ادبیات تطبیقی - نشریه علمی (وزارت علوم)

ادبیات تطبیقی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ تیر ۱۳۸۸
مدیر مسئول: دکتر محمدصادق بصیری
ناشر: دانشگاه شهید باهنر کرمان
صاحب امتیاز: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر عنایت الله شریف پور
مدیر داخلی: دکتر نجمه حسینی سروری
هیئت تحریریه: دکتر احمد امیری خراسانی، دکتر سید حسین سیدی، دکتر محمود شکیب انصاری، دکتر محمدرضا صرفی، دکتر اکبر صیادکوه، دکتر ناصر محسنی نیا، دکتر محمود مدبری، دکتر محمدرضا نجاریان
آدرس: کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، نشریه ادبیات تطبیقی
تلفن: ۰۳۴۳۳۲۵۷۳۴۹
وب سایت: http://jcl.uk.ac.ir/
پست الکترونیکی: adabiyat_e_tatbiqi@uk.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶