هنر زبان

هنر زبان

هنر زبان دوره 3 اردیبهشت 1397 (2018) شماره 2

مقالات

۱.

زبان عشق در ادب فارسی

کلید واژه ها: عشق عرفان ادبیات عرفانی مولوی حافظ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 888
عشق ودیعه ای ازلی و بی منتهاست که حق تعالی در وجود همه ی کائنات و پدیده ها قرار داده است. بقا و هستی موجودات به واسطه ی عشق ممکن می شود و بدون وجود آن، جهانِ کائنات را آب و رونقی نیست. آثار نگاشته شده درباره ی عشق، از گذشته ای بسیار طولانی برخوردار است تاجایی که نخستین نشانه های اشعار عاشقانه ی ادب پارسی در آثار شعرا و عرفای قرن سوم و چهارم هجری ازجمله رودکی و با یزید بسطامی ملاحظه می شود. باتوجه به گستردگی و وسعت معنایی واژه ی عشق و عمومیت آن درمیان همه ی ملل جهان، اقوام مختلف با فرهنگ های گوناگون، هرکدام به تعریف و توصیف این کلمه پرداخته اند و آن را مقدّس شمرده یا ستوده اند. در عرفان و تصوّف اسلامی نیز این واژه رنگ وبویی خاص یافته است، همه جا و همه وقت، قدر دیده و برصدر نشسته و همواره مقدس شمرده شده است. در این مقال، به تعریف و توصیف این واژه ی گسترده و ناخویشتن دار پرداخته شده، زوایای مختلف آن کاویده، و به سؤالاتی چند درمورد آن پاسخ داده شده است؛ ازجمله چیستی عشق، پیدایش آن در ادبیّات فارسی و ظهور آن به صورت خاص در ادبیات عرفانی. همچنین نظر برخی از بزرگان عرفان اسلامی هم در این زمینه بیان شده است.
۲.

نقش جنبه هاي مثبت و منفي فنّاوري الكترونيك در بخش آموزش و يادگيري زبان انگليسي در جامعه ی صنعتي ايران

کلید واژه ها: آموزش فناوری الكترونيک یادگیری زبان انگليسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 276 تعداد دانلود : 256
گستردگی تحولات در فنّاوری های اطلاعاتی و ارتباطی، موجب پیدایش نوع جدیدی از یادگیری به نام یادگیری الکترونیکی شده است. یادگیری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوری و استفاده از دانش توزیع شده ازطریق رسانه های الکترونیکی که مبتنی بر فنّاوری های اطلاعاتی مانند تلویزیون، تلفن های هوشمند، شبكه های مجازی و انواع شبکه های ارتباطی همانند ماهواره و رایانه است. در پژوهش حاضر بااستفاده از روش های مطالعات ميدانی و كتابخانه ای و همچنين نتايج پژوهش های گذشته، داده های پژوهش گردآوری شدند و پژوهش به صورت آزمایشی و نظرسنجی، باهدف مقایسه ی استفاده از فنّاوری آموزش الكترونیکی و روش سنتی در آموزش زبان انگلیسی، در «نيروگاه سيكل تركيبی فارس» انجام شد و درنهايت باتوجه به بررسی داده های به دست آمده، تأثیرات مثبت و منفی آن موردبررسی قرار گرفت و مشاهده شد كه روند استفاده از فضای مجازی و ارسال پيامک تلگرامی جهت آموزش كلمات انگليسی تخصصی در «نيروگاه سيكل تركيبی فارس» باعث رضايت پرسنل شده و تقريباً آموزش به اين شكل دارای بازده بالای 90% بوده است.
۳.

Conceptual Metaphors of FEAR in Persian and English: A Cognitive and Corpus-based Approach

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 247 تعداد دانلود : 675
This paper attempts to investigate and compare the conceptual metaphors of FEAR in Persian and English. FEAR is one of the basic emotions, conceptualization of which shows both similarities and variations in different languages. Investigating features of conceptualization is an essential part of the semantics of emotions. The cross-linguistic analysis of the concept of FEAR is based on the Conceptual Metaphor Theory put forward by Lakoff (1987) and the extensions of this theory provided by Kövecses (2002). We have attempted to compare and contrast FEAR metaphors and elaborate on some cultural and language-specific aspects in the two languages. We adopted a corpus-based method to gather the metaphorical expressions and then to extract the name of the mappings. We compared and contrasted these name of the mappings, and identified the commonalities and differences. Certain source domain concepts such as human, motion verbs, animals, and colors were explained in detail.
۴.

The Amount of Job Satisfaction among EFL Teachers in Iran A Comparison of Gender Groups, Academic Degree, and Major

نویسنده:

کلید واژه ها: Gender Job satisfaction Iranian English Teachers Academic Degree Major

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 598 تعداد دانلود : 210
A lot of studies have been done in the developed countries due to the importance of job satisfaction; however, only a limited number of studies have been conducted on English teachers' job satisfaction in Iran. Therefore, this study has been designed to recognize the amount of job satisfaction among Iranian EFL teachers regarding their gender, academic degree, and major. To do this end, both qualitative and quantitative research methods, a questionnaire, and a structured interview were utilized. To collect data, a validated questionnaire which was developed by Karavas (2010) administered to a sample of 53 males and females English teachers, teaching in different institutes, at private schools, and at universities in Genaveh Port, Bushehr Province. After gathering the questionnaires, all of the teachers were interviewed. The study findings provided the evidence that females were more satisfied than males. Moreover, the results indicated that the participants with BA/BSc significantly had higher job satisfaction than the participants with MA/MSc degree. But the comparison between the other groups did not reveal any significant difference. Furthermore, the findings clearly demonstrated that there is no significant difference between teachers' job satisfaction and their major. The results of the interview revealed that Iranian EFL teachers satisfied with their jobs because they like teaching, and the most important reason of all teachers' job dissatisfaction is their low salary.
۵.

On the Cause of the Asymmetric Distribution between Scrambling and Postposing in Japanese

کلید واژه ها: Discourse analysis Japanese Scrambling Postposing Givōnian approach

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 722
Japanese exhibits a large degree of flexibility in terms of word order. Thus, not only SOV but also OSV (scrambling) and SVO (postposing) are grammatical. In terms of discourse function, there are some similarities between scrambling and (non-pause type) postposing. According to Author (2017) and Shimojo (2005), scrambled objects and postposed elements are anaphorically salient but cataphorically non-salient. Yet, Shimojo (2005: 202) observed no example with a postposed object. In order to explain this tendency, I propose that scrambling is not as costly as postposing due to the following two reasons. First, scrambling follows given-new-ordering whereas postposing does not. Second, rightward movements are more costly than leftward movements in Japanese (Fukui: 1993). Therefore, postposing is expected to be selected when scrambling cannot be chosen. As scrambling can be used for the object but not for the subject in SOV, postposing is dominantly utilized for subjects.
۶.

The Category of Deixis in the Verbal Interaction of Belarusian and English Speakers

کلید واژه ها: Speech Act Deixis Macro-intention Communicative Tactics and Strategies Maxims

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 296 تعداد دانلود : 253
The article deals with Belarusian and English deictic markers and their role in verbal communication of native speakers in line with the pragmatic approach to language as a theory of speech influence for achieving communicators’ goals. Being a universal lingua-pragmatic category, deixis not only forms the propositional frame of an utterance with the indication to the place, time and communicators, but also marks their goals in communication as a strategic process aimed at achieving participants’ aims (macro-intentions) through the strategies of confrontation, negative politeness, and cooperation. The strategy is implemented through one or a number of tactics, which possess a dynamic character and make the strategy flexible. Speech tactics are predetermined by local aims (micro-intentions), and represent one of the tasks carried out consistently within a certain strategic line.