علوم خبری

علوم خبری

علوم خبری سال هفتم زمستان 1397 شماره 28

مقالات

۱.

وظایف دولت ها در عرصه تکنولوژی های دیجیتال: از دولت انحصارطلب تا دولت رگولاتور

نویسنده:

کلید واژه ها: تکنولوژی دیجیتال فضای دیجیتال دولت رگولاتور رگولاتور مستقل بخش خصوصی و رگولاتور شورای اروپا شهروند دیجیتال خدمت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 696 تعداد دانلود : 14
به نظر می رسد دولت رگولاتور یا همان دولت تنظیم گر، بهتر بتواند از عهده فضای دیجیتال که بنا به تعریف جهانی، بدون مرز و چندین و چند بازیگر بوده و چالش های نوظهور آن بر آید. مجهز به ابزار به روز، با بکار بستن توأمان حقوق سخت و حقوق نرم، هر یک متخصص در حوزه خاص، واقع شده در دل دولت و با این وجود مستقل از آن، رگولاتورها هر روزه به صورت مستمر با مسائل و موضوعات جدید و ناشناخته دست و پنجه نرم کرده، فضای دیجیتال را صیقل بخشیده تعادل و همزیستی لازم میان حقوق و منافع متضاد ایجاد، نظم و آرامش را در آن  برقرار می سازند. البته منظور نه هر دولت رگولاتور بلکه دولت رگولاتوری مورد توجه است که همزمان با فراخواندن شرکت های خصوصی به مشارکت، منافع مردم را عملاً در اولویت قرار می دهد.
۲.

پژوهشی برای تبیین تعریف خبر در روزنامه نگاری

نویسنده:

کلید واژه ها: خبر روزنامه نگاری تعریف خبر ارزش های خبری عناصرخبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 687 تعداد دانلود : 255
یکی از مشکلات آموزش و یادگیری خبر در روزنامه نگاری ابهام درتعریف «خبر» است.تعاریفی که بیشتر جنبه نظری داشته و در عمل به یادگیری افراد کمک نمی کند. بدون شناخت خبر، شناخت «عناصر» و «ارزش های خبری» که بیشترین مباحث را در تهیه و تنظیم خبر در بر می گیرد، اگر نگوییم ناممکن، می توانیم بگوییم دشوار و پیچیده است. در این پژوهش محقق با استفاده از روش تحقیق کیفی و انجام مشاهده ومصاحبه با روزنامه نگاران با تجربه تعریفی جامع ومانع برای خبر تدوین نماید.نتیجه این تحقیق دستیابی به این تعریف است که: «خبر فرایند ارزش گذاری عناصر رویداد عینی است، با توجه به منافع فرستنده و نیاز مخاطب.»
۳.

نقش شبکه های اجتماعی در برندسازی خبرگزاری ایرنا

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی برندسازی خبرگزاری ایرنا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 935 تعداد دانلود : 163
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی در برندسازی خبرگزاری ایرنا از دیدگاه کارکنان این خبرگزاری است. پژوهش حاضر را می توان از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی و طرح پژوهش همبستگی محسوب کرد.جامعه آماری تحقیق را تمامی کارکنان خبرگزاری شهر تهران تشکیل می دهد. که تعداد آنها 600 نفر است. برای نمونه گیری در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. براساس فرمول کوکران 234 نفر از کارکنان خبرگزاری شهر تهران به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. یافته های پ ژوهش حاکی از آن بود که بیشترین درصد نمونه های آماری تحقیق از لحاظ سن در میانگین 31 تا 40 سال (57.83%) بودند. همچنین در نمونه ی آماری 63.05% درصد از نمونه ها  را مرد تشکیل دادند و 36.95% درصد را زن تشکیل می دهند. نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی در زمینه ی سطح تحصیلات نمونه های آماری تحقیق به مدرک تحصیلی کارشناسی (64.25%) اختصاص دارد و کمترین فراوانی مربوط به مدرک کارشناسی ارشد (4.82%) است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که شبکه های اجتماعی در شهرت و اعتبار عمومی، پذیرش اطلاعات در مخاطبان، کیفیت ادراک شده اطلاعات و ارزش ادراک شده اطلاعات نقش دارند.
۴.

تأثیر برنامه های سیما بر مشارکت مردم در راهپیمایی های سراسری (مورد مطالعه: راهپیمایی 22بهمن)

کلید واژه ها: صداوسیما مشارکت سیاسی راهپیمایی 22 بهمن تبلیغات سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 409 تعداد دانلود : 218
هدف این مقاله بررسی میزان تأثیر برنامه های صداوسیما در همراه سازی مردم در راهپیمایی های سراسری ازجمله راهپیمایی 22 بهمن است.تلویزیون جمهوری اسلامی هر سال و در آستانه راهپیمایی های 22 بهمن برنامه های خبری و مناستبی تولید و پخش می کند تا مخاطب را برای مشارکت در این مراسم همراه کند. اکنون تغییرات جدید در شرایط و نیز فضای رسانه ی کشور ضرورت توجه به این موضوع و شناخت اثرات دگرگونی ها را بر عملکرد تلویزیون بیشتر کرده است. خلاء مطالعات علمی در این باره سبب تداوم برخی رویه های سنتی تلویزیونی شده است. مطالعه علمی این موضوع نیز می تواند سبب شناخت بهتر و ارائه راهکار برای بهبود عملکرد رسانه در این مناسبت ها بشود. پرسش اصلی پژوهش این است که "برنامه های تلویزیون چه تأثیری در همراه سازی مشارکت کنندگان در راهپیمایی 22بهمن داشته است ؟" فرضیه مقاله نیز این است که" به نظر می رسد تأثیر برنامه های تلویزیون با توجه به تغییرات وضعیت جامعه و نیز ورود رقیبان رسانه ای جدید، کامل نیست و بلکه موردی و موضوعی بر مشارکت کنندگان اثر داشته است". پژوهش به دو روش اسنادی (برای داده های نظری) و پیماش (برای داده های میدانی و با تکتیک پرسشنامه) انجام شده است. داده ها نیز با نرم افزار spss  پردازش شده اند. کم توجهی به تولید پیام متناسب با ویژگی های مخاطبان، افزایش تأثیر رسانه های اجتماعی در مقایسه با رسانه ملی، ضعف حرفه ای گرایی در بکارگیری مولفه های محتوایی و بصری پیام و نیز کاهش مخاطبان جوان برنامه های مناسبی 22 بهمن از جمله مهم ترین یافته های پژوهش اند.
۵.

بازنمایی سبک زندگی درشبکه های رادیوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مطالعات موردی برنامه های شبکه تهران)

کلید واژه ها: رادیو رسانه نظریه بازنمایی سبک زندگی مصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 213 تعداد دانلود : 728
ایران از زمان پیدایش تا کنون و در ادوار مختلف تصاویر گوناگون متفاوت و گاه متناقضی از جامعه ایران به نمایش گذاشته است. جامعه ایرانی مانند همه جوامع درحال تحول در دهه های اخیر دچار دگرگونی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شده است. یکی از متغیرهای اجتماعی برای فهم دگرگونی های معاصر ایران مفهوم سبک زندگی است ما در این مقاله در وهله اول با بهره گیری از نظریه بازنمایی و در وهله دوم با استفاده از الگوی تبیینی بوردیو در باب سبک زندگی تلاش می کنیم به بررسی سبک  زندگی بازنمایی شده در شبکه های رادیوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. برای نیل به این هدف فوق بعد از نمونه گیری از بین برنامه های تولید شده در شبکه رادیویی تهران در طول سه ماه از سال 97 با استفاده از روش تحلیل محتوا و پس از تعریف مقولات و شاخص ها پرسشنامه معکوس تهیه شده و داده ها از طریق شنیدن فایل های استخراج شده مورد نظر جمع آوری شد. برای بررسی  برنامه های تولید شده رادیویی موضوعات و دیالوگ های  مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است.  نتایج حاصل نشان میدهد از میان ابعاد سبک زندگی، نگرش ها بیشترین میزان بازنمایی را در شبکه رادیویی تهران را به خود اختصاص داده است. بعد از این بعد، ابعاد دیگر به ترتیب عبارتند از: مصرف فرهنگی، اوقات فراغت و اولویت ارزش های اخلاقی. در ادامه یافته های پژوهش با یافته های قبلی ارمکی و شالچی در مقاله بررسی سبک زندگی جوانان کافی شاپ مورد مقایسه قرار گرفته است.
۶.

نشانه های معرفتی و جامعه شناختیِ جدایی نادر از سیمین

کلید واژه ها: نشانه شناسی معرفت شناسی جامعه شناسی جدایی نادر از سیمین جامعه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 261 تعداد دانلود : 169
هدف مقاله حاضر بازشناسی نشانه های جامعه شناختی و معرفت شناختی فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین برنده جایزه اسکار فیلم غیر انگلیسی زبان 2012، ساخته اصغر فرهادی کارگردان ایرانی بوده است. این پژوهش از نوع کیفی و با تکیه بر روش نشانه شناسی در پی رمزگشایی از لایه های گاه ناپیدا و ناآشکار فیلم است. نتایج این بررسی نشان داد که در این فیلم پیامِ ایران جای زندگی نیست در بافتی دراماتیک و با ظرافتی هنری به مخاطب القا شده است. استدلال های چیده شده در خدمت این مضمون و برای تجهیز مخاطب برای همراهی با آن است. مضمون مذکور بازتابی از مشکلات معرفتی و جامعه شناختی ایران امروز است که با استفاده از شگردهای فیلم سازی نظیر محدودیت نمای لانگ شات، استیلای فضای بسته و فقدان موسیقی طبیعی نمایانده می شود. در واقع یکی از کارکردهای هنرهای تصویری، طبیعی جلوه دادن وضعیت های برساخته شده به وسیله رمزها و نشانه ها در جامعه هستند. در این فیلم مضامین اخلاقی در جامعه ایرانی به عنوان وضعیتی رو به اضمحلال تصویر می شود، که زمینه های معرفت شناختی دارند.
۷.

بررسی مقایسه ای ارزش های دینی در سینما دهه 60 و80 ایران

کلید واژه ها: دین ارزش سینمای دینی سینمای دهه 60 و 80 ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 338 تعداد دانلود : 990
محققین درصدد آن هستند که دراین پژوهشبه بررسی مقایسه ای ارزش های دینی درسینمای دهه 60 ایران(توبه نصوح- سفیر- پروازدرشب- دیده بان- هامون)ودر سینمای دهه 80 ایران(فیلم های اینجا چراغی روشن است- قدمگاه-بیدمجنون- ملک سلیمان- طلا ومس) که با هدف کشف و شناخت مقوله های دینی موجود در این فیلم ها صورت گرفته است،برای دست یابی به این هدف تمامی صحنه ها وسکانس های دینی این فیلم هامورد تحلیل قرار گرفت.روش تحلیل محتوای کمی است وابزار اندازه گیری آن پرسشنامه معکوس بوده است.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جداول و نمودارهای فراوانی استفاده گردید. نتایج آماری این پژوهش نشان داد،در مجموع 223 بار 12 مقوله دینی موردنظر محقق در این ده فیلم برگزیده استفاده شده است که سهم دهه ی شصت، 116 بار و سهم دهه هشتاد، 107 بار است. مقوله عبادت با 55 با بسامد(30 بار در فیلم های دهه شصت و25 باردر فیلم های دهه هشتاد) بالایی را به خود اختصاص داده است که می توان گفت که در سینمای دینی عبادت مهمترین نشانه معرفی یک دین و مذهب است وفیلمسازان این دو دهه به این نکته توجه ویژه ای داشتند. مقوله حج با یکبار تکرار فقط در دهه 80 کمترین بسامد را در بین مقوله ها داشته است.
۸.

معناشناسی تاریخی واژه «نجس» در قرآن و تحلیل تأثیر آن برفرآیند ارتباطات اجتماعی

کلید واژه ها: نجس رجس مشرکون قرآن ارتباطات اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 414 تعداد دانلود : 112
واژه نجس واژه اصیل عربی است که تنها یکبار در قرآن در عبارت« انما المشرکون نجس» آمده این واژه با واژگان رجس،رجز، نحس، اشتقاق معنای دارد، متعلق  واژه نجس  همواره شی یا شخصی بوده است که موجب تنفر ومورد اجتناب واقع می شده است  ودر دامنه مسائل مربوط به شریعت علاوه بر آن موجب ممنوعیت طهارت نیز می گردد که مصادیق هر کدام با قراین مقالی و مقامی مشخص می شود، تعلق واژه نجس در عصر بعثت و ماقبل آن علاوه بر اعیان به مواردی که موجب کراهت و تنفر می گردید و لزوما اراده اجتنباب از آن می شد، سبب دگرگونی در برقراری ارتباطات اجتماعی با مشرکین می شود که لزوم اجتنباب از آنها بدون متنجس شدن از برخورد با آنها به دست می آید. این تحقیق به روش کتابخانه ای واسنادی با رویکرد تحلیل محتوا به تحلیل وبررسی وپردازش داده های جمع آوری شده از اسنادی تاریخی و روایی عصر رسالت و ماقبل آن پرداخته است. 
۹.

نقش محبّت در اصلاح ارتباطات اجتماعی (از منظر قرآن و روایات)

کلید واژه ها: محبت ارتباط اجتماع خانواده همسایگان غیر مسلمانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 922 تعداد دانلود : 561
نقش محبّت در تنظیم روابط انسانی و برخورداری از یک زندگی سالم اجتماعی، موضوعی اساسی و کاربردی است که در آیات قرآن، سیره اهل بیت و سخنان اندیشمندان اسلامی بر آن تأکید فراوان شده است. با توجه به زندگی سرد و بی روح بشر امروز و جایگاه محبّت در ایجاد، بسط و گسترش سعادت اجتماعی، این پژوهش درصدد بررسی نقش محبّت در سامان بخشی، رشد و تعالی و بهینه سازی روابط انسان ها است. برای تحقق این مهم از روش توصیفی، تحلیل متن و شیوه ی کتابخانه ای استفاده شده است.  محبّت نقش مهمی در پیوند و استحکام و تداوم روابط خانوادگی، سامان بخشی نابهنجاری های اجتماعی و رشد و تعالی روابط همسایگی و زندگی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان دارد. امروزه کم توجهی به مسئله محبّت سبب چالش هایی در روابط اجتماعی، افزایش اضطراب، غم غربت،احساس تنهایی و افسردگی گردیده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵