ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی سال چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 7 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تطبیقی ""الایام "" طه حسین و"" روزها""ی محمد علی اسلامی ندوشن(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی تطبیقی زبان وبیان، اندیشه و عاطفه در شعرمقاومت نصرالله مردانی و محمود درویش(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی تطبیقی کنش های گفتاری مقامة « فی السکباج» از مقامات حمیدی با مقامة «المضیریة» از مقامات بدیع الزمان همدانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

جایگاه نوع ادبی اعترافات در ادبیّات فارسی (با تکیه بر مقایسه المنقذ من الضلال غزّالی با اعترافات آگوستین)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷