان آموزش صریح دستور همراه با فعالیت های معنادار مبتنی بر درون داد را توصیه کرد.
۲.

تأثیر آموزش بر شکل گیری صدا و حضور نویسنده در نگارش استدلالی به زبان انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۲۱۳
علیرغم اینکه که مطالعات چشمگیری در زمینه تجزیه و تحلیل صدا و حضور نویسنده در نگارش های استدلالی انجام گردیده، هنوز در خصوص تأثیر آموزش بر این حضور تحقیقات کافی صورت نپذیرفته است. بنابراین ، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل مارتین و وایت و الگوی تعاملی هایلند در شکل گیری صدا و حضور نویسنده و تعامل بین نویسنده و خواننده پرداخته است. برای این منظور، یک گروه کنترل و دو گروه تحقیق در مطالعه شرکت کردند. گروه های تحقیق در مورد عناصر تشکیل دهنده موضع نویسنده و تعامل با خواننده بر اساس دو مدل متفاوت آموزش داده شدند. تغییرات در استفاده از عناصر بین گروههای تحقیق و کنترل پس از آموزش بررسی گردید. زبان آموزانی که از تأثیر صدا و حضور نویسنده بر اساس مدل مارتین و وایت آگاه گردیدند، از موضع گیری تعاملی و تدافعی بیشتری در نگارش آیلتس استفاده کردند و تعامل قابل تو جهی با خواننده داشتند. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به مربیان کمک کند تا آگاهی زبان آموزان را از چگونگی حضور نویسنده در نوشتار بطور موثری ارتقا داده تا نوشتار های تعاملی متقاعده کننده ای را ارائه دهند.
۳.

ارزشیابی یادگیری-محور در مهارت خوانش: مطالعه ای ترکیبی از عملکردها و دیدگاه های اساتید رشته آموزش زبان انگلیسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۹۱
این مطالعه به بررسی عملکردها و دیدگاه های ارزشیابی یادگیری-محور مهارت خوانش از منظر اساتید رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه های ایران می پردازد. در این مطالعه ترکیبی متوالی-تبیینی ، رهیافت های کمی از طریق پیمایش 180 استاد که به صورت طبقه ای هدفمند انتخاب شده بودند حاصل شد. سپس، جهت تبیین دادهای کمی، نویسندگان با 15 استاد که به صورت نمونه گیری حداکثر اختلاف انتخاب شده بودند، مصاحبه هایی انجام دادند. نتایج کمی نشان می دهد که اساتید در ارزشیابی مهارت خوانش از هر دو دسته کلی ارزشیابی- ارزشیابی سنتی و جایگزین - اما با فراوانی متفاوت استفاده می کنند. همچنین، تقریباً نیمی از اساتید از مشارکت دانشجویان از طریق فعالیت خود ارزیابی و ارزیابی همکلاسی بهره می برند. افزون بر این، پاسخ دهندگان بازخوردی را مناسب می انگارند که در فراگیران ایجاد انگیزه کند. همچنین، نتایج کیفی به تبیین یافته های کمی در مورد ارزشیابی یادگیری-محور از منظر اساتید پرداخته است.
۴.

L2 Writers’ Processing of Teacher vs. Computer-generated Feedback(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۶
Writing is thought as the most complicated skill in second language acquisition; therefore, L2 researchers have always been in pursuit of discovering an effective approach to improve it. One of the most debated ways is feedback which has a key role in improving the quality of writing. Much of the previous research on feedback has focused on analyzing different types of feedback and their effect on the learners’ writings and few studies have examined the effectiveness of computer feedback. Therefore, the present study was conducted to 1) determine what aspects of students’ writings receive computer feedback, 2) examine the difference in the effect of computer-generatedfeedback (CBF) and Teacher-based feedback (TBF) on improving the students’ writing quality and 3) compare the differences in Depth of Processing (DOP) in processing computer and teacher feedback. The results indicated that content, style and organization of their essays received feedback from the teacher and the computer. Teacher feedback was more effective in terms of its impact on improving the quality of the writing of the students than computer-generatedfeedback and it resulted in deeper processing of lexical items, whereas computer-generated feedback invoked medium processing on grammar.   
۵.

The Effect of Task Type on Autonomous EFL Learners’ Interactive Negotiations in a Text-based Synchronous Computer-mediated Context(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۲۵۶
The importance of communicative ability in second language classroom context has increased the interest in interaction among foreign language learners. The quality of negotiations is influenced by so many factors that should be investigated in order to facilitate the process of second language acquisition. This study seeks to investigate the effect of task type on autonomous EFL learners’ interactive negotiation in synchronous computer-mediated communication context. Total number of 60 pre- intermediate EFL learners were chosen from Iran Language Institute of Birjand based on their performance on the language learning autonomy questionnaire designed by Zhang and Li (2004). They participated in three types of tasks, including Decision making, Jigsaw, and Opinion gap tasks via Telegram Desktop. The chat history of EFL learners was analyzed in terms of the model of interaction proposed by Tsui (1994). Three main moves of Initiating , Responding , and Follow-up were included in her taxonomy of interaction analysis. The results suggested that the learners tried to utilize different frequencies of appropriate moves to achieve the goals of the specific task. Practically, this study presented a revised model that can be used as a frame work for designing suitable task types in the process of computer-mediated communication.
۶.

Willingness to Write in EFL Contexts(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۵
This research was conducted to measure Persian EFL students’s degree of willingness to write in English. To reach the goal, semi-structured interviews were conducted, deriving inspiration from earlier works of McCrosky and Baer (1985), MacIntyre, Dornyei, Clement, and Noels (1998), and Yashima (2002) on willingness to communicate. The participants of the study were 29 individuals comprising 23 university students from different majors and 6 writing experts with academic statuses varying from BA holders in TEFL to university professors in applied linguistics. They were interviewed in two separate layers via employing the Delphi technique. Content analysis was conducted on the interviews and the components were extracted; the WTW questionnaire was then designed and developed for the first time and was validated via conducting factor analysis and was then administered to 257 university and IELTS students. The final version of the questionnaire included 38 items after having been factor analyzed. The results indicated that there are four factors underlying the construct of willingness to write, which are interlinguaprofession, cognition, involvement, and technology. The findings of the study can bring considerable benefits to EFL students to recognize the influential factors on their degree of willingness to write (WTW) and try to boost the facilitating factors to become more autonomous learners. Academic EFL/ESL writing teachers can enhance their students’ writing ability via embarking upon new strategies through which they can make learners more willing to write by promoting learners’ involvement and engagement in writing, as one of the findings of this study.
۷.

سهم گستردگی و عمق دانش واژگان در موفقیت خلاصه نویسی فراگیران زبان انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۴
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین گستردگی و عمق دانش واژگان وموفقیت خلاصه نویسی فراگیران، به دنبال رسیدن به پاسخ این سوال می باشد که کدام جنبه از دانش واژگانی پیش بینی کننده قوی تری برای نمرات خلاصه نویسی در متون داستانی، استدلالی و تفسیری می باشد. بدین منظور، 80 نفراز دانشجویان زبان انگلیسی در سطح متوسط به بالا، ابتدا آزمون های تافل نوشتاری و آزمون نوشتاری انگلیسی تافل و سپس آزمون های گستردگی دانش واژگان و عمق دانش واژگان را پاسخ دادند و پس از آن به خلاصه نویسی متون مختلف پرداختند. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که گستردگی و عمق دانش واژگان با تشخیص نقاط اصلی، استفاده از استراتژی های خلاصه نویسی و شاخص های نگارش در خلاصه های متون داستانی، استدلالی و تفسیری مرتبط است. همچنین، نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که عمق دانش واژگان نسبت به گستردگی دانش واژگان، موفقیت در خلاصه نویسی را بهتر پیش بینی می کند. بنابراین، مدرسان باید فراگیران را به خواندن مستمر و زیاد متون مختلف تشویق کنند، تا از این طریق بر عمق دانش واژگانی آنها بیافزایند.
۸.

A Comparative Study of Writing Assessment Using Activity Theory-Based Assessment Model (ATBAM) and a Traditional Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۶
Assessment of writing skill is generally believed to be judged by a rater subjectively and qualitatively or by using analytic scoring rubrics which can potentially result in somehow not very reliable assessment. It seems that an evaluation of writing based on a model can result in a valid and reliable writing assessment. To achieve such an objective, this study firstly aimed to develop an assessment model based on Activity Theory (AT), i. e., Activity Theory-Based Assessment Model (ATBAM), and then to employ it in the assessment of writing performances of Iranian language learners in a private language college. And finally, to achieve the concurrent validity of ATBAM, its results were compared with those of a traditional approach. Three groups of participants took part in this study: a group of upper intermediate English learners (N=29) who submitted one writing sample per week in four successive weeks, teachers (N=6) who provided learners with feedback and assigned holistic scores and course supervisors (N=2) who reassessed the writing samples on the basis of an analytic rubric of writing assessment. The results showed that using ATBAM in writing assessment results in an exploration of not only learners’ but also teachers’ engagement in the development of learners’ writing ability. The role of teachers’ feedback and teachers’ and learners’ social interaction in the development of learners’ writing ability could potentially provide comprehensive, fair, reliable, and valid scores in this model.
۹.

بررسی سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاهی زبان انگلیسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاهی در سال های اخیر به طور فزاینده ای در برنامه های مرتبط با توسعه حرفه ای معلمان مورد توجه قرار گرفته است. سواد سنجش و ارزشیابی می تواند به معلمان و دانش آموزان در درک نقش اساسی ارزشیابی در محیط کلاس کمک بسزایی کند، به کارگیری سنجش و ارزشیابی معنادار و پیوسته، نه تنها برای معلمان و دانش آموزان، بلکه برای تمامی فعالان عرصه آموزش لازم و مفید است. ضعف آموزشی معلمان در زمینه سنجش و ارزشیابی سبب افت کیفی شاخص های یادگیری در دانش آموزان شده است. با هدف دستیابی به میزان سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاه نسبت به معیارهای «سن»، «تجربه تدریس» و «رشته تحصیلی» آنها، پرسش نامه طراحی شده میان تعداد 002 نفر از مدرسان دانشگاه توزیع و توسط آنان تکمیل شد. نتایج تحلیل کمّی، تفاوت معناداری را در میزان سواد سنجش و ارزشیابی بین مدرسان با تجربه های کاری مختلف در سنین متفاوت و گرایش های رشته زبان انگلیسی نشان داد. سواد سنجش و ارزشیابی باید به عنوان یک ضرورت جهت پیشرفت حال و آینده معلمان و مدیران آموزش مبنای نظر قرار گیرد
۱۰.

بررسی مقایسه ای هویت و عاملیت نومعلمان انگلیسی زبان و فارسی زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم در کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۶۷
این پژوهش کیفی به بررسی مقایسه ای هویت و عاملیت نومعلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم، از دریچة نظریة قراردهی، پرداخته است. هر ده معلم انگلیسی زبان و فارسی زبان شرکت کننده در این پژوهش دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی بودند و در یک موسسة خصوصی آموزش زبان انگلیسی در شهر مونترال کانادا به تدریس مشغول بودند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، گزارش های نوشتاری معلمان و مشاهدات پژوهشگر جمع آوری شد. بررسی داده ها براساس نظریة داده بنیاد، نشان داد عاملیت که در کدگذاری انتخابی به عنوان دستة مرکزی انتخاب شد، به روش های متفاوتی در این دو گروه نمود می یابد. نومعلمان انگلیسی زبان، عاملیت قدرتمند و کارآمد و نومعلمان فارسی زبان، عاملیت ضعیف و ناکارآمد از خود نشان می دهند. عاملیت، به عنوان دستة مرکزی، همراه با زیرمجموعه هایی که به طور همزمان مؤثر و متأثر از عاملیت اند، هویت منحصربه فرد نومعلمان در هر گروه را نشان می دهد. یافته های این پژوهش برای ارتقای کیفی آموزش های پیش از تدریس نومعلمان، آموزش های حین تدریس و پیشرفت و بهتر کردن برنامة درسی قابل استفاده است.
۱۱.

Inspecting Task-Induced Involvement from the Perspective of Sociocultural Theory(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۱
Grounded in sociocultural theory (SCT), this study explored whether the hypothesized difference in task-induced involvement could affect the actual realization of evaluation, one of the cognitive dimensions of the Involvement Load Hypothesis (ILH). A group of 24 Iranian EFL learners participated in the study. They were paired up to write a composition including ten unknown words in the first session and then completed a cloze task with another set of ten new words in the second one. Collaborative dialogues in both sessions were audio-recorded, transcribed verbatim and micro-genetically analyzed to trace how the value of hypothesized evaluation could affect the manifestation of evaluation during collaborative dialogues. In line with the tenets of ILH, the results of the micro-genetic analysis demonstrated that using target words in the composition task could induce a higher degree of evaluation than using them in the cloze task. In light of the findings, researchers are suggested to look at issues from different standpoints rather than restricting themselves to one single theoretical perspective.
۱۲.

تأثیر یادگیری معکوس بر توسعه حرفه ای نومعلمان زبان انگلیسی: میزان مشغول بودن و نگرش آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
یادگیری معکوس رویکرد نسبتاً جدیدی در تدریس است. در این رویکرد، برای ارتقاء یادگیری فعال و افزایش میزان مشغولیت ، جایگاه سخنرانی معلم در کلاس و تکلیف منزل با هم جابهجا می شود؛ بهعبارتدیگر، سخنرانی و تدریس معلم به منزل و تکلیف و فعالیت به کلاس انتقال مییابد. این مطالعه به بررسی تأثیر روش معکوس در آموزش نومعلمان زبان انگلیسی پرداخته است؛ روش معکوس تا چه میزان بر مشغولیت و نگرش نومعلمان در توسعه حرفه ای آنها اثرگذار است. به این منظور تعداد 150 معلم زن که زبان انگلیسی تدریس می کردند، از مؤسسه های مختلف و مدارس غیرانتفاعی شهر تهران به روش هدفمند انتخاب شدند. معلم ها به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرارداده شدند. دوره «مدیریت کلاس» به مدت شش هفته برگزار شد. برای جمعآوری داده از پرسشنامه استفاده شد. نتایج بهدستآمده نشان داد که میزان مشغولیت معلم هادر کلاس معکوس در مقایسه با کلاس سخنرانیمحور یا کلاس سنتی بیشتر بودو نگرش معلم ها به مدل توسعه حرفه ای معکوس مثبت بود.
۱۳.

Reading Comprehension Needs of Iranian Medical Students(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۸۰
The present study aimed toassess the target and present reading comprehension needs and abilities of Iranian medical students with different levels of Englishlanguage proficiency. A total of 283 medical students and 23 ESP instructors were chosen through cluster sampling. The data collection instruments included the Persian version of Atai and Nazari’s (2011) needs analysis questionnaire and a 40-item language proficiency test. The obtained results indicatedthat ‘general vocabulary’and ‘medical terminology’were considered ‘important’ in facilitating the comprehension of medical texts. In addition, the findings revealed that medical students need to improve all reading sub-skills. Furthermore, the respondents’ perceptions were significantly different with regard to students’ target needs and present abilities in reading comprehension. Finally, there was no statistically significant difference in students’ target and present needs and abilities across different levels of language proficiency. The findings have potentialimplications for the improvement of medical EAP courses.
۱۴.

Intermediate and Advanced EFL Learners’ Identity Reflection(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۸
Although scientific forum has obliged its members to hide their presence particularly while they are discussing research outcomes to avoid personal biases, a recent trend is encouraging writers to demonstrate their identity as the author of the text through the use of first person pronouns in order to take responsibility for the content. Therefore, the present study focuses on intermediate and advanced EFL learners‘ adoption of first person pronouns so as to manifest their identity in argumentative and narrative writings. A total of 30 EFL intermediate and advanced students attending an IELTS preparation course were requested to write essays on narrative and argumentative topics. The comparison between their uses of self-mention pronouns revealed that there was not a significant difference between the use of first person pronouns which are adopted by advanced and intermediate learners in the use of pronouns in both modes of writing (argumentative and narrative essays). Moreover, by tallying first person pronouns, it is shown that advanced learners have exploited first person pronouns less than intermediate learners within narrative writings. In addition, it was found that learners used more first person pronouns in narrative writings than in argumentative ones. Findings imply that since argumentative writing requires logical reasoning, learners prefer to be cautious about the adoption of first person pronouns and revealing their presence to show their credible self. English language teachers are suggested to make language learners aware of the uses of self-mention pronouns while practicing different writing modes. Since the overuse of the personal pronouns as well as the absolute absence of the mentioned pronouns is not recommended in writing, explicit instruction concerning the use of self-mention in witting is recommended.
۱۵.

آسیب شناسی کیفیت آموزش زبان انگلیسی تخصصی گردشگری در دانشگاه های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۶
هدف این مقاله آسیب شناسی کیفیت آموزش زبان انگلیسی تخصصی گردشگری در دانشگاه های ایران با استفاده از مدل کیرکپتریک (Kirkpatrick) است و در آن، واحدهای زبان انگلیسی تخصصی گردشگری در دانشگاه های ایران از چهار سطح واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مطالعه کیفیت اجرای دروس مربوطه از دیدگاه 50 مدرس زبان انگلیسی در این دانشگاه ها، 200 فارغ التحصیل کارشناسی رشته گردشگری و 30 مدیر و صاحب کسب وکار در صنعت گردشگری ایران مورد بررسی قرار گرفت. ابزار پژوهش در این مطالعه شامل مستندات، پرسشنامه و مصاحبه بود. نتایج مطالعه نشان داد که اکثر فارغ التحصیلان مهارت قابل قبول برای گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی با توجه به اهداف تعریف شده توسط شورای عالی برنامه ریزی درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین جهت اشتغال در صنعت گردشگری را نداشتند. کاهش تعداد دانشجویان در کلاس ، تجهیز کلاس ها به امکانات کافی، کاهش زمان صحبت مدرسین در کلاس درس، افزایش زمان صحبت کردن دانشجویان در کلاس، بهبود انگیزه دانشجویان از پیشنهادات این مطالعه بوده است.
۱۶.

نقش بار ذهنی زبان آموزان در دریافت معنی واژگان جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
تعداد قابل ملاحظه ای از پژوهش های حوزه آموزش انگلیسی در سالهای اخیر معطوف به یادگیری واژه های جدید بوده است. در این راستا، پژوهشگران برآن بوده اند که روش های یادگیری موثرتری را ابداع کنند.برآیند این پژوهش ها نشان می دهد روش های مختلف آموزش واژه، درجه های متفاوتی از بارذهنی را برای زبان آموزان ایجاد می کند. به منظوربررسی نقش این بارذهنی در یادگیری واژه ها، 9 زبان به طور تصادفی به یکی از سه گروه زبان آموزان تقسیم شده ومورد تحقیق قرار گرفتند. هرگروه از شرکت کنندگان نسخه ی متفاوتی از یک متن را دریافت کردند که برای حدس زدن کلمات ناآشنا در آن ها، بار ذهنی متفاوتی را تجربه می کردند. از طریق پروتکل کلامی فکری، گفته ها، واکنش ها و راهبردهای شرکت کنندگان حین استنباط واژگان ضبط و ثبت شد. تحلیل یافته ها حاکی از آن است که راهبردهای اتخاذ شده در بین گروها متفاوت بوده و درجه بار ذهنی در موفقیت حدس ها نقش دارد.
۱۷.

ارزیابی برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی پایه های اول و دوم دبیرستان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
با توجه به اهمیت برنامه آموزش زبان انگلیسی و با در نظر گرفتن تغییرات انجام شده در پایه های اول و دوم دبیرستان در سال های اخیر و لزوم ارزیابی آن، این پژوهش برنامه آموزش زبان انگلیسی این دو پایه را بر اساس مدل سی ای پی پی(CIPP) مورد بررسی قرار داده است. شرکت کنندگان در این پژوهش عبارت بودند از: دانش آموزان پایه های اول و دوم، معلمان، سیاست گذاران آموزشی و مؤلفان کتاب های درسی. داده ها از طریق پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده کلاس ها، بررسی اسناد، اهداف آموزشی و بررسی کتاب های درسی گردآوری شد. نتایج تحقیق در زمینه محیط آموزشی نشان داد که امکانات و وقت ناکافی، تعداد زیاد دانش آموزان و هم سطح نبودن آنها مورد انتقاد شرکت کنندگان بود. در زمینه درونداد مشخص گردید اهداف به خوبی تبیین شده اند و صرفاً نیاز به اطلاع رسانی جامع و دقیق آن است. در زمینه نتایج فرآیند، کتاب های جدید مورد تأیید همه دست اندرکاران قرار گرفت. در نهایت پیشنهاد هایی بر اساس نتایج، در جهت ارتقای برنامه ارائه گردیده است.
۱۸.

مقاله به زبان انگلیسی: باورهای انگیزشی زبان آموزان انگلیسی و استفاده از راهبردهای یادگیری (EFL learners’ motivational beliefs and their use of learning strategies)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبردهای یادگیری باورهای انگیزشی خودتنظیمی پرسشنامه ر اهبردهای انگیزشی برای یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۳۸۴
پژوهش حاضر رابطه ی بین باورهای انگیزشی زبان آموزان انگلیسی و استفاده از راهبردهای یادگیری را بررسی می کند. سه جز انگیزه (جز انتظار، ارزش و عاطفه) در رابطه با راهبردهای شناختی، فراشناختی و مدیریت تلاش بررسی شدند. دویست و پنجاه و هفت زبان آموز انگلیسی از سطوح مختلف توانش زبانی پرسشنامه ی فارسی ر اهبردهای انگیزشی برای یادگیری را پاسخ گفتند. بررسی تاثیر سطح زبانی بر باورهای انگیزشی بیانگر تاثیر معنا دار سطح توانش زبانی بر اضطراب آزمون و رویکرد هدف بیرونی بود، بدین معنا که زبان آموزان با توانایی زبانی پایین تر در مقایسه با زبان آموزان سطوح بالاتر به طور معنا داری مضطرب تر بوده و رویکرد هدف بیرونی بیشتری داشتند. نتایج همچنین نشان داد که خودباوری، کنترل عقاید یادگیری، رویکرد هدف درونی، و ارزش تکلیف حدود ۷۰ درصد از واریانس راهبرهای خودتنظیمی را توضیح می دهد. این پژوهش با پیشنهادهایی برای تقویت عقاید انگیزشی و راهبردهای یادگیری زبان پایان می یابد.
۱۹.

مقایسه سؤال های چندگزینه ای و ترجمه ای از لحاظ پایایی و دشواری در آزمون دانش دستوری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
به طور معمول از سؤال های چندگزینه ای برای سنجش دانش زبانی استفاده می شود. اما از آنجا که در رویکرد نظام مند طراحی سؤال، که جدیداً مطرح شده است (شین، 2012)، استفاده از صورت های متنوع برای طراحی سؤال مطلوب است، همچنین به دلیل اینکه تحقیقات بسیار اندکی در مورد امکان استفاده از سؤال های ترجمه ای برای تنوع بخشیدن به سؤال های آزمون وجود دارد، پژوهش حاضر با هدف مقایسه دو کمیت پایایی و دشواری در صورت سؤال ترجمه ای و چندگزینه ای برای سنجش دانش دستوری طراحی شده است. ابتدا، سند مشخصات آزمون دارای دو بخش ترجمه ای و چندگزینه ای را هشت مدرس زبان با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری بررسی کردند. بر اساس بازخورد آن ها، آزمون مورد استفاده در این پژوهش تهیه و با 158 فراگیر زبان انگلیسی با توانش های مختلف برگزار شد. داده های آزمون در چارچوب نظریه کلاسیک آزمون و نیز مدل راش تحلیل شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هر دو صورت سؤال دارای پایایی خوب بود (884/0 = آلفای کرونباخ بخش ترجمه ای و 845/0= آلفای کرونباخ بخش چندگزینه). براساس مدل راش، تمامی سؤال ها از نظر شاخصه های برازش، مطلوب ارزیابی شد. به علاوه، آزمون تی مستقل تفاوتی میان دشواری این دو صورت سؤال نشان نداد (696/1=t، ۵۸= df، ۰۹۵/0= P آزمون دو دامنه). بنابراین، به نظر می رسد بتوان از صورت ترجمه ای در کنار صورت متداول چندگزینه ای در رویکردی نظام مند برای طراحی سؤال های دانش دستوری استفاده کرد.  
۲۰.

نگرش زبان آموزان بزرگسال و نوجوان ایرانی نسبت به دریافت بازخورد شفاهی از معلم و همکلاسی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
باوجود حجم زیاد مطالعات انجام شده در زمینۀ بازخورد مقابله­ای، محققان معدودی به بررسی نگرش زبان­آموزان به این نوع بازخورد پرداخته­اند و همین مطالعات اندک نیز نتایج مختلف و گاه متضادی دربرداشته است. در عین حال، هیچ پژوهشی برای یافتن عوامل موثر بر شکل­گیری این نگرش­ها انجام نگرفته است. مطالعۀ حاضر به بررسی نگرش زبان­آموزان ایرانی به دریافت بازخورد از معلم و همکلاسی­ها و همچنین نقش سن در نگرش آن­ها پرداخت. بدین منظور، پرسشنامه­ای میان 136 زبان­آموز توزیع شد. نتایج حاکی از نگرش مثبت زبان­آموزان ایرانی نسبت به دریافت بازخورد از همکلاسی­ها و همچنین وجود رابطۀ معنادار میان سن زبان­آموزان و نگرش آن­ها نسبت به دریافت بازخورد از همکلاسی­ها و معلمان و همچنین دریافت انواع بازخورد شفاهی بود. برخلاف نوجوانان که در مقایسه با بزرگسالان بیشتر به دریافت بازخورد از همکلاسی­های خود متمایل بودند، زبان­آموزان بزرگسال بیشتر خواهان دریافت بازخورد از معلم خود بودند. علاوه بر آن، از میان انواع بازخورد، بزرگسالان بازخوردهای تلویحی را ترجیح می­دادند، در صورتی که زبان­آموزان نوجوان مایل به دریافت بازخورد واضح بودند. نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت آگاهی مدرسان زبان نسبت به نگرش زبان­آموزان و عوامل موثر بر شکل­گیری این نگرش­ها دلالت دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان