مطالعات رهبری فرهنگی

مطالعات رهبری فرهنگی

مطالعات رهبری فرهنگی سال دوم زمستان 1399 شماره 4 (پیاپی 5)

مقالات

۱.

شناسایی و اولویت بندی عوامل فرهنگی و ساختاری موثر برنظارت پذیری در دستگاههای اجرایی کشور

کلید واژه ها: ساختار سازمانی فرهنگ سازمانی نظارت وکنترل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۹۱
هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثردر نظارت پذیری دستگاههای اجرایی استان اردبیل می باشد. در این خصوص عوامل ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی براساس نظریه استیفن رابینز و به ترتیب ابعاد پیچیدگی، رسمیت، تمرکز، برای ساختار سازمانی و ابعاد هویت سازمانی، کنترل ، حمایت مدیریت، برای فرهنگ سازمانی و همچنین بررسی عوامل کنترل و نظارت ازجمله شیوه های نظارتی، دانش و توانایی ناظران ، مهارتهای نظارتی برگرفته از تحقیق امیری تعریف شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را ادارات کل استان اردبیل و نمونه آماری 130 نفر می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای پنچ گزینه طیف لیکرت به طور تصادفی و با نسبت نمونه به جامعه بین گروهها توزیع شد که پس از جمع آوری پرسشنامه ها، نرمال بودن داده ها را از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف ازآزمون تی میانگین جامعه مقایسه شده است و بعد اطلاعات خلاصه وطبقه بندی شده وبرای تجزیه وتحلیل داده ها و روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید.که نتایج بدست آمده حاصل ازآزمون فرضیه ها نشان دهنده تایید فرضیه های اصلی و رابطه معنی دار بودن آنها با متغیر وابسته (نظارت پذیری ) میباشد.
۲.

تبیین مفهوم بازاریابی فرهنگ یا نسل چهارم بازاریابی

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ بازاریابی بازاریابی فرهنگ بازاریابی فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۳۱۹
پژوهش حاضر به منظور تبیین مفهوم بازاریابی فرهنگ و تعیین عناصر اساسی آن طراحی گردیده است.دلایل اصلی انتخاب موضوع عبارتند از تازگی موضوع و اهمیت آن در سرنوشت جوامع هم از نظر دوام و غنای فرهنگ و ایفای نقش موثر در عرصه بین المللی و هم از لحاظ بهره مندی از مزایای آن در ابعاد اقتصادی و درآمد زایی و دلیل دیگر و شاید مهمتر از دلایل قبلی خلاء دیدگاه ها و نظریات علمی در حوزه بازاریابی فرهنگ می باشد.لذا این پژوهش به صورت تحلیلی به بحث در خصوص دلایل ظهور از دیدگاه اصحاب فرهنگ و سرمایه گذاران،مفهوم بازاریابی فرهنگ و امکانپذیر بودن آن،مفهوم بازاریابی فرهنگی و در نهایت پیامدهای توجه به بازاریابی فرهنگ می پردازد.نتایج بررسی ها نشان می دهد در صورت رونق بازاریابی فرهنگی جامعه می تواند از مزایا و پیامدهای اقتصادی آن به ویژه در حوزه اشتغال و درآمد منتفع گردیده و بعلاوه مهمتر از آن تحقق سیاست هایی همانند صدور ارزش های اسلامی را تسهیل نموده و جامعه را در برابر جنگ فرهنگی و نرم دشمنان محافظت می نماید.
۳.

بررسی جایگاه هوش اخلاقی در سبک زندگی اسلامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

نویسنده:

کلید واژه ها: اخلاق هوش اخلاقی سبک زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۷۹
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کار، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان بالای 15 سال سابقه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل تشکیل می دهند. که به تعداد 136 نفر است می باشد و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به تعداد 100 نفر تعیین شد. همچنین روش نمونه گیری تصادفی مورد استفاده قرارگرفت. به منظور اندازه گیری و بررسی موضوع از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش از روایی صوری استفاده شده است و برای برآورد پایایی پژوهش از روش آلفای کرانباخ استفاده شده که برابر با 932/. برآورد گردیده است. روش های آماری به کار رفته در تحلیل داده های تحقیق برای تجزیه وتحلیل داده های این تحقیق از روش آزمون رگرسیون چندگانه (برای آزمون فرضیه های آماری) وآزمون تحلیل واریانس فریدمن برای رتبه بندی هر یک از متغیرها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که هوش اخلاقی در سبک زندگی اسلامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل تاثیر دارد.
۴.

بررسی تأثیر هوش رقابتی بر رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل

کلید واژه ها: هوش هوش رقابتی اخلاق رفتار اخلاقی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۳۷
تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش رقابتی بر رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه انجام گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی به حساب می آید. در این تحقیق از روش مطالعات نظری (کتابخانه ای) عمدتاً برای مطالعه مبانی نظری تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق و همچنین جهت بررسی مطالعات و دیدگاههایی که راجع به موضوع تحقیق است، استفاده می شود. افزون بر آن، روش مطالعات میدانی (پرسشنامه) از طریق گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای برای تجزیه و تحلیل متغیرهای تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از هوش رقابتی، رفتار اخلاقی که در این تحقیق متغیر هوش رقابتی و ابعاد آن که عبارتند از آگاهی از فرصتهای بازار، آگاهی از مخاطرات رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا، آگاهی از آسیب پذیری کلیدی سازمان، فرضیات محوری به عنوان متغیر مستقل از تحقیق نووکاه و همکاران (2014) و سان و وانگ (2015) و متغیر رفتار اخلاقی از تحقیق ریچموند و همکاران (2007) و کیم و همکاران (2014) به عنوان متغیرهای وابسته مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که هوش رقابتی (آگاهی از فرصتهای بازار، آگاهی از مخاطرات رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا، آگاهی از آسیب پذیری کلیدی دانشگاه و آگاهی از فرضیات محوری) بر رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه تأثیر دارد.
۵.

بررسی فرهنگ سازمانی بعنوان پیش بینی کننده کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده

کلید واژه ها: فرهنگ فرهنگ سازمانی کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۹۸
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده در بانکهای دولتی شهر قزوین می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان ستادی بانکهای شهر قزوین که تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 88 بدست آمده است. ابزار گردآوری اطلاعات را پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده و موفقیت سازمانی تشکیل میدادند. برای بررسی پایایی پرسشنامه ها تعداد 25 عدد پرسشنامه پیش آزمون گردید که نتایج آلفای کرونباخ تایید کننده پایایی پرسشنامه های تحقیق بود . نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف نشانگر نرمال بودن داده ها بود. برای آزمون فرضیه های تحقیق با توجه به نرمال بودن داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی پیش بینی کننده کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده در بانک های دولتی قزوین می باشد.
۶.

نقش واسطه ای انتقال دانش در تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری کارکنان امور مالیاتی

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی انتقال دانش نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۲۰۵
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش واسطه ای انتقال دانش در رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری کارکنان اداره امور مالیاتی استان اردبیل می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها از نوع تحقیق پیمایشی می باشد و از نظر تحلیل داده ها از نوع همبستگی محسوب می شود. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر از روش مدل معادلات ساختاری جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد تعداد حجم نمونه بر اساس تعداد شاخص ها تعیین گردید. با توجه به حجم کل جامعه آماری (303 نفر) در تحقیق حاضر از 250 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار LISREL مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که انتقال دانش در در تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری نقش واسطه گری دارد.