سید کریم طباطبایی

سید کریم طباطبایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

اجرای حاکمیت بالینی براساس فرهنگ سازمانی سبز در بیمارستان بیله سوا ر

کلید واژه ها: اجرای حاکمیت بالینی حاکمیت بالینی فرهنگ سازمانی سبز بیمارستان بیله سوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۷۰
تحقیق حاضر با هدف بررسی اجرای حاکمیت بالینی بر اساس فرهنگ سازمانی سبز در بیمارستان بیله سوار به روش کمی و به شیوه میدانی اجرا گردیده است. نوع تحقیق در این پژوهش توصیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه پرسنل بیمارستان آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) بیله سوار را شامل می شود. برای تعیین حجم نمونه از روش هومن (1393) استفاده گردد و حجم نمونه 240 نفر و روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق مدل معادلات ساختاری استفاده گردد و همچنین با استفاده از ازمون کشیدگی و چولگی از نرمال بودن توزیع داده ها اطمینان حاصل گردید و بر این اساس برای بررسی نقش میانجی و سایر روابط از نرم افزار مبتنی بر داده های نرمال Amos بر پایه پیشنهاد بارون و کنی استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی سبز بر اجرای حاکمیت بالینی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
۲.

وزن نسبی ابعاد رهبری دانش درتأثیر بر ارزشهای فردی بانک ها و موسسات مالی آذربایجان شرقی

کلید واژه ها: رهبری ارزش رهبری دانش ارزش های فردی بانک ها و موسسات مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۸۳
هدف اصلی تحقیق، بررسی اهمیت نسبی ابعاد رهبری دانش در تاثیر بر بروز ارزشهای فردی در بین کارکنان بانک ها و موسسات مالی آذربایجان شرقی می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک ها و موسسات مالی آذربایجان شرقی میباشد. مطابق فرمول کوکران، حجم نمونه 252 نفر انتخاب گردید و پاسخ دهندگان با روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، ابتدا جهت آگاهی از نرمال بودن متغیرها از آزمون اسمیرنوف – کولموگروف استفاده شد،که مشاهده گردید متغیرها از توزیع نرمال برخوردارند و در این حالت با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته شد و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و از تکنیک اهمیت نسبی برای یافتن وزن نسبی ابعاد رهبری دانش در بروز ارزشهای فردی کارکنان استفاده شد. یافتهها حاکی از آن است که اهمیت نسبی ابعاد رهبری دانش در بروز ارزشهای فردی کارکنان دارای اهمیت نسبی یکسانی نیست.
۳.

بررسی تأثیر هوش رقابتی بر رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل

کلید واژه ها: هوش هوش رقابتی اخلاق رفتار اخلاقی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۳۷
تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش رقابتی بر رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه انجام گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی به حساب می آید. در این تحقیق از روش مطالعات نظری (کتابخانه ای) عمدتاً برای مطالعه مبانی نظری تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق و همچنین جهت بررسی مطالعات و دیدگاههایی که راجع به موضوع تحقیق است، استفاده می شود. افزون بر آن، روش مطالعات میدانی (پرسشنامه) از طریق گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای برای تجزیه و تحلیل متغیرهای تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از هوش رقابتی، رفتار اخلاقی که در این تحقیق متغیر هوش رقابتی و ابعاد آن که عبارتند از آگاهی از فرصتهای بازار، آگاهی از مخاطرات رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا، آگاهی از آسیب پذیری کلیدی سازمان، فرضیات محوری به عنوان متغیر مستقل از تحقیق نووکاه و همکاران (2014) و سان و وانگ (2015) و متغیر رفتار اخلاقی از تحقیق ریچموند و همکاران (2007) و کیم و همکاران (2014) به عنوان متغیرهای وابسته مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که هوش رقابتی (آگاهی از فرصتهای بازار، آگاهی از مخاطرات رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا، آگاهی از آسیب پذیری کلیدی دانشگاه و آگاهی از فرضیات محوری) بر رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه تأثیر دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان