ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی (دانشگاه باهنر کرمان) بهار و تابستان 1391 شماره 6 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مطالعه تطبیقی دیوها و موجودات مافوق طبیعی در عجایب المخلوقات قزوینی و بحیرة فزونی استرآبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

دین وتکثّرگرایی دینی نزد جبران خلیل جبران و سهراب سپهری(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

از سیمرغ قاف تا خداوندگار دژ درون بررسی تطبیقی ساختار و محتوای منطق الطّیر و دژ درون(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

واکاوی رمانتیسم جامعه گرا در اشعار هوشنگ ابتهاج و محمد الفیتوری(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی تطبیقی سیمای زن در عرفان مولانا و ابن عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

خوانش بینامتنی هزار و یک شب: بستر تلاقی ادبیات شرق و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی تطبیقی داستان یوسف وزلیخا درمنظومه های فارسی یوسف وزلیخای :« منسوب به فردوسی، جامی وخاوری با روایت عربی نهایة الأرب فی فُنُون الأدَب احمدالنویری(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی و مقایسة اشعار اجتماعی و انسان گرایانة مهدی اخوان ثالث و ایلیا ابوماضی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

بررسی دیالکتیک خدایگان و بندة هگل در مرگ یزدگرد اثر بهرام بیضایی و سارداناپولس اثر لرد بایرن(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

از عقل ناصر خسرو تا عقل ابو العلاء پژوهشی تطبیقی در حوزه موضوعات و مضامین(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

مقایسة تحلیلی رمان سیذارتا با حکایت شیخ صنعان(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

کرمان در کتاب «حدودالعالم» (بررسی تطبیقی منطقة کرمان در کتاب حدودالعالم با کرمان کنونی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳.

مقایسة اندیشه های تربیتی و آموزشی سعدی و جان دیویی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۴.

وقوف بر اطلال و دمن و گونه های آن در شعر فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸