پروا فرازی

پروا فرازی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

ارائه یک مدل منشور اخلاقی کاربردی برای تصمیم گیری درحرفه حسابداری

کلید واژه ها: ارزش ها تصمیم گیری اخلاق حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۷۵
کلید حفظ اعتماد مراجعین و عموم، یک جریان اخلاقی و حرفه ای است که عمل حسابداران را با درستی، بیطرفی و استقلال شکل میدهد. در این راستا هر شرکت باید یک منشور اخلاقی داشته باشد تا به وسیله آن بتواند خطر را به حداقل برساند. هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل اخلاقی است که می تواند به راحتی توسط افراد حرفه ای در تصمیم گیری های روزمره شان مورد استفاده قرار گیرد. حرفه حسابداری نقشی حیاتی در عملکرد جامعه مدرن ایفا می کند. بنابرین ضروری می باشد که اعضای این حرفه اصول اخلاقی را رعایت نمایند و در برابر فشارهای داخلی و خارجی که ممکن است این متخصصان را تشویق به انجام فعالیت های که جنبه کلاهبرداری دارند ، محکم بایستند. مدل های اخلاقی بیان منسجمی از آرمان ها، مسئولیت ها و محدودیت های اخلاق جمعی اعضای یک حرفه را ارائه می کنند و می توانند به هدایت رفتار اخلاقی کمک کنند. طراحی/روش شناسی/رویکرد – مدل ما بر اساس ارزش های حرفه ای عدالت، سودمندی، شایستگی است، یعنی مدل JUCI، که یک مدل تصمیم گیری اخلاقی ساده بوده و به راحتی قابل درک است به طور کلی به حسابداران حرفه ای معمولی و همچنین متخصصان امور مالی که ممکن است زمانی با معضلات اخلاقی دشوار به چالش کشیده شوند کمک کند .
۲.

بررسی فرهنگ سازمانی بعنوان پیش بینی کننده کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده

کلید واژه ها: فرهنگ فرهنگ سازمانی کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۲۰۲
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده در بانکهای دولتی شهر قزوین می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان ستادی بانکهای شهر قزوین که تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 88 بدست آمده است. ابزار گردآوری اطلاعات را پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده و موفقیت سازمانی تشکیل میدادند. برای بررسی پایایی پرسشنامه ها تعداد 25 عدد پرسشنامه پیش آزمون گردید که نتایج آلفای کرونباخ تایید کننده پایایی پرسشنامه های تحقیق بود . نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف نشانگر نرمال بودن داده ها بود. برای آزمون فرضیه های تحقیق با توجه به نرمال بودن داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی پیش بینی کننده کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده در بانک های دولتی قزوین می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان