ابراهیم دادفر

ابراهیم دادفر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

تأثیر قابلیت های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان (مورد مطالعه: امور اقصادی و دارایی استان اردبیل)

کلید واژه ها: قابلیت های استراتژیک سازمان عملکرد نوآورانه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۲۲۷
هدف از تحقیق حاضر تأثیر قابلیت های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق همبستگی می باشند. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تشکیل می دهد؛ که تعداد آنها برابر460 نفر است. روش نمونه گیری به صورت روش تصادفی طبقه ای می باشد. برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 210 بدست آمده است تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی بدست آمد و در بخش عملی، برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل و آزمون معادلات ساختاری انجام گرفته است. نتایج یافته های تحقیق حاکی از آن است که قابلیت های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان تأثیر معناداری دارد.
۲.

نقش واسطه ای انتقال دانش در تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری کارکنان امور مالیاتی

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی انتقال دانش نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۱۲
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش واسطه ای انتقال دانش در رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری کارکنان اداره امور مالیاتی استان اردبیل می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها از نوع تحقیق پیمایشی می باشد و از نظر تحلیل داده ها از نوع همبستگی محسوب می شود. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر از روش مدل معادلات ساختاری جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد تعداد حجم نمونه بر اساس تعداد شاخص ها تعیین گردید. با توجه به حجم کل جامعه آماری (303 نفر) در تحقیق حاضر از 250 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار LISREL مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که انتقال دانش در در تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری نقش واسطه گری دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان