مطالعات رهبری فرهنگی

مطالعات رهبری فرهنگی

مطالعات رهبری فرهنگی سال سوم بهار 1400 شماره 1 (پیاپی 6)

مقالات

۱.

شناسایی الزامات ایدئولوژیک تولید بازی های رایانه ای با قابلیت رقابت با سایر تولیدکنندگان دنیا

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
در این پژوهش با هدف «شناسایی الزامات ایدئولوژیک تولید بازی های رایانه ای با قابلیت رقابت با سایر تولیدکنندگان دنیا» سعی شد الزامات تولید در بعد ایدئولوژی بررسی گردد. برای این منظور از روش آمیخته با رویکرد اکتشافی در دو بخش کمی و کیفی استفاده شد. بخش کیفی تعداد 12 نفر از خبرگان صنعت بازی سازی، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، از میان فعالان و مسئولان صنعت بازی سازی کشور به عنوان پانل دلفی انتخاب شدند. در بخش کمی، از نتایج به دست آمده روش دلفی، یک پرسشنامه 5 درجه ای طیف لیکرت برای انجام روش توصیفی پیمایشی تهیه شد و تعداد 220 نفر از سازندگان بازی های رایانه ای در تهران، توسط پرسشنامه به صورت سرشماری پیمایش شدند. طبق یافته های پژوهش، تعداد 11 شاخص، که از نظر ایدئولوژیکی پرداختن به آن ها برای تولید یک بازی رایانه ای قابل رقابت لازم است، توسط پانل دلفی شناسایی شد. همچنین طبق سرشماری انجام شده از سازندگان بازی های رایانه ای در تهران، توجه به بعد ایدئولوژیکی با میانگین 34/4، برای تولید یک بازی ضروری است و از اهمیت بالایی برخوردار است.
۲.

نقش واسطه ای کار تیمی در رابطه ی فرهنگ اخلاقی و آوای سازمانی معلمان ناحیه یک استان اردبیل

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۳۳
پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می باشد، که با هدف بررسی نقش واسطه ای کار تیمی در رابطه ی فرهنگ اخلاقی و آوای سازمانی معلمان صورت گرفته است. 1302 نفر از معلمان ناحیه یک استان اردبیل در سال تحصیلی 1399-1398 جامعه آماری را تشکیل داده و با استفاده از جدول مورگان 292 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های استاندارد کارتیمی لنچیونی (2000)، فرهنگ اخلاقی گوبل و همکاران (2011) و آوای سازمانی زهیر و اردوقان (2011) جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های Spss21 و 8lisrel انجام گرفته است. بدین ترتیب نتایج حاصل از آزمون فرضیه های مذکور، بیانگر آن است که میزان اثر مستقیم فرهنگ اخلاقی بر آوای سازمانی معلمان برابر است 53/0 که نشان از اثر مثبت فرهنگ اخلاقی بر آوای سازمانی معلمان می باشد. از طرفی اثر غیرمستقیم فرهنگ اخلاقی بر آوای سازمانی از طریق کارتیمی 25/0 می باشد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر فرهنگ اخلاقی می تواند هم بصورت مستقیم و هم با نقش واسطه ای کار تیمی، تغییرات آوای سازمانی را تبیین نماید لذا سازمان ها باید در نهادینه کردن کار تیمی و کاربست سبک فرهنگ اخلاقی اهتمام ویژه ای داشته باشند.
۳.

اثرات رهبری تحول گرا و تبادلی بر رفتار نوآورانه با نقش تعدیلگر توانمندسازی روانشناختی

تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات رهبری تحول گرا و تبادلی بر رفتار نوآورانه با نقش تعدیلگر توانمند سازی روانشناختی (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد واحد اصفهان) انجام گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان به تعداد1000تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 287 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند، به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد رهبری تحولی و تبادلی باس و آولیو(1995)، توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر(1995) و پرسشناه رفتار نوآورانه جانسن(1997) استفاده شد روایی سازه پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تأییدی، روایی صوری توسط تعدادی از جامعه آماری و روایی محتوایی آن نیز توسط متخصصان حوزه مورد بررسی قرار گرفت.پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با مقدار 0.804 مورد تایید قرار گرفت.تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از آماره هایی همچون میانگین و انحراف معیار و در استنباطی با استفاده از معادلات ساختاری توسط نرم افزارهای اس پی اس اس و وارپ پی ال اس صورت پذیرفت. یافته های حاصل از فرضیه های پژوهش نشان داد که رهبری تحولی و تبادلی بر رفتار نوآورانه تاثیر دارد و اثر متغیر توانمند سازی روانشناختی در این ارتباط معنادار نشد.
۴.

نقش میانجی خودکارآمدی اجتماعی در تاثیر سبک رهبری فرهنگ مدار بر تاب آوری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خودکارآمدی اجتماعی در تاثیر رهبری فرهنگ مدار بر تاب آوری کارکنان انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل را شامل می شود. برای جمع آوری داده از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده که دارای روایی و پایایی مناسب بودند. تعداد حجم نمونه بر ایای روش هومن برابر با 535 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند برای تجزیه و تحلیل از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که رهبری فرهنگ مدار بر خودکارآمدی اجتماعی و تاب آوری کارکنان تأثیر معنی داری دارد و خودکارآمدی اجتماعی بر تاب آوری کارکنان تأثیر معنی داری دارد و همچنین خودکارآمدی اجتماعی در تاثیر رهبری فرهنگ مدار بر تاب آوری کارکنان نقش میانجی گری دارد.
۵.

بررسی تاثیر آموزش معکوس بر انگیزه تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی

تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۴۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش به روش معکوس بر انگیزش تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود که در گروه کنترل روش آموزش سنتی بود و در دو گروه آزمایش روش کلاس معکوس اجرا شد. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان پسر و دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان تالش در سال تحصیلی 99- 1398 تشکیل می دادند. نمونه این پژوهش شامل 42 نفر دانش آموزان پسر و دختر پایه ششم ابتدایی، شامل 23 نفر گروه آزمایش و 19 نفر گروه کنترل می باشد، که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. بدین صورت که ابتدا دو مدرسه از بین مدارس ابتدایی شهرستان تالش که در دسترس بوده اند انتخاب و سپس از هر مدرسه کلاس پایه ششم که شامل دانش آموزان پسر و دختر بودند و حجم تقریبا برابری داشتند انتخاب شدند. دانش آموزان هر کلاس در دو گروه آزمایش معکوس و گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر استفاده شد. ضرایب پایایی پاره مقیاس های این ابزار با استفاده از فرمول 20 کودر-ریچاردسون بین 05/0 تا 830/0 گزارش شد. همچنین برای بررسی داده ها از آزمون آماری آنالیز کواریانس چند متغیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که فرضیه های پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش معکوس بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان مورد تأیید قرارگرفته است و دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به دانش آموزان گروه کنترل در پس آزمون، انگیزش تحصیلی بیشتری داشتند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که روش آموزش معکوس بر انگیزش تحصیلی درس ریاضی دانش-آموزان، اثربخش است.
۶.

بررسی تأثیر هوش رقابتی بر مسئولیت پذیری اجتماعی و رفتار اخلاقی کارکنان شعب بانک ملی استان اردبیل

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۵۴
پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی به حساب می آید. در این تحقیق از روش مطالعات نظری (کتابخانه ای) عمدتاً برای مطالعه مبانی نظری تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق و همچنین جهت بررسی مطالعات و دیدگاههایی که راجع به موضوع تحقیق است، استفاده می شود. افزون بر آن، روش مطالعات میدانی (پرسشنامه) از طریق گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای برای تجزیه و تحلیل متغیرهای تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از هوش رقابتی، مسئولیت پذیری اجتماعی و رفتار اخلاقی که در این تحقیق متغیر هوش رقابتی و ابعاد آن که عبارتند از آگاهی از فرصتهای بازار، آگاهی از مخاطرات رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا، آگاهی از آسیب پذیری کلیدی سازمان، فرضیات محوری به عنوان متغیر مستقل از تحقیق نووکاه و همکاران (2014) و سان و وانگ (2015) و دو متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی از تحقیق واواهرا و ان دودا (2014) و بهشتی و کاظمی (2015) و متغیر رفتار اخلاقی از تحقیق ریچموند و همکاران (2007) و کیم و همکاران (2014) به عنوان متغیرهای وابسته مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که هوش رقابتی (آگاهی از فرصتهای بازار، آگاهی از مخاطرات رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا، آگاهی از آسیب پذیری کلیدی بانک و آگاهی از فرضیات محوری) بر مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان و رفتار اخلاقی کارکنان شعب بانک ملی استان اردبیل تأثیر دارد.