ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی سال پنجم پاییز و زمستان 1392 شماره 9 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

بررسی تطبیقی بن مایه گناه در زندگی قهرمانان اسطوره و حماسه(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بودن یا نبودن: نگاهی بینامتنی بر ویلیام شکسپیر، احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تطبیق محتوای«سه گانه» ی نجیب محفوظ و «طوبی و معنای شب» شهرنوش پارسی پور از دیدگاه عناصر داستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

جلوه ایران در شعر وآثار احمد صافی نجفی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

نقد و واکاوی کاربرد درون ساختی نماد، در شعر پیش گامان نماد پردازی نوین؛ تی. اس. الیوت و بدر شاکرالسیاب(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

جلوة جشن های باستانی پارسیان در شعر بحتری و ابونواس(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹