مطالعات حقوق تطبیقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق)

مطالعات حقوق تطبیقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق)

فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان 1394 شماره 10 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

جایگاه بازدارندگی عام در کیفرهای تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی فقهی و حقوقی <<قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول>>(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

سرقت هویت(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تلقیح ناهمگن و بررسی فقهی رابطه خویشاوندی کودک حاصل از آن با زن و شوهر نابارور(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸