مطالعات رهبری فرهنگی

مطالعات رهبری فرهنگی

مطالعات رهبری فرهنگی سال دوم بهار 1399 شماره 1 (پیاپی 2)

مقالات

۱.

هویت شهری به مثابه ارزش فرهنگی: تداوم و دلبستگی یا ازهم گسیختگی و فرار (مطالعه مردم تهران)

کلید واژه ها: هویت نگرش فرهنگ تهران.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۷۵
در مطالعه حاضر به دنبال بررسی برخی از مولفههای مهم هویّتی در شهر تهران هستیم. در این مطالعه از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری، افراد 15سال و بالاتر مناطق 22گانه شهر تهران بودند و فرد پاسخگو واحد تحلیل است. در این مطالعه برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با خطای نمونهگیری 3 درصد استفاده شده است که تعداد 1000 نفر (محاسبه از طریق فرمول کوکران) به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونهگیری در این مطالعه، ترکیبی از نمونهگیری طبقهبندی متناسب با حجم و تصادفی سیستماتیک بوده است. در این مطالعه به این نتیجه رسیدیم که در برخی ارزشها مانند هویت، تغییرات گستردهای رخ داده است و درک و اعتماد در شهر به شدت با شکلهای متنوعی از مسائل و مشکلات گره خورده است و همین مسئله، تاثیر زیادی بر بیهویتی مردم تهران گذاشته است، به طوری که تاریخ و فرهنگ در تهران به ندرت عرصهای برای نشاندادن و بازنمایی خود دارد و درونیشدن این مسئله در مردم، از این کلانشهر، یک موجود بیهویت، یا به تعبیر بهتر دارای هویتهای از هم گسیخته و قطعهقطعهشده، ساخته است.
۲.

طراحی مدل مناسب مدیریت منابع انسانی در موسسات فرهنگی استان اردبیل

کلید واژه ها: منابع انسانی مدل موسسات فرهنگی اردبیل روش دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۲۱۳
این تحقیق از نوع توسعه ای بوده و به منظور طراحی مدل مناسب مدیریت منابع انسانی در موسسات فرهنگی استان اردبیل انجام پذیرفته است. در این پژوهش، پس از تعیین تخصص های مورد نیاز، اعضای پانل دلفی در سه مرحله و با استفاده از روشهای نمونه گیری غیراحتمالی، شناسایی و انتخاب شد. پس از تعیین اعضای پانل، برای تعیین شاخص ها و ابعاد مدل مدیریت منابع انسانی از روش دلفی بر اساس مراحل سه گانه اشمیت و همکاران استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را در مرحله دلفی تمام پرسنل موسسات فرهنگی استان اردبیل تشکیل دادند. در ابتدا افراد بر اساس استنباط خود از مدل شاخص هایی را مشخص کرده اند و بعد از حذف موارد تکراری تعداد 46 نوع شاخص باقی ماند. از بین 46 شاخص باقی مانده، شاخصهای با ضریب اهمیت ضعیف و متوسط حذف گردیدند و نهایتاً 33 شاخص در تحلیل ماندند. مدل نهایی مدیریت منابع انسانی در موسسات فرهنگی استان اردبیل بر اساس نظر خبرگان با 33 شاخص مورد تایید قرار گرفت. بر اساس یافتههای تحقیق، شاخص " تشویق پرسنل برای رسیدن به اهداف سازمان توسط سیستم انگیزشی سازمان" با میانگین 92/4 در رتبه اول، و شاخص "صحبت کردن مدیران با پرسنل در مورد کیفیت کار آنها" با میانگین 32/2 در رتبه سی و سوم قرار گرفتند.
۳.

تاثیر گام دوم انقلاب در حوزه معنویت و اخلاق بر کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره گاز استان اردبیل

کلید واژه ها: بیانیه گام دوم انقلاب معنویت اخلاق کیفیت زندگی کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۴۲۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بیانیه گام دوم انقلاب حوزه معنویّت و اخلاق بر کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره گاز استان اردبیل انجام شده است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و در جهت ارتقا روایی سنجههای پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شد و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه متغیرها بالاتر از 70/0 دست آمد. جامعه آماری این تحقیق 460 نفر ار کارکنان اداره گاز استان اردبیل بودند که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 210 نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه انتخاب گردید. یافتههای پژوهش نشانگر این بودند که متغیر مستقل بیانیه گام دوم انقلاب حوزه معنویّت و اخلاق بر متغیر وابسته کیفیت زندگی کاری کارکنان تاثیر معنی داری دارد.
۴.

وزن نسبی ابعاد رهبری دانش درتأثیر بر ارزشهای فردی بانک ها و موسسات مالی آذربایجان شرقی

کلید واژه ها: رهبری ارزش رهبری دانش ارزش های فردی بانک ها و موسسات مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۷۸
هدف اصلی تحقیق، بررسی اهمیت نسبی ابعاد رهبری دانش در تاثیر بر بروز ارزشهای فردی در بین کارکنان بانک ها و موسسات مالی آذربایجان شرقی می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک ها و موسسات مالی آذربایجان شرقی میباشد. مطابق فرمول کوکران، حجم نمونه 252 نفر انتخاب گردید و پاسخ دهندگان با روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، ابتدا جهت آگاهی از نرمال بودن متغیرها از آزمون اسمیرنوف – کولموگروف استفاده شد،که مشاهده گردید متغیرها از توزیع نرمال برخوردارند و در این حالت با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته شد و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و از تکنیک اهمیت نسبی برای یافتن وزن نسبی ابعاد رهبری دانش در بروز ارزشهای فردی کارکنان استفاده شد. یافتهها حاکی از آن است که اهمیت نسبی ابعاد رهبری دانش در بروز ارزشهای فردی کارکنان دارای اهمیت نسبی یکسانی نیست.
۵.

بررسی ارتباط رهبری اصیل با تعهد سازمانی در میان مدیران مدارس شهرستان پارس آباد مغان

کلید واژه ها: رهبری اصیل تعهد سازمانی مدیران مدارس پارس آباد مغان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۳۹
این تحقیق با هدف بررسی رابطه رهبری اصیل با تعهد سازمانی در میان مدیران مدارس شهرستان پارسآباد مغان اجرا گردید جامعه آماری این تحقیق را مدیران مدارس شهرستان پارسآباد مغان به تعداد 169 نفر تشکیل می دهد با استفاده از فرمول کوکران تعداد 118 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد رهبری اصیل و تعهد سازمانی بود که روایی آنها با استفاده از روایی محتوایی به تایید رسید و پایایی هر کدام از این پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید گردید. در نهایت پرسشنامه جمع آوری شده با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت کد بندی شد و وارد نرم افزار SPSS گردید. قبل از آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون نرمالیته (کولموگروف- اسمیرنف) استفاده گردید که نتایج نشان دهنده غیر نرمال بودن رهبری اصیل و تعهد سازمانی بود. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین رهبری اصیل و تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد