ادبیات تطبیقی - نشریه علمی (وزارت علوم)

ادبیات تطبیقی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۸۲۱-۱۰۰۶
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ تیر ۱۳۸۸
مدیر مسئول: دکتر محمدصادق بصیری
ناشر: دانشگاه شهید باهنر کرمان
p-issn: ۲۰۰۸-۶۵۱۲
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر ناصر محسنی نیا
مدیر داخلی: دکتر حمیدرضا خوارزمی
هیئت تحریریه: دکتر محمدحسین جواری، دکتر بهجت السادات حجازی، دکتر علی اصغر رستمی ابو سعیدی، دکتر حمیدرضا خوارزمی، دکتر عنایت الله شریف پور، دکتر محمدرضا صرفی، دکتر اکبر صیادکوه، دکتر یحیی طالبیان، دکتر مهین دخت فرّخ نیا، دکتر جان اله کریمی مطهر، دکتر رضا ناظمیان، دکتر محمدرضا نجاریان، دکتر مرضیه یحیی پور***اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر حسن جوادی، دکتر استفکا جورجیوا، پروفسور ژان پیر کاستلانی، دکتر ایرینا مدبازه
آدرس: کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، نشریه ادبیات تطبیقی
تلفن: ۰۳۴۳۱۳۲۲۳۴۲
وب سایت: http://jcl.uk.ac.ir/
پست الکترونیکی: adabiyat_e_tatbiqi@uk.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹