نویسندگان: ایوب سرافراز

کلید واژه ها: اخلاق هوش اخلاقی سبک زندگی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۷-۳۷
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۸۷

چکیده

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کار، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان بالای 15 سال سابقه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل تشکیل می دهند. که به تعداد 136 نفر است می باشد و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به تعداد 100 نفر تعیین شد. همچنین روش نمونه گیری تصادفی مورد استفاده قرارگرفت. به منظور اندازه گیری و بررسی موضوع از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش از روایی صوری استفاده شده است و برای برآورد پایایی پژوهش از روش آلفای کرانباخ استفاده شده که برابر با 932/. برآورد گردیده است. روش های آماری به کار رفته در تحلیل داده های تحقیق برای تجزیه وتحلیل داده های این تحقیق از روش آزمون رگرسیون چندگانه (برای آزمون فرضیه های آماری) وآزمون تحلیل واریانس فریدمن برای رتبه بندی هر یک از متغیرها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که هوش اخلاقی در سبک زندگی اسلامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل تاثیر دارد.

تبلیغات