علوم خبری

علوم خبری

علوم خبری سال دهم زمستان 1400 شماره 40

مقالات

۱.

تحلیل گفتمان خبری توییتر رویدادهای متاورسی

تعداد بازدید : 907 تعداد دانلود : 967
تشریح و تبیین اینکه رویدادهای متاورسی از منظر گفتمانی در توییتر چگونه بازنمایی می شوند بر عهده این تحقیق بود. به همین منظور، پژوهش حاضر قصد داشت تا به امر تحلیل گفتمان نحوه خبررسانی متاورس در توییتر بپردازد تا زوایای مختلف این بازنمایی مشخص شود. در این راستا، از تحلیل گفتمان انتقادی با رویکرد فوکو استفاده کردیم. با اینکه جدا کردن نظریه و روش در کارهای فوکو دشوار است؛ اما مثلث قدرت-دانش- گفتمان که تم اصلی روش شناختی فوکو است، مبنای روشی پژوهش قرار گرفت. برای روشن شدن این موضوع در گفتمان خبر توییتری ابتدا عناصر ابژه، سوژه، مفاهیم و راه کارها را شناسایی و مورد تحلیل قرار دادیم؛ سپس بحث های مربوط به سکوت، پیامد سکوت، کمیاب سازی و سامانه گفتمانی که در تبارشناسی فوکویی مطرح شده اند، را تحلیل کردیم. براساس تحلیل گفتمانی فوکو، ابژه، قابلیت های متاورس است؛ بدین صورت که گفتمان درباره رویداد متاورسی و ویژگی هایش است و درباره آن سخن می گوید. سوژه، بخش مدیریت و آموزش پدیده های متاورسی هستند؛ صاحبان این پدیده ها از کنش کلامی جدی به عنوان موقعیت سوژگی برخوردار هستند و سخن و تصمیم آنها جدی گرفته می شود و از اقدام عملی محکمی برخوردار بوده و سخن حق به شمار می آیند. مفهوم، حقوق کاربران است؛ مفاهیم در راستای نظرات موقعیت های سوژگی شکل گرفته اند و باورپذیر شده اند، آنها درباره ابژه سخن می گویند و بدین ترتیب ما ابژه را می شناسیم. تمام این مفاهیم و ابژه و سوژه ذیل دیدگاه های کلان تری به نام استراتژی یا راه کار قرار می گیرند؛ این استراتژی مشارکت است، توییتر بر پایه گفتمان فوکویی با خلق این چهار عنصر گفتمانی رویدادهای متاورسی را بازنمایی می کند.
۲.

بررسی تاکتیک های دستگاه روابط عمومی ارتش اسرائیل نسبت به شبکه های تلویزیونی عربی (مطالعه موردی شبکه الجزیره)

تعداد بازدید : 760 تعداد دانلود : 714
این مقاله به بررسی تاکتیک هایی می پردازد که نمایندگان اسرائیل در مصاحبه های خود با شبکه های تلویزیونی عربی برای حفظ مشروعیت مبارزه با فلسطینی ها و توجیه استفاده از زور در این اقدام استفاده می کنند. این مقاله بر اساس تحقیقی که 10 مصاحبه شبکه الجزیره به زبان های عربی و انگلیسی با سخنگویان ارتش اسرائیل را تحلیل می کند، نشان می دهد که ارتش اسرائیل از سه تاکتیک اصلی برای دستیابی به این هدف استفاده می کند: انکار، اجتناب از پذیرش مسئولیت و تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن آنچه تصور می شود. مصاحبه شوندگان برای اینکه مطالب خود را متقاعدکننده منتقل کنند، از روش هایی استفاده کردند که مهم ترین آن ها پس از بررسی های روشمند در مقاله ذکر شده است و مفاهیم آن ها را مورد بحث قرار می دهد. روش مورد استفاده این مقاله تحلیل کیفی محتوای مصاحبه های مذکور و سپس دسته بندی آن ها به دو کلان دسته تاکتیک های محتوایی و تاکتیک های سخنوری می باشد.
۳.

تاثیر کاربرد رسانه های اجتماعی بر بازدهی کاری خبرنگاران

تعداد بازدید : 502 تعداد دانلود : 855
هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان تأثیر به کارگیری رسانه های اجتماعی بر بازدهی کار خبرنگاران بوده است. روش تحقیق توصیفی – زمینه یابی است. جامعه آماری این تحقیق متشکل از جامعه کاربران حوزه ارتباطات و رسانه در شبکه های اجتماعی و موبایلی داخل کشور می باشد که طبق فرمول کوکران با فرض 161 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده است. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه محقق ساخته است. پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ برابر با 85/0 به دست آمد. داده ها توسط برنامه spss با استفاده از آزمون t تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان می دهد که مشخصه های رسانه های اجتماعی شامل ماندگاری، عمومیت، تنوع نماد، در دسترس بودن و همزمانی تأثیرات مهمی بر استفاده از رسانه های اجتماعی داشته است. به علاوه، به کارگیری رسانه اجتماعی بر بازدهی کار خبرنگاران تأثیر دارد. ملاحظات مختلفی به هنگام انتخاب رسانه های اجتماعی با هدف کاری یا به منظور فعالیت اجتماعی وجود داشته اند. مدیران سازمان های رسانه خبری می توانند پرسنل شان را طوری هدایت کنند که از رسانه اجتماعی در مسیری درست بهره گیرند تا به بهبود بخشیدن پارامترهای کاری شان و تکمیل کارآمدی منجر شود و گروه هایی را برای کارکنان ایجاد کنند تا اطلاعات کاری به طور موثر به اشتراک گذاشته شود.
۴.

رسانه های جدید، دیجیتالی شدنِ صنایع فرهنگی و چالش های نوین: یک فراتحلیل کیفی

تعداد بازدید : 386 تعداد دانلود : 231
تحولاتی که با ورود به حوزه ی دیجیتال در عرصه های متعدد حیات بشر حادث شد به میزانی بود که لقب انقلاب به خود گرفت. فهم دقیق و صحیح انقلاب دیجیتال از آن نظر حائز اهمیت است که با گذشت چند دهه از شکل گیریِ آن، نه تنها خاموش نشده و آرام نگرفته است بلکه هر روز و هر لحظه میدانی دیگر و پهنه ای گسترده تر را از خود متأثر می سازد و متناسب با قدرتِ این نفوذ و وسعتِ این دربرگیری، تبعات و چالش های منبعث از آن نیز قابل توجه تر، جدی تر و دغدغه برانگیز تر می شود. در این میان صنایع فرهنگی نیز رفته رفته گاه مختار و گاه ناچار با این دگرگونی ها همگام شدند و با گذشتِ اندک زمانی اجبار عرصه را بر اختیار تنگ کرد و موج عظیم و پرقدرت دیجیتال سازی، صنایع فرهنگیِ دنیایِ آنالوگ را در خود فرو برد. این پژوهش از رهگذر فراتحلیلِ سی و دو اثر در حوزه ی موضوعی مذکور پس از ارائه ی تعریفی از رسانه های جدید و ذکر تاریخچه ای کوتاه از دیجیتال سازی، به برخی از صنایع فرهنگی نظیر بازی ها، موسیقی و اینترنت در عصر دیجیتال و چالش های نوینِ برخاسته از آن ها می پردازد.مسئله ی به اشتراک گذاری محتوا، مکانیزم های توزیع در فضای جدید، شکافِ دیجیتالی، کنترلِ جریان، هدایت توجه و نقش موتورهای جستجو، تجاری سازی و تبلیغات در فضای مجازی، تبدیل شدنِ کاربران اینترنت به کارگرانِ بدونِ مزد و مسائل مرتبط با کلان داده ها از جمله مباحثی است که در قالب چالش های نوینِ پیرامونِ رسانه های جدید در این پژوهش به آن ها پرداخته شده است.
۵.

تأثیرات روانی اجتماعی شبکه های اجتماعی

تعداد بازدید : 12 تعداد دانلود : 302
مقدمه:در طول دو دهه گذشته استفاده از اینترنت در زندگی بشر افزایش یافته است. با این توسعه مستمر، کاربران اینترنت می توانند با هر نقطه از جهان ارتباط برقرار کنند، به خرید آنلاین، استفاده از آن به عنوان وسیله ای آموزشی، کار از راه دور و انجام تراکنش های مالی بپردازند. متأسفانه این توسعه سریع اینترنت تأثیر مخربی در زندگی ما دارد که منجر به پدیده های مختلفی مانند قلدری سایبری، پورن سایبری، خودکشی سایبری، اعتیاد به اینترنت، انزوای اجتماعی، نژادپرستی اینترنتی و غیره می شود. هدف اصلی این مقاله این است که تمام این اثرات اجتماعی و روانی را که به دلیل استفاده گسترده از اینترنت برای کاربران ظاهر می شود، ثبت و تجزیه و تحلیل کند.مواد و روش ها: این مطالعه مروری، جستجوی کامل داده های کتابشناسی بود که از طریق مطالعات اینترنتی و کتابخانه ای انجام شد. کلمات کلیدی از موتورهای جستجو و پایگاه های داده شامل Google، Yahoo، Scholar Google، PubMed  استخراج شد.یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد که اینترنت دسترسی سریع به اطلاعات و تسهیل ارتباطات را فراهم می کند. این بسیار خطرناک است، به خصوص برای کاربران جوان. به همین دلیل، کاربران باید از آن آگاه باشند و با هرگونه اطلاعاتی که از وب سایت به دست می آیند، با تفکر انتقادی مواجهه کنند.
۶.

مدیریت اخبار جعلی توسط متخصصان روابط عمومی: بررسی عناصر کلیدی و اقدامات احراز هویت اطلاعات

تعداد بازدید : 17 تعداد دانلود : 305
این مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل موضوعی سؤالات باز که توسط متخصصان روابط عمومی فعلی در ایالات متحده پاسخ داده شده است، بررسی کرد که چگونه متخصصان روابط عمومی (PR) در حال حاضر اخبار جعلی و استراتژی هایی را که برای تأیید اطلاعات استفاده می کنند را، بررسی می کنند. اخبار جعلی به عنوان یک موضوع مهم سازمانی که نیاز به نظارت و مدیریت توسط عوامل روابط عمومی دارد تصور می شود. شرکت کنندگان تحریف و محتوای گمراه کننده با هدف آسیب رساندن به شهرت را به عنوان عناصر کلیدی اخبار جعلی شناسایی کردند. یافته های کنونی نشان می دهد که متخصصان روابط عمومی برای تأیید اطلاعات هم به رسانه های خبری سنتی و هم به جمع سپاری تکیه می کنند. یافته های کنونی نشان می دهد که متخصصان روابط عمومی برای تأیید اطلاعات هم به رسانه های خبری سنتی و هم به جمع سپاری تکیه می کنند. در نهایت، برای تمایز مشتریان از محتوای اخبار جعلی، شرکت کنندگان بر نیاز به حفظ کنترل منبع رسمی اطلاعات، پرهیز از هرگونه مناقشه در پاسخ های رسمی و رعایت استانداردها و اخلاق حرفه ای روابط عمومی تأکید کردند.
۷.

روش های تبلیغاتی نهضت عاشورا (با تأکید بر تبلیغ گفتاری و رفتاری یاران امام حسین (ع)

نویسنده:
تعداد بازدید : 465 تعداد دانلود : 349
پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوه های تبلیغاتی نهضت عاشورا (با تأکید بر روش گفتاری و رفتاری) صورت پذیرفته است. روش این پژوهش از حیث رویکرد کیفی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات؛ توصیفی- تحلیلی و استنباطی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که امام حسین (علیه السلام) و خاندان پاک ایشان در طول مدت نهضت عاشورا، از روش های گفتاری و رفتاری متنوعی به منظور تبلیغات استفاده نموده اند. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق مشخص می شودکه نهضت عاشورای امام حسین(علیه السلام)، یک مکتب تبلیغی آموزشی و پرورشی گسترده در عرصه رسانه و ارتباطات است، که با دربرگیری اهداف خاص خود، می تواند مبنایی در بهره گیری از ابزارهای رسانه و تبلیغات جهان امروزین برای فرایندهای تعلیم و تربیت باشد و بر مبنای آن میتوان به نتایج علمی و عملی قابل توجهی در زمینه های مختلف تعلیم و تربیت فردی و اجتماعی دست یافت. جامعه مورد پژوهش کتاب ها، مقاله ها و پژوهش های در دسترس پژوهشگر در حوزه زندگی سیاسی عبادی امام حسین (علیه السلام)، نهضت عاشورا، قیام عاشورا و تربیت اسلامی در سیره امام حسین(علیه السلام) بوده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶