علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز دوره جدید سال اول پاییز و زمستان 1373 شماره 1 و 2

مقالات

۱.

بررسی رابطه سن و جنسیت با مفهوم نگهداری ذهنی در دانش آموزان 6/5 ، 8/5 و 10/5 ساله دبستان های اهواز

۲.

بررسی رابطه ی متغیرهای پیش از اسارت حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگان شهر اهواز

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲