پژوهش حقوق خصوصی

پژوهش حقوق خصوصی

پژوهش حقوق خصوصی سال اول پاییز 1391 شماره 1

مقالات

۱.

پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایهکنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا

۲.

نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386

۳.

تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری

۴.

مبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده واحده راجع به پیوند اعضاء مصوب 1379

۵.

تأملی برماده 30 موافقت نامه تریپس و درسهایی از رویه قضایی سازمان جهانی تجار

۶.

دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرف کنندگان

۷.

مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳