ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی دانشگاه باهنر کرمان دوره جدید سال دوم زمستان 1389 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اسطوره ی یحیی زکریا در تعزیه ی ایرانی و نمایشنامه ی سالومه ی اسکار وایلد(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

سیمای امام حسین (ع) در شعر عاشورایی معاصر فارسی و عربی (با تکیه بر اشعار برجسته ی شاعران سده ی اخیر)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تصویر ایرانیان در آثار «ابوحیان توحیدی»(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

شرح مشکلات و مصطلحات رایج در اشعار مناقبی هندوان پارسی گوی (تاثیر زبان فارسی در زبان اردو)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مقایسه ی اساطیر یونان و ایران بر پایه ی اندیشه های باختین(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

جایگاه اقبال لاهوری در حوزه ی ادبیات تطبیقی وتاثر او از شاعران فارسی زبان تا عصر حافظ(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بازتاب فرهنگ و شعر عربی در دیوان رکن الدین دعویدار قمی شاعر ذواللسانین (دهه پایانی سده ششم و آغازین سده هفت)(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

مطالعه ی تطبیقی واژه ی شب در شعر نیما یوشیج و نازک ملائکه(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

شعر و شاعری از دیدگاه نادر نادرپور و ابوالقاسم شابی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

مقایسه و تطبیق داستان فرود از شاهنامه ی فردوسی با ترجمه ی بنداری(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

بررسی پدیده ی نارسیسم (خودستایی) در شعر حافظ و متنبی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

بررسی و مقایسه ی مضامین شعری مسعود سعد سلمان و ابوفراس حمدانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۵.

جستاری بر مرثیه های شریف رضی و محتشم کاشانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۶.

نگاهی بینامتنی به یکی از اساطیر آسیای غربی و تطبیق آن با اسطوره ی ضحاک در شاهنامه ی حکیم فردوسی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷