هنر زبان

هنر زبان

هنر زبان دوره 4 بهمن 1397 (2018) شماره 1

مقالات

۱.

بررسی محتوایی واژه های «تفکر» و «شعور» در فواصل آیات قرآن کریم

کلید واژه ها: قرآن آیه تفکر اندیشه شعور ادراک فهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 265 تعداد دانلود : 840
هدف بعضی از آیات در بیان نشانه ها، «تفکر» درجهت کشف مقاصد نهایی خلقت است. «شعور» نیز از مباحث مهم قرآنی بوده که آیاتی را در قرآن کریم به خود اختصاص داده است. خداوند متعال بارها در قرآن انسان را به «تفکر»، «تذکر» و «تعقل» دعوت کرده است. افزون براین، حتی در آیاتی «عدم تفکرواندیشیدن» را توبیخ و ملامت کرده است؛ لذا در این پژوهش به بررسی محتوایی آیاتی پرداخته ایم که در فواصل آیات از ریشه ی «فکر» و «شعر» استفاده شده است. این پژوهش به دو فصل تقسیم می شود که فصل اول آن راجع به «تفکر» و فصل دوم آن درباره ی «شعور» است. هرفصل شامل دو بخش است که در آن ها ابتدا واژه ها را ازلحاظ لغوی و سپس ازدیدگاه تفسیری بررسی کرده ایم. دردیدگاه تفسیری به تحلیل انفرادی آیه ها به طور جداگانه و نیز به تحلیل محتوایی آیه هایی که انسان را به «تفکر» سوق داده اند و همچنین آیه هایی که از «عدم شعور و درک صحیح» صحبت کرده اند، پرداخته ایم.
۲.

تحلیل زنجیره ی استعاری مفهوم خدا در تمهیدات و مکتوبات عین القضات همدانی (براساس نظریه ی استعاره ی مفهومی)

نویسنده:

کلید واژه ها: خدا حضرت محمد (ص) قرآن ابلیس عشق نگاشت استعاره های مفهومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 99 تعداد دانلود : 393
عرفا برای بیان آرا و عقاید و تجربه های شهودی خود از انواع شگردهای بیانی و ظرفیت های مختلف زبانی استفاده می کنند. عناصر خیال در آثار عرفانیِ ناب مولود تجربه های شخصی است و جنبه ی آرایه و زینت کلام ندارند به طوری که می توان گفت با مفاهیم عرفانی پیوند ذاتی دارند. گاه کثرت کاربرد و تکرار این عناصر در یک اثر ما را به طرز تفکر و شیوه ای از فرایند شناختی صاحب اثر رهنمون می شود. به عبارت دیگر، این عناصر خیال در نگاهی وسیع تر، جنبه هایی از نوعی نظام فکری و اندیشگانی خاص را نمایان می کنند. در این نگاه کارکرد آن ها ازسطح لفظ و جمله فراتر می رود و درسطح اندیشه و باعنوان «استعاره های مفهومی» یا «استعاره های شناختی» مطرح می شوند. در دو اثر فارسیِ «تمهیدات» و «مکتوبات» عین القضات همدانی مفهوم خدا و به تبع آن مفاهیمی چون حضرت محمد(ص)، قرآن، ابلیس، عشق و... نوعی از حوزه های مفهومی و معنایی هستند که با مجموعه ی تناظر های خود در قلمروهای حسی و ملموس، درقالب استعاره های مفهومی «خدا سلطان است»، «خدا محبوب است»، «خدا نور و آفتاب است» و «خدا کاتب است» و «خدا جنگجو و مبارز است» شناخته می شوند.
۳.

التکامل المنشود بین التخطیط اللغوی والتخطیط التربوی فی الجزائر

نویسنده:

کلید واژه ها: السیاسة اللغویة التخطیط اللغوی التخطیط التربوی التکامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 973 تعداد دانلود : 994
تتناول هذه الدراسة جانباً من جوانب السیاسة اللغویة لأی بلد؛ التخطیط اللغوی من جهة وعلاقته بالتخطیط التربوی، حیث إن عملیة التخطیط لها ارتباط وثیق وحیوی بجل النشاطات والأعمال باختلاف أنواعها ومستویاتها. فالإنسان الناجح یقوم بالأعمال على أساس تخطیطی منظم وهادف، وذلک من خلال اعتماده علی مبدأ التخطیط العقلانی السلیم فی أعماله وأنشطة حیاته. وعلى هذا الأساس یعد التخطیط ذا أهمیة بالغة ومکانة کبیرة فی جمیع المجالات، بما فی ذلک المجال التربوی، فقد أصبح التخطیط ضروریاً فی التربیة والتعلیم، کما فی الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة، خاصة بعد أن ازدادت حیاة الشعوب تعقیدا وأخذت تتطور بسرعة کبیرة فی ظل العولمة، وقد سعت الجزائر من خلال السیاسة العامة إلى اعتماد تخطیط شمل مناحی الحیاة المختلفة، على رأسها التخطیط التربوی.
۴.

دور تراسل الحواس فی بناء الصورة الفنیة لدى سعاد الصباح

کلید واژه ها: تراسل الحواس السیمیائیة الصور الشعریة سعاد الصباح أمنیة

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 188 تعداد دانلود : 600
تراسل الحواس من المقولات السیمیائیة التی قامت علیها الصورة الشعریة الحداثیة فی بناء الاستعارات والتی من خلالها استطاعت الشاعرة سعاد الصباح أن تکسب شعرها إیحاءات ودلالات شعریة خصبة وفاعلة، کما أن تراسل الحواس یفتح الطریق للتعبیر عن أشیاء فی نفس الشاعر لا یمکنه التعبیر عنها إلا بها. وتبین الشاعرة من خلاله قدرتها على تصویر تلک اللوحات البدیعیة التی تدعو إلى التفکیر والتأمل إلى ما وراء البنیة السطحیة وکشف البؤرة العمیقة التی تصورها اللوحات الفنیة من خلال تراسل الحواس. تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفی – التحلیلی، الذی یغوص فی البحث بالتحلیل الدقیق لاستنباط تراسل الحواس فی الصورة الشعریة من خلال حضورها السیمیائی. وتوصلت الدراسة إلى أن الشاعرة فی دیوان "أمنیة" قد استعملت تراسل الحواس التجریدی الحسی أکثر من الحسی والحسی والدال البصری کان له التأثیر الأکبر بین الحواس فی تکوین الصورة الشعریة لدى الشاعرة.
۵.

Pronominal Description of Poguli

کلید واژه ها: Dialect Poguli Pronouns Subclasses of Pronouns Grammatical Functions

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 671 تعداد دانلود : 171
Poguli is spoken in the Pogal-Paristan area of district Ramban in the state of Jammu and Kashmir (India). Poguli shows interesting and significant variations from Kashmiri in phonology, morphology, and vocabulary, but linguistic research on these aspects of the dialect of Kashmiri has been inadequate and fragmentary. Limited work has been done on Poguli and is mostly based on oral form. The present paper attempts to study Poguli on morphological description basis. The study shall include description of pronouns of Poguli in question. It aims to give a complete account of different features of pronouns in Poguli.
۶.

The Analysis of the Notion of Creativity in the Persian Translation of The Remains of the Day: a Philosophical Approach

کلید واژه ها: Creativity Daryabandari Ishiguro Literary Translation Translation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 701 تعداد دانلود : 492
This research studied the creativity in Persian translation of The Remains of the Day by Najaf Daryabandari and the influence of creativity on a more successful literary translation. To this end, Schjoldager (2008) and Holst (2010) models were introduced and definitions of the micro-strategies and macro-strategies of these models were presented. The main questions with regard to the purpose of the study were whether the Persian translation of this novel is creative and whether creativity is influential in a more successful literary translation. In this study, the translator's creativity was studied through examples that were obtained by means of comparative analysis of the source and target texts as well as features defined in the eight creative micro-strategies of the Holst model. In addition, the features of translated text in terms of using Qajar prose were considered the macro-strategy, which was adopted by the translator. The findings of the study were as follows: The Persian translation of The Remains of the Day by the translator, Najaf Daryabandari, was a creative translation. In the research process, it could be inferred that the translator was able to present a successful literary translation in a meaningful and tactile manner in the target language by using creativity and by comparing and understanding the similarities of the nineteenth century classic English and Qajar dialects. Among extracted samples in this study, the most frequent one was the micro-strategy of adaptation, which was one of the most creative micro-strategies of the Holst model.