سید سیامک موسوی

سید سیامک موسوی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

بررسی عوامل موثر بر طراحی سیستم های هوشمند تصمیمات مدیریتی در بازاریابی بین الملل و توسعه صادرات استان آذربایجان غربی

تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۲۴۸
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی می باشد چرا که  علاوه بر توصیف وضع موجود به آزمون فرضیه ها بر حسب روابط مبتنی بر پیش بینی می پردازد و به دنبال تعیین تاثیرگذاری هریک از متغیرها با استفاده از آزمون رگرسیون خطی می باشد و از این جهت که نتایج حاصل از آن را می توان در شرکت های صادراتی استان آذربایجان غربی بکاربرد از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق همه مدیران شرکت های صادراتی استان آذربایجان غربی می باشد. که تعداد کل شرکت ها 108 شرکت می باشد. با توجه به اینکه حجم جامعه آماری محدود و مشخص می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که مطابق آن 85 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. در این تحقیق ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزار SPSS  استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که عوامل زیادی بر طراحی سیستم های هوشمند تصمیمات مدیریتی در بازاریابی بین الملل و توسعه صادرات استان آذربایجان غربی تاثیر مثبت دارد.
۲.

بررسی عوامل نگرش بر قصد خرید مشتریان پوشاک برند لوکس با تاکید بر نقش تعدیل گری گروه های سنی (مطالعه موردی: شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۲
با توجه به جایگاه صنعت پوشاک و اهمیت آن در جوامع امروزی که نیازهای متعدد انسان را برآورده می کنند و با توجه به رشد قابل توجه مصرف کالاهای لوکس بخصوص پوشاک و تغییر رویکرد مصرف به یک پدیده مدرن، بر آن شدیم که پژوهشی در حوزه بازاریابی و رفتار مصرف کننده و با هدف بررسی رابطه بین نگرشها و قصد خرید مصرف کنندگان پوشاک برند لوکس، با تأکید بر گروههای مختلف سنی، انجام دهیم. حال پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که عملکردهای نگرش با توجه به گروه های سنی چه تأثیری بر قصد خرید مشتریان پوشاک برند لوکس دارند؟ جهت آزمودن فرضیه ها، مصرف کنندگان این محصولات در شهر تهران، با حجم نمونه ۳۱۱ نفر و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و گلوله برفی به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار می گیرند. این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss انجام گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد در حالی که نقش نگرش سودمندی ارتباط زیادی برای همه گروه های سنی خصوصاً در میانسالی دارد، به نظر می رسد نقش لذت جویی در تمام گروه های سنی تأثیر مشابه بر قصد خرید پوشاک برند لوکس دارد. برخلاف این نتایج، عملکردهای سازگاری اجتماعی و ارزش نمایی، نقشی بر قصد خرید پوشاک برند لوکس ندارند. کلید واژه: برند لوکس، سن، عملکردهای نگرش، فرایند توسعه هویت، قصد خرید.
۳.

بررسی نقش تعدیل کنندگی جنسیت در رابطه بین مادی گرایی و خرید اجباری؛ مطالعه موردی صنعت پوشاک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۲۷
امروزه خرید اجباری به یک ناحیه مهم از تحقیقات در حوزه تحقیق رفتار مصرف کننده تبدیل شده است. اهمیت مطالعه رفتار خرید اجباری، از ماهیت جنبه ی منفی که در رفتار مصرف کننده دارد، ناشی می شود. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیل و توسعه ی این گونه خریدها مورد نیاز است. دراین مقاله برای اولین بار تأثیر تعدیل کنندگی جنسیت در رابطه بین مادی گرایی و خرید اجباری در صنعت پوشاک ارزیابی شد. در این تحقیق ابتدا روایی و پایای پرسنامه ها سنجیده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان مراکز خرید پوشاک واقع در استان همدان واقع در کشور ایران می باشند. سپس، با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، و با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که پس از بررسی پرسشنامه های جمع آوری شده، 362 پرسشنامه قابل تحلیل بودند. روش نمونه گیری پژوهش حاضر، نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است. در گام بعدی، در بخش آمار توصیفی، شاخص های فراوانی بر اطلاعات جمعیت شناختی گزارش شد. آنگاه، شاخص های میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، کشیدگی و چولگی برای مؤلفه ها با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در گام نهایی، در بخش آمار استنباطی نیز تحلیل فرایند شرطی با استفاده از ماکرو PROCESS اثر تعدیل کنندگی اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مادی گرایی تأثیر مثبت و معناداری بر خرید اجباری دارد و مادی گرایی با تعدیل گری جنسیت بر خرید اجباری اثر دارد.
۴.

تاثیر مغایرت قیمتهای کالا بر وفاداری مشتریان به فروشگاه (مطالعه موردی: فروشگاه های زنجیره ای شهرستان آذرشهر استان آذربایجان شرقی)

تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۳۴
با در نظر گرفتن تنوع در شرایط زندگی و امرار معاش افراد و خانوارها در سرتاسر ایران، که دارای شهرهایی با امکانات بالا و در مقابل، مناطقی دور افتاده با امکانات و رفاه پایین میباشد، ایرادهایی را بر پاسخگویی مطلق و بدون تحقیق به موضوع تحقیق، وارد میکند و نشان می دهد که نمیتوان بدون هیچ تحقیقی پاسخ این سوال را داد. وجود چنین فاکتورهای اثر گذاری، لزوم تحقیق را بر محقق آشکار ساخت. شهرستان آذرشهر در استان آذربایجان شرقی با داشتن فاکتورهای فوق سوژه مناسبی جهت تحقیق برآورد شد لذا حجم نمونه از جامعه شامل مجموع مشتریان فروشگاه ها در سطح شهرستان با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید و جمع آوری داده های میدانی با استفاده از پرسشنامه های توزیع شده در رابطه با تاثیر مغایرت قیمتهای کالا بر عوامل مهم وفاداری مشتریان نظیر قیمت، رضایت، کیفیت، نام تجاری و سهولت خرید انجام پذیرفت تا با تجزیه و تحلیل آنها در نرم افزار SPSS و بدست آوردن نتایج نهایی بتوان در حال حاضر به این پرسش، پاسخی تا حد امکان مناسب را داد. در نهایت نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیر عمیق متغیر مستقل بر پنج متغیر وابسته مذکور بود؛ همچنین راهکارهایی در پایان مقاله در جهت بهبود عملکرد مراکز فروش ارائه گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان