ایوب سرافراز

ایوب سرافراز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی جایگاه هوش اخلاقی در سبک زندگی اسلامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

نویسنده:

کلید واژه ها: اخلاق هوش اخلاقی سبک زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کار، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان بالای 15 سال سابقه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل تشکیل می دهند. که به تعداد 136 نفر است می باشد و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به تعداد 100 نفر تعیین شد. همچنین روش نمونه گیری تصادفی مورد استفاده قرارگرفت. به منظور اندازه گیری و بررسی موضوع از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش از روایی صوری استفاده شده است و برای برآورد پایایی پژوهش از روش آلفای کرانباخ استفاده شده که برابر با 932/. برآورد گردیده است. روش های آماری به کار رفته در تحلیل داده های تحقیق برای تجزیه وتحلیل داده های این تحقیق از روش آزمون رگرسیون چندگانه (برای آزمون فرضیه های آماری) وآزمون تحلیل واریانس فریدمن برای رتبه بندی هر یک از متغیرها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که هوش اخلاقی در سبک زندگی اسلامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل تاثیر دارد.
۲.

ارائه مدل اخلاق مدارانه نگهداشت نخبگان در سازمان های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگهداشت نخبگان ویژگی های فردی ویژگی های روانی ویژگی های شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۴۴۸
یکی از مهمترین عواملی که در موفقیت سازمانها نقش دارد، منابع انسانی نخبه، مفید و کارآمد می باشد. حاکمیت اخلاق در سازمان علاوه بر اینکه نگهداشت نخبگان را تسهیل می کند، سبب کاهش تعارضات و ماندگاری نیروی انسانی شده و بهره وری را افزایش میدهد. بهمین دلیل در این مقاله مدلی برای نگهداشت نخبگان در سازمانهای دولتی ایران مبتنی بر اخلاقیات و بسترهای فرهنگی خاص جامعه ایرانی ارایه شده است. این پژوهش تلفیقی از دو رویکرد کمی و کیفی است. همچنین از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- اکتشافی است.روش پژوهش، تحلیل مضمونی است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق با 13 تن از خبرگان بوده است. نتایج در قالب 4 مضمون اصلی، شامل مضامین سازمانی، فردی، روانی و شغلی دسته بندی شده اند. برای انتخاب جامعه اماری از طریق نمونه گیری خوشه ای ده سازمان به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه ها در میان مدیران و کارشناسان منابع انسانی آنها توزیع گردید. بر اساس یافته های پژوهش در بعد سازمانی عواملی چون عدالت سازمانی، حمایت سازمانی، مشارکت و فرهنگ سازمانی اهمیت بسیاری در نگهداشت نخبگان دارند. از بعد روانی، تکریم نخبگان و از لحاظ شغلی نیز استقلال شغلی، چالشی بودن و کیفیت نقش اهمیت بسزایی در نگهداشت نخبگان دارند. همچنین توجه به ویژگی های فردی نخبگان مخصوصا ریسک پذیری نیز عامل بسیار مهمی در نگهداشت آنان است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان