مطالعات حقوق تطبیقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق)

مطالعات حقوق تطبیقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق)

فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1394 شماره 11 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

تاثیر بیمه بر بازدارندگی حقوق مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تحول رویکرد به تروریسم در اسناد بین المللی: خلاء های حقوقی و پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی اختیار قاضی در تشخیص ارزش گواهی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰