ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی (دانشگاه باهنر کرمان) بهار و تابستان 1391 شماره 6

مقالات

۱.

مطالعه تطبیقی دیوها و موجودات مافوق طبیعی در عجایب المخلوقات قزوینی و بحیرة فزونی استرآبادی

۲.

دین وتکثّرگرایی دینی نزد جبران خلیل جبران و سهراب سپهری

۳.

از سیمرغ قاف تا خداوندگار دژ درون بررسی تطبیقی ساختار و محتوای منطق الطّیر و دژ درون

۴.

واکاوی رمانتیسم جامعه گرا در اشعار هوشنگ ابتهاج و محمد الفیتوری

۵.

بررسی تطبیقی سیمای زن در عرفان مولانا و ابن عربی

۶.

خوانش بینامتنی هزار و یک شب: بستر تلاقی ادبیات شرق و غرب

۷.

بررسی تطبیقی داستان یوسف وزلیخا درمنظومه های فارسی یوسف وزلیخای :« منسوب به فردوسی، جامی وخاوری با روایت عربی نهایة الأرب فی فُنُون الأدَب احمدالنویری

۸.

بررسی و مقایسة اشعار اجتماعی و انسان گرایانة مهدی اخوان ثالث و ایلیا ابوماضی

۹.

بررسی دیالکتیک خدایگان و بندة هگل در مرگ یزدگرد اثر بهرام بیضایی و سارداناپولس اثر لرد بایرن

۱۰.

از عقل ناصر خسرو تا عقل ابو العلاء پژوهشی تطبیقی در حوزه موضوعات و مضامین

۱۱.

مقایسة تحلیلی رمان سیذارتا با حکایت شیخ صنعان

۱۲.

کرمان در کتاب «حدودالعالم» (بررسی تطبیقی منطقة کرمان در کتاب حدودالعالم با کرمان کنونی)

۱۳.

مقایسة اندیشه های تربیتی و آموزشی سعدی و جان دیویی

۱۴.

وقوف بر اطلال و دمن و گونه های آن در شعر فارسی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵