علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز) - علمی-پژوهشی

علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز)


 توقف انتشار

از سال 1388 نشریه علوم تربیتی و روانشناسی شهید چمران اهواز به چهار مجله به نام های 1. علوم تربیتی 2. دستاوردهای روانشناختی 3. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات 4. مشاوره کابردی تفکیک شده است.

 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول: دکتر بهمن نجاریان
سردبیر: دکتر منیجه شهنی ییلاق

نشانی: اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

 

 


آرشیو نشریه:

شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۷۹
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲