مطالعات حقوق تطبیقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق)

مطالعات حقوق تطبیقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق)

فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1395 شماره 12 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی و نقد ادلّة نظریة آیت الله صانعی در برابری دیة زن و مرد(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

قرآن و جرم انگاریِ حداقلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی معرفت شناختی مفهوم «حق الله» در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

دورة آزمایشی کار؛ مطالعة تطبیقی در قانون کار ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

واکاوی فرایند پرسشگری از مقامات عالی قوه مجریه (مطالعه تطبیقی در مجلس شورای اسلامی و مجلس عوام انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای مدنی شرط عدم طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷