علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز) - نشریه علمی (وزارت علوم)

علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز) (نشریه علمی وزارت علوم)


 توقف انتشار: از سال 1388 نشریه علوم تربیتی و روانشناسی شهید چمران اهواز به سه مجله به نام های 1. علوم تربیتی 2. دستاوردهای روانشناختی 3. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات  تفکیک شده است.

 

 

شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۷۹
مدیر مسئول: دکتر بهمن نجاریان
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر منیجه شهنی ییلاق
آدرس: اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲