ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی (دانشگاه باهنر کرمان) پاییز و زمستان 1390 شماره 5 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پروین اعتصامی و اثرپذیری از اندیشه های قاسم امین منادی آزادی زن در مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

سیمای زن و عشق در شاهکارهای حماسی دده قورقود و ایلیاد وادیسه(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی تطبیقی تجلی عشق به میهن در اشعار فرخی یزدی و معروف الرصافی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

وطن دوستی در سروده های اخوان ثالث و ایلیا ابوماضی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تطبیق زبان عرفانی و شیوة نگارش عین القضات همدانی و محی الدّین عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مقایسة شعر و زندگی امیلی دیکنسون و ژاله قائم مقامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی تطبیقی غم و شادی در شعر اخوان ثالث و ایلیا ابو ماضی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی تطبیقی اعترافات روسو، غزالی و آگوستین(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

بررسی پاره ای از واژگان پارسی قرآن کریم و پیشینة آن در ادب عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

بررسی تطبیقی شخصیّت های «قلعة حیوانات» جورج اورول و «باب شیر و گاو»کلیله و دمنه(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار سید قطب و نادر نادرپور(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳.

بررسی تطبیقی زهدیات ابونواس و سنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹