چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثردر نظارت پذیری دستگاههای اجرایی استان اردبیل می باشد. در این خصوص عوامل ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی براساس نظریه استیفن رابینز و به ترتیب ابعاد پیچیدگی، رسمیت، تمرکز، برای ساختار سازمانی و ابعاد هویت سازمانی، کنترل ، حمایت مدیریت، برای فرهنگ سازمانی و همچنین بررسی عوامل کنترل و نظارت ازجمله شیوه های نظارتی، دانش و توانایی ناظران ، مهارتهای نظارتی برگرفته از تحقیق امیری تعریف شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را ادارات کل استان اردبیل و نمونه آماری 130 نفر می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای پنچ گزینه طیف لیکرت به طور تصادفی و با نسبت نمونه به جامعه بین گروهها توزیع شد که پس از جمع آوری پرسشنامه ها، نرمال بودن داده ها را از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف ازآزمون تی میانگین جامعه مقایسه شده است و بعد اطلاعات خلاصه وطبقه بندی شده وبرای تجزیه وتحلیل داده ها و روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید.که نتایج بدست آمده حاصل ازآزمون فرضیه ها نشان دهنده تایید فرضیه های اصلی و رابطه معنی دار بودن آنها با متغیر وابسته (نظارت پذیری ) میباشد.

تبلیغات