مطالعات رهبری فرهنگی

مطالعات رهبری فرهنگی

مطالعات رهبری فرهنگی سال سوم زمستان 1400 شماره 4 (پیاپی 9)

مقالات

۱.

نشاط اجتماعی با تاکید بر فرهنگ مشارکت اجتماعی دانشجویان شهر کرمانشاه

کلید واژه ها: نشاط اجتماعی فرهنگ مشارکت فرهنگ مشارکت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۲
هدف از اجرای این پژوهش بررسی نشاط اجتماعی با تاکید بر فرهنگ مشارکت اجتماعی دانشجویان شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی و نوع روش پیمایش بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 330 نفر محاسبه و روش نمونه گیری پژوهش حاضر نمونه گیری تصادفی بود. جهت گر دآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Amos تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد اثرات رضایت از زندگی، رضایت از خود و حرمت نفس بر فرهنگ مشارکت اجتماعی معنادار است و فرضیه های پژوهش تأیید شده است. مؤلفه های رضایت از زندگی با میزان بار عاملی 64/0 و ضریب تعیین (R2) 41درصدی و مؤلفه حرمت نفس با میزان بار عاملی 37/0 و ضریب تعیین (R2) 13درصدی به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت در تبیین متغیر نشاط اجتماعی را داشته اند.
۲.

تأثیر ادراک از ابعاد ساختار سازمانی بر تعهد عاطفی به سازمان با اثر تعدیل کنندگی بیگانگی از کار (مورد مطالعه: بیمارستان کاشانی شهرکرد)

کلید واژه ها: ساختار سازمانی بیگانگی از کار تعهد عاطفی به سازمان بیمارستان کاشانی شهرکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۹۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ادراک از ابعاد ساختار سازمانی با بیگانگی از کار با نقش تعدیل کنندگی تعهد عاطفی به سازمان در بیمارستان شهرکرد در سال 1397 انجام شد. و با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. نمونه آماری 257 نفر از کارکنان بیمارستان کاشانی شهرکرد در سال 1398 بودند که به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز (2006) مشتمل بر 24 گویه، پرسشنامه بیگانگی از کار صداقتی (1388) مشتمل بر 22 گویه و پرسشنامه تعهد عاطفی به سازمان آلن و می یر (1990) با 24 گویه در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود تجزیه وتحلیل آن ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss انجام شد و در سطح استنباطی تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار warp pls انجام شد.یافته های پژوهشی نشان داد که درک کارکنان از ابعاد ساختار سازمانی بر تعهد عاطفی به سازمان تأثیر داشت اما در ارتباط بین متغیر ساختار سازمانی و تعهد عاطفی به سازمان با نقش تعدیل گر بیگانگی از کار روابط معنادار نشد .
۳.

مطالعه بهداشت روانی پرستاران و ارایه الگوی مناسب

کلید واژه ها: بهداشت روانی بهداشت رفتاری بهداشت ساختاری پرستاران دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۵۷
تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی بهداشت روانی پرستاران انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ نوع بنیادی و از لحاظ هدف کیفی – میدانی است جامعه آماری تحقیق حاضر را نخبگان پرستاری تشکیل می دهند. برای تعیین حجم نمونه اولیه از نمونه های دردسترس استفاده شده است که تعداد آن 33 نفر می باشد. ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مطالعه ادبیات مربوط به بهداشت روانی بود. برای تجزیه و تحلیل از روش دلفی سه دور استفاده شده است. در نهایت الگوی بهداشت روانی پرستاران با 24 شاخص و دو بعد بهداشت رفتاری و بهداشت ساختاری مورد تایید قرار گرفت و ارایه شد.
۴.

اجرای حاکمیت بالینی براساس فرهنگ سازمانی سبز در بیمارستان بیله سوا ر

کلید واژه ها: اجرای حاکمیت بالینی حاکمیت بالینی فرهنگ سازمانی سبز بیمارستان بیله سوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۷۰
تحقیق حاضر با هدف بررسی اجرای حاکمیت بالینی بر اساس فرهنگ سازمانی سبز در بیمارستان بیله سوار به روش کمی و به شیوه میدانی اجرا گردیده است. نوع تحقیق در این پژوهش توصیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه پرسنل بیمارستان آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) بیله سوار را شامل می شود. برای تعیین حجم نمونه از روش هومن (1393) استفاده گردد و حجم نمونه 240 نفر و روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق مدل معادلات ساختاری استفاده گردد و همچنین با استفاده از ازمون کشیدگی و چولگی از نرمال بودن توزیع داده ها اطمینان حاصل گردید و بر این اساس برای بررسی نقش میانجی و سایر روابط از نرم افزار مبتنی بر داده های نرمال Amos بر پایه پیشنهاد بارون و کنی استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی سبز بر اجرای حاکمیت بالینی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
۵.

مدل یابی کیفیت تدریس بر اساس ویژگی ها و مهارت های اساتید از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه

کلید واژه ها: کیفیت تدریس ویژگی های اساتید مهارت های اساتید اعضای هیأت علمی دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۷
علی رغم تحقیقات متنوع در حوزه کیفیت تدریس و بررسی عوامل مرتبط با آن، هنوز شاهد نارسائی های آموزشی از سوی منابع انسانی مرتبط با آن هستیم. به منظور مدیریت عملکرد و افزایش کارآیی اساتید در کیفیت تدریس با طراحی تحقیق پیش رو در جهت بررسی ویژگی ها و مهارت های کارآمد در تدریس از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه تلاش شده است. با نظرسنجی تصادفی از 242 نفر از اعضای هیأت علمی در دو دانشگاه تبریز و شهید مدنی آذربایجان با استفاده از پرسش نامه، عوامل مرتبط با کیفیت تدریس مورد مطالعه قرار داده شد. نتایج تحلیل مسیر با کمک مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که اعضای هیأت علمی دانشگاه ویژگی ها و مهارت های خود را مورد ارزیابی قرار دادند. براساس ارزیابی آنان دریافتیم که ویژگی های جمعیت شناختی(0.14)، شخصیتی- اخلاقی(0.18)، شغلی(0.17)، مهارت های حرفه ای(0.13)، تدریس(0.22) و ارتباطی(0.16) و در مجموع این ویژگی ها و مهارت ها به میزان 50 درصد از واریانس کیفیت تدریس را تبیین کردند که مهارت های تدریس با ضریب مسیر(0.22) به عنوان پر اهمیت ترین عامل پیش بینی کننده کیفیت تدریس اساتید دانشگاه شناسایی شد. نقش ویژگی ها و مهارت های اساتید در فرآیند آموزش با توجه به نتایج حاصله، حیاتی نتیجه گیری شده، میزان و اهمیت آنها در فراهم سازی کیفیت تدریس مورد بحث قرار گرفت.
۶.

Leadership Change in Nigeria: Promises,Expectations and Realities under the Buhari Administration

کلید واژه ها: leadership Nigerian state behaviour Corruption and Insecurity

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۶۱
This paper attempts to extract some of the variables that can explain the leadership style under Muhamadu Buhari administration from May 29, 2015 to October, 2021. The Buhari’s government has frequently stated that political, social and economy recovery and growth are main concern on its policy agenda. This raise a question of how beneficial is the policies out of Buhari’s administration to the Nigerian people? The study used the secondary sources of information for the purpose of analyzing the leadership style of Buhari administration. The study revealed that the promises made in 2015 and 2019 gave Nigerians hope for change in all sectors but the reality is that some of those promises have not been achieved in the following areas- poverty, insecurity and food prices. The study recommends that Nigerian leaders should have a clear understanding of the Nigerian state peculiarity for the purpose of administering the state properly.