ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی دانشگاه باهنر کرمان دوره جدید سال دوم تابستان 1390 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بازتاب مضامین درونی داستان یوسف و زلیخا در ادب فارسی و عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

عطار نیشابوری و میراث فکری وی در آسیای مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

ساختار قصیده در شعر عربی پیش از اسلام و تاثیر آن بر نخستین قصیده سرایان پارسی گو(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مشترکات ابن عربی و مولوی در حوزه ی اندیشه ی عرفانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

هستی شناسی از منظر ابن عربی و فخر الدین عراقی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

تاثیر و تاثر در موضوع دنیا بین صائب و متنبی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

بررسی تطبیقی عناصر داستان در مقامات حریری و مقامات حمیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

نگاه شاعرانه ی رودکی و ابونواس به خمریات(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

بررسی موضوع «آدم اضافی» در ادبیات دهه ی 20 و 30 قرن نوزدهم روسیه و ادبیات معاصر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸