توسعه مهندسی بازار

توسعه مهندسی بازار

توسعه مهندسی بازار سال ششم خرداد و تیر 1391 شماره 25

یادداشت ها

گفتگوها

۱.

میزگرد: دیدگاهها و اندیشه ها؛ بازاریابی صنعتی در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷
دکتر محمد حقیقی، دکتر محمدعلی عبدالوند، دکتر وحید ناصحیفر، و پرویز درگی، استادانی بودند که در میزگرد ""بازاریابی صنعتی"" حضور داشتند؛ استادانی که دارای تألیف و ترجمه در حوزهی ""بازاریابی صنعتی"" هستند و یا مشاورهی بازاریابی را برای بنگاههای صنعتی، در کارنامهی حرفه ای خود دارند. قرار بود میزگرد با نگاهی کاربردی و عملیاتی به موضوع بازاریابی صنعتی در ایران بپردازد و مزیتها و چالشهای موجود ""بازاریابی صنعتی ایران"" را در نگاه خرد و کلان بحث و بررسی کند، اما با اندکی پیشروی در بحث، عملاً میزگرد در سطح تعاریف و مفاهیم و ارائهی دیدگاهها محدود شد. به نظر میرسد دربارهی بازاریابی صنعتی باید بیشتر کار کرد. تعداد منابع مکتوب در حوزهی بازاریابی صنعتی در ایران، فوق العاده محدود و اندک است. در همین محدودیت منابع، عمدهی آثار موجود نیز، ترجمه ای است. امید آنکه دیدگاهها و اندیشه های برآمده از این میزگرد، بحثهای منسجم آینده را در ""بازاریابی صنعتی ایران"" شکل دهد و به انتشار کتابهای تألیف و ترجمه ای دیگری در این حوزه، بینجامد. ""توسعه مهندسی بازار"" آمادگی دارد تا دیدگاههای تازه ، یا دیدگاههای موافق و مخالف را دربارهی این میزگرد یعنی ""بازاریابی صنعتی در ایران"" منتشر کند. استادان بازاریابی، صاحبنظران بازاریابی، و اهالی بازاریابی میتوانند با ارسال دیدگاههای خود، بر غنای ""میزگرد بازاریابی صنعتی ایران"" بیفزایند.
۲.

گفتگو: گفتگو با استاد سینا قربانلو، مترجم کتاب ""پرورش نبوغ بازاریابی"" پیتر فیسک، فیزیکدان اتمی در کتاب پرورش نبوغ بازاریابی چه میگوید؟

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵
سینا قربانلو، یکی از پرکارترین مترجمان کتابهای بازاریابی و تبلیغات در ایران است. 30 کتاب ترجمه ای در کارنامهی او وجود دارد نظیر ""مبانی تحقیقات کاربردی""، ""تحقیقات بازاریابی""، ""مدیریت راهبرد نام تجاری""، و... و تازه ترین کتاب بازاریابی یعنی ""پرورش نبوغ بازاریابی."" قربانلو، کتاب پرورش نبوغ بازاریابی اثر پیترفیسک را در 600 صفحه ترجمه کرد که بتازگی با پیشگفتاری از پرویز درگی، به قیمت 15 هزار تومان از سوی انتشارات بازاریابی، چاپ و توزیع شد. ضرورت داشت به مناسبت انتشار این تازه ترین کتاب ارزشمند بازاریابی در ایران، گفتگویی با سینا قربانلو، مترجم این کتاب صورت پذیرد. چگونه و چرا فیزیکدان اتمی، پیترفیسک، دست به نگارش کتابی دربارهی بازاریابی میزند؟ چگونه فیسک با استفاده از اصطلاحات دنیای فیزیک، بازارها و امواج خروشان و متلاطم آن را پیش بینی و تبیین میکند؟ بازاریابهای هوشمند و نابغه برای حضور در این بازارهای بشدت در حال تغییر و همواره متلاطم، کدام دانش علمی را باید بیاموزند؟ کدام مهارتهای علمی را پرورش دهند؟ و ... برخی از پرسشهایی است که قربانلو در این گفتگو پاسخ گفت. سایر پرسشها را در کتاب کاملاً متفاوت و متمایز بازاریابی یعنی ""پرورش نبوغ بازاریابی"" جستجو کنید. از استاد سینا قربانلو درخواست کردیم تا دربارهی کوششهایش برای ترجمهی این کتاب بگوید؛ حاصل گفتگوی ما با قربانلو که در پی میآید، برای مترجمان جوانی که علاقه مندند در حوزهی بازاریابی بدرخشند، درسهای فراوانی نیز دارد نظیر شیوه های جستجو برای واژهیابی برابر نهاده ها و معادل سازیها، و همچنین معرفی روشهای علمی برای کاهش هر چه بیشتر ضریب خطا در ترجمه.
۳.

گفتگو: در گفتگو با مهندس محمدرضا شعبانعلی، مدرس و مؤلف کتاب ""فنون مذاکره"" اصول، فنون، و هنر مذاکره با ""شیطان""

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۴
ما با فرشته ها مذاکره نمیکنیم."" بر روی میز مذاکره گاه پنهان و گاه آشکارا، دروغ میگویند، ترفند میزنند، نیرنگهای کثیف و خطرناک به کار میبرند تا امتیاز بیشتری بگیرند. آیا میز مذاکره را ترک کنیم یا همچنان با آگاهی از این نیرنگها، مذاکره را در مسیر سالم پیش ببریم؟ گفتگوی ما با مهندس محمدرضا شعبانعلی، مؤلف کتاب ""فنون مذاکره""، دربارهی این نوع از مذاکرات بود. به دلیل پاره ای از خطوط قرمز، بخشی از این گفتگو درج شد تا خوانندگان از ""استراتژی کالباسی"" و پیش بردن مذاکره در ""سایه"" آگاه شوند.امید که در آینده با بهکارگیری تمهیداتی بتوانیم نمونه های عینی از ترفندهای مذاکرهی تجاری را بازگو کنیم و متعاقب آن روشهای مقابله با این ترفندها عنوان شود؛ گو آنکه بخش زیادی از این ترفندها در ""مذاکرات دیپلماتیک"" به وفور وجود دارد. مهندس شعبانعلی در این گفتگو از مذاکرات دیگری یاد میکند که شما به عنوان برنده، ارزشهای فراوانی را قربانی پول کرده اید، این در حالی است که از اساس در پایان مذاکرهی تجاری، کم ارزشترین چیزهایی که نصیب انسان میشود، پول است. گفتگوی ما با مهندس شعبانعلی، ظرافتهای دیگری هم داشت، زمانی که دریافتیم بخشی از این ترفندها را کودکان، والدین، و همسران در زندگی روزمره به سادگی به کار میگیرند تا امتیاز بیشتری بگیرند. در این موارد، بهتر است بدانیم کجا آگاهانه چشم بر روی این ترفندها ببندیم و کجا با دانایی، خنثیسازی ترفندها را به کار گیریم.

مقالات

۱.

استادان بازاریابی: مصاحبهی اختصاصی پروفسور دیوید آکر با مجلهی توسعه مهندسی بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۶
گفتگوی اختصاصی نشریهی ""توسعه مهندسی بازار"" در این شماره با ""پروفسور دیوید آلن آکر"" است؛ بزرگ بزرگان بازاریابی جهان که در حوزهی برندینگ در زمرهی پیشتازان برجستهی بین المللی است. ""دیوید آکر"" تاکنون برای دو کنفرانس بین المللی برند در ایران از طریق ویدئوکنفرانس سخنرانی کرده است. همین آشنایی سبب شد تا پرلطف به پرسشهای ما پاسخ دهد. پاسخهای وی برگرفته از تمامی دیدگاههای پیشین و تازهی او است که در کتابها، مقالات و کنفرانسهای بین المللی بازاریابی و برند عنوان کرده است. از دیوید آکر دربارهی تضاد دیدگاههایش با نظریات آل ریس و جک تروت پرسیدیم که بتازگی در هاروارد بیزنس ریویو آشکار کرد. البته در گفتگویی دیگر از آل ریس نیز اختلاف دیدگاههایش را با آکر جویا شدیم (در این باره گفتگوی توسعه مهندسی بازار را با آل ریس در صفحهی 28 بخوانید). دیوید آکر به پرسشهای فراوانی پاسخ داد؛ از جمله آنکه از او پرسیدیم: مدل آکر چیست و کاربردهای آن کدامند، پیش بینی آیندهی بازاریابی جهان چیست، چه کتابهایی را بتازگی در دست انتشار دارد، توصیه های وی برای استادان جوان بازاریابی ایران کدامند، سه تن از بزرگان بازاریابی جهان را معرفی کند، و در نهایت دیوید آکر، نظرش را دربارهی ""توسعه مهندسی بازار"" بگوید. حاصل این گفتگوی ساده اما ژرف، در پی آمده است.
۲.

در یک نگاه: پروفسور دیوید آکر؛ از کودکی و جوانی تا آثار علمی دربارهی برند و بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳
دیوید آلن آکر (David Allen Aaker)، استاد پرسابقهی دانشگاه برکلی، مشاوری جهانی در زمینهی برندینگ، نویسندهی بیش از 100 عنوان مقاله در زمینهی برندینگ و بازاریابی، نایب رئیس مؤسسهی مشاوره ای پرافت، برندهی جوایز متعددی مانند پائول دی کانورس در بازاریابی، ویجی ماهاجان در استراتژی بازاریابی و ماک ویور در نظریات بازاریابی است. او همچنین موفق به دریافت جایزهی بهترین مقاله در مجلهی مدیریت کالیفرنیا و دو عنوان برتر از ژورنال بازاریابی شده است.
۳.

تئوریهای بازاریابی: دیوید آکر: آل ریس و جک تروت اشتباه می کردند؛ توسعهی برند هنوز هم کارآیی دارد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۹
دیوید آکر، شناخته شده ترین بازاریاب جهانی در حوزهی برندینگ، بتازگی اختلاف دیدگاههایش را با آل ریس و جک تروت علنی کرد. آکر برای آشکارسازی این اختلاف دیدگاه، وبلاگ معروف هاروارد بیزنس ریویو را برگزید. ""هاروارد بیزنس ریویو"" از مقالهی آکر استقبال کرد و در شمارهی اخیرش، 5 آوریل 2012 مقارن با 17 فروردین 1391، این مقاله را زینت بخش صفحات خود کرد. دیوید آکر در این مقاله که در نوع خود کم نظیر است، با تیزبینی درخور، نخست آل ریس و جک تروت را ستود. از کتابهای ارزشمند آنها با عنوان ""جایگاهیابی"" و 222 قانون تغییرناپذیر بازاریابی"" نام برد که آثاری است گرانبها در حوزهی بازاریابی بویژه برندینگ. آکر پس از آن، دیدگاه آل ریس و جک تروت را معرفی میکند که صریحاً عنوان میکنند: ""اگر میخواهید در برندینگ موفق شوید، باید تمرکز برند خود را محدود کنید."" دیوید آکر از این سپس، استدلالهای خود را در قالب شاهد مثالهایی از شرکتهای برجستهی بین المللی نظیر والت دیزنی و داو آورده است که جملگی متضاد با دیدگاههای آل ریس و جک تروت است. آیا میخواهید از استدلالهای آکر آگاه شوید؟ فارغ از استدلالهای دیویدآکر، این مقاله یک الگوی مناسب آموزشی است تا استادان بازاریابی، دانشجویان بازاریابی و اهالی بازاریابی با شیوه های نقد علمی آشنا شوند که در شرایط کنونی بین استادان بازاریابی و برندینگ جهان در حال رخ دادن است؛ شیوه ای که میتواند به توسعهی اندیشه های جدید بازاریابی و برندینگ یاری بخشد. آیا ما در ایران با این شیوه های نقد علمی آشناییم؟
۴.

استادان بازاریابی: گفتگوی اختصاصی پروفسور آل ریس با مجلهی توسعه مهندسی بازار (سرویس بین الملل)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹
آل ریس، استاد برجستهی جهانی در حوزهی بازاریابی و برندینگ است، استادی با هوش هیجانی بالا و یک حرفه ای تمام عیار. آل ریس به سرعت موافقت خود را برای گفتگوی اختصاصی با ""توسعه مهندسی بازار اعلام کرد و لطفش را با ارسال یک عکس تازه و اختصاصی، افزون کرد. از آل ریس پرسیدیم: چرا ارتباطش را با جک تروت کم کرد؟ پاسخ گفت چون دخترش لورا، جایگزین این همکار صمیمی و برجسته شده. گفتیم که آکر علیه او مقاله ای در ""هاروارد بیزنس ریویو"" چاپ کرده، گفت: آکر فصل 13 کتابش را نخوانده، و وی ترجیح میدهد تا با پاسخگویی بیشتر برای آکر برندسازی نکند! دلایل موفقیت ریس را پرسیدیم، دربارهی علم جدید نورومارکتینگ از او سؤال کردیم، پرسیدیم کدام کشورهای جهان، قویترین سیستم بازاریابی را دارند، سه مدیرعاملی که با ""رویکرد بازاریابی شرکتهای خود را اداره میکنند کدامند، روش او برای مشاوره ی بازاریابی در شرکتها چیست، چه پیشنهادی برای استادان جوان بازاریابی ایران دارد، توسعه مهندسی بازار را چگونه نشریه ای میبیند، و... که همگی را با صراحت پاسخ گفت. آیا علاقه مندید نظرات آل ریس را در این باره بخوانید؟
۵.

در یک نگاه: آل ریس، پایه گذار ""جایگاهیابی"" و مشاور شرکتهای بزرگ جهانی(سرویس بین الملل)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰
آل ریس استاد و نویسندهی پرآوازهی حوزهی بازاریابی است . او در سال 1994 به همراه دخترش، لورا، مؤسسهی مشاورهی ریس اند ریس را در نیویورک تأسیس کرد. سه سال بعد و در سال 1997 این مؤسسه به آتلانتا در جنوب شرق امریکا نقل مکان کرد و هم اکنون در این شهر به فعالیت خود ادامه میدهد. ریس به همراه دخترش سفرهای متعددی به کشورهای مختلف جهان داشته اند و از شیلی تا چین، از هند تا اندونزی به گسترش و بسط بازاریابی کمکهای شایانی کرده اند و مشاور شرکتهای بزرگی چون مایکروسافت، فورد، دیزنی، مرک، و... بوده اند.
۶.

دیدگاههای بازاریابی: نقد فیلیپ کاتلر و بازاریابی 3 (Marketing 3.0)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۰
پروفسور فیلیپ کاتلر، پدر بازاریابی نوین، قرار بود 5 خرداد 1391 به دعوت شرکت TMBA در ایران سخنرانی کند؛ بنا به دلایلی، این سخنرانی به تعویق افتاد. به هر رو، این خبر باعث شد تا برخی علاقه مندان به ""مطالعات بازاریابی در ایران""، کتاب بازاریابی 3 (Marketing 3.0) کاتلر را به دقت بخوانند تا بر این پایه، شخصیت کاتلر و دیدگاههای او را عالمانه نقد کنند. گفتنی آنکه در شمارهی 23 نشریهی توسعه مهندسی بازار - بهمن و اسفند 1390 - میزگردی با عنوان ""کاتلر در مارکتینگ تری چه میگوید؟"" برگزار شد که حاضران (پرویز درگی، حمیدرضا ایرانی، دکتر کامبیز حیدرزاده) در تشریح دیدگاههای کاتلر، هم به تأیید و هم به نقد کاتلر پرداختند. اثری که پیش رو دارید، در واقع دومین نگاه نقادانه است و البته از منظر روانشناختی، زبانشناختی، نشانه - معناشناسی به نقد کاتلر و دیدگاههای او میپردازد. ""توسعه مهندسی بازار"" با استقبال از دیدگاههای انتقادی در بازاریابی، مطالعهی مقالهی حاضر را توصیه میکند و همچنان چشم انتظار دیدگاههای موافق و مخالف در این باره است؛ بدان امید که فضای گفتمانی بیشتری در ""مطالعات بازاریابی ایران"" آغاز و تداوم یابد.
۷.

تبلیغات: موسیقی: صدای برند

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۴
موسیقی چگونه میتواند در خدمت فیلمسازان کالا قرار گیرد؟ پاسخ این پرسش را در این اثر خواندنی جستجو کنید. در این مقاله درمییابیم که موسیقی تبلیغ، موسیقی فیلم کوتاهی است که در پی روایت کردن قصهی کالا است. برای مثال، اگر فرکانسهای تبلیغ با مخاطب هم فاز باشد، روایت مفهوم اتفاق میافتد. اگر این دو فرکانس هم فاز نباشد، سکوتی بیمحتوا بر هر دو حاکم خواهد شد که نتیجه اش به هیچ خواهد رسید. مثل اینکه مخاطب، کانال تلویزیونی را عوض کند که به دیدن آن تبلیغ ادامه ندهد. با مطالعهی این اثر درمییابیم که حتی کودکان برای اعداد، فیلمها، روزها، هفته ها، و ... رنگ قائل میشوند. اگر قرار باشد کالایی به تبلیغ این موضوع بپردازد، موسیقی آن نیز باید همخوانی محکم اما ظریف برقرار کند؛ یعنی موسیقی به الزام باید ""رنگی"" را در ذهن بیننده متصور کند. شما فکر میکنید چگونه و با کدام ابزار موسیقی، میتوان رنگ آفرید؟ ""موسیقی: صدای برند"" به ما میآموزد که هر سازی به تنهایی دارای یک شخصیت کلی است؛ پیانو باوقار است، فلوت لطیف است، ویولونسن جدی ولی با احساس است، تیمبانی با جذبه است و ... زمانی که هویت یک کالا مشخص شد، از طریق استفاده از یک ساز یا ترکیب سازها میتوان به تأیید شخصیت یک کالا پرداخت؛ یعنی میتوان با کمک موسیقی، تبلیغی ساخت که در آن شخصیت کالا هم درک شود، و هم شنیده شود.مقالهی حاضر با نثری آهنگین و موسیقایی، در این باره حرفهای فراوانی دارد که برای کارگزاران تبلیغات سودمند است تا بیش از پیش بتوانند اثربخشی تبلیغات را با ""موسیقی"" افزایش دهند.
۸.

بازاریابی حسی: تازه ترین کمپین بازاریابی حسی تویوتا، نیسان، و هیوندا؛ آمیزه ای از خلاقیت و بازاریابی اجتماعی(مطالعات موردی)

مترجم:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶
تویوتا، نیسان، و هیوندا در تازه ترین کمپین بازاریابی حسی خود چه کرده اند تا بتوانند توجه بیشتری را به خود جلب کنند؟ پاسخ این پرسش را در این صفحات جستجو کنید. تویوتا فراتر از بازاریابی حسی، بازاریابی اجتماعی را نیز همزمان با بازاریابی حسی اجرا میکند. این اتومبیل ساز تعهد کرده تا هر روز یک اتومبیل به سازمانهای خیریه تحویل دهد و از مردم نیز خواسته تا بگویند کدام سازمان خیریه برتر است تا تویوتا به عهدش وفا کند! نیسان در پی اتومبیلهای بدون دود است، اما برای 40 میلیون پمپ بنزینی که در آینده بلااستفاده خواهند ماند، برنامه دارد تا تبدیل به کیوسک تلفن، دستگاه پاپکورن ساز، و... شوند؛ همچنین سایتی مجازی راه اندازی کرده تا مردم به خلاقانه ترین روش، نظر خود را در این باره اعلام کنند و جایزه بگیرند.
۹.

مهارتهای ارتباطی: مدیریت بازاریابی در سازمانهای بین المللی با تکیه بر الگوی شناسایی فرهنگ هافستید

مترجم:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳
جهانی شدن"" یا ""جهانیگرایی"" سبب شده است سازمانهای جهانی با حضور کارکنانی کاملاً متفاوت از فرهنگها بروز و ظهور کنند. مدیریت بر سازمانهای جهانی واجد کارکنانی متمایز از هم با فرهنگهای مختلف، مستلزم دانش و تجربه های گوناگون است. ""مدیران سازمانهای جهانی"" همواره از خود میپرسند با تکیه بر کدام دانش و تجربهی آزمون شده، میتوانند سازمان خود را اداره کنند. هافستید، روانشناس برجستهی آلمانی، طی پژوهشهای متعدد خود با دسترسی به افرادی از 40 کشور مختلف، این دانش علمی و عملی را معرفی کرده است؛ الگویی مبتنی بر 5 بُعد فرهنگ. هافستید، هوشمندانه دریافت که دور بودن کارکنان از مرزهای جغرافیایی کشورشان، سبب نمیشود که از ""فرهنگ"" خود نیز فاصله بگیرند. ""فرهنگ"" با تمامی تار و پودش تمامی فعالیتهای آدمی را تا پایان عمر تحت نفوذ خود دارد، بیآنکه فرد هشیارانه یا ناهشیار بتواند از آن بگریزد. پس بهتر است ""مدیریت بین المللی بر سازمانها و بنگاههای چندملیتی"" نیز این عامل بس قدرتمند را در نظر بگیرد تا در پرتو آن بتواند در قالب سازمانی با ""کارکردهای پویا"" در ابعاد جهانی ایفای نقش کند. ""پنج بعد هافستید"" را در این مقاله با شاهد مثالهای مختلف در کسب وکارها و بازاریابی بخوانید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸