ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی سال هفتم بهار و تابستان 1394 شماره 12 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

«سیمای دیگری» در رمان «ثریا در اغما» اثر اسماعیل فصیح و رمان «شیکاگو» اثر علاء الاسوانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بحثی در باب قابلیت اعیان ثابته از دیدگاه ابن عربی و مولانا(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی تطبیقی جنگ سروده ها در شاهنامه فردوسی و دیوان متنبی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی تطبیقی شهر «مهتاب» از نیما یوشیج و «العوده لجیکور» از بدر شاکر سیاب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۴۱۴
۸.

بررسی تطبیقی مقامات فارسی و عربی (مقانات حمیدی و حریری) با نوع ادبی پیکارسک در اسپانیا (لاثاریو عصاکش تورمسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

جلوه های پایداری در رمان «اصل و فصل» سحر خلیفه و «سووشون» سیمین دانشور(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

جلوه های روابط بینامتنی اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و عبدالوهاب البیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

بررسی تطبیقی نهضت بازگشت ادبی با حرکه الاحیا(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳.

بررسی تطبیقی پوپولیسم در چند داستان کوتاه منتخب از علی اشرف درویشیان و نجیب محفوظ(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۵۰۹
۱۴.

مضامین مرثیه صباحی بیدگلی و شریف رضی ""مطالعه مورد پژوهانه، مرثیه امام حسین(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۶.

آشنایی زدایی در شعر ادونیس و یدالله رویایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۸.

«بررسی تطبیقی مرثیه ترنم المصاب خاقانی و باوه یال غلام رضاخان ارکوازی»(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹