علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

علوم تربیتی و روانشناسی اهواز پاییز و زمستان 1381 شماره 3و4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی جو روانی - اجتماعی کلاس به عنوان یکی از مولفه‌های فرهنگ مدرسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۹۲
به منظور کنکاش در قلمرو فرهنگ مدرسه و بررسی جّو روانی- اجتماعی کلاس به عنوان یکی از مؤلفه‌های آن،415 دانش‌آموز اول تا سوم راهنمایی(217 پسر 198 دختر) پرسشنامه جّو روانی - اجتماعی کلاس (فرایزر و همکاران،1995) را تکمیل کردند.این مقیاس مشتمل بر چهار مقیاس فرعی انسجام،انضباط،رقابت، و اصطکاک می‌باشد.نمره کلی دختران در این پرسشنامه،به طور معنی‌داری بیش از پسران بود.تعامل جنسیت و پایه تحصیلی،تأثیر معنی‌داری بر نمرة جّو کلاسی نداشت.بررسی بیشتر نشان داد که انسجام در دانش‌آموزان کلاس اول راهنمایی بیش از دانش‌آموزان کلاس سوم است.و بین سایر گروهها تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.در دو مقیاس فرعی رقابت و اصطکاک،نمر‌ه‌های پسران بیشتر بود،د حالی که نمره‌های دختران در دو مقیاس فرعی انسجام و انضباط بیش از پسران بود.یافته‌های این پژوهش در پرتو روند پژوهشی مربوطه به بحث گذاشته شده‌اند و پیشنهادهایی برای پژوهش بیشتر مطرح شده است
۲.

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با سازگاری دانش‌آموزان دختر پایه سوم مدارس راهنمایی اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۹۲۳
هدف از انجام این پژوهش،تعیین همبستگی بین روابط پدر و مادر - فرزندی و سازگاری فردی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایة سوم مدارس راهنمایی اهواز است.در این تحقیق،220 دانش‌آموز که با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای از جامعه آماری مورد نظر برگزیده شده بودند،به عنوان گروه نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند.فرضیه‌های تحقیق به طور کلی عبارت از این بودند که بین روابط پدر و مادر - فرزندی و سازگاری دانش‌آموزان دختر رابطة ساده و چندگانه وجود دارد.برای سنجش فرضیه‌ها از مقیاس روابط پدر و مادر- فرزندی و آزمون شخصیتی کالیفرنیا استفاده به عمل آمد و یافته‌ها اکثر فرضیه‌های تحقیق را تأیید کردند و بریافته‌های پژوهشی پیشین صحه گذاشتند
۳.

بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت،انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عزت نفس خلاقیت کارآفرینی انگیزه پیشرفت کارآفرین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی مثبت گرا
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی سازمانی و صنعتی
تعداد بازدید : ۵۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۴۸۴
این پژوهش به منظور بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت،انگیزه پیشرفت و عزت‌نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه دانشگاه شهیدچمران اهواز طراحی شده است.نمونه اصلی این تحقیق شامل 400 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه شهیدچمران اهواز بود.یک نمونه 200 نفری نیز به منظور اعتباریابی و پایانی سنجی آزمونهای مورد استفاده به کار گرفته شد.هر دو نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.برای تحلیل داده‌ها علاوه بر روشهای توصیفی میانگین و انحراف معیار از ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد.ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش شامل پرسشنامه سنجش صفات کارآفرینی،آزمون جهت‌گیری کارآفرینی،آزمون خلاقیت،پرسشنامه انگیزه پیشرفت و آزمون عزت نفس بودند.پرسشنامه‌های سنجش صفات‌کارآفرینی،جهت‌گیری کارآفرینی و انگیزه پیشرفت توسط پژوهشگران این تحقیق به فارسی برگردانده شد و ضرایب اعتبار و پایانی آنها محاسبه گردید.فرضیه‌های این پژوهش شامل چهار فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی است،که روابط ساده و چندگانه بین متغیرهای پیش‌بین خلاقیت،انگیزه پیشرفت و عزت‌نفس را با متغیر ملاک کارآفرینی در کل نمونه و به تفکیک در نمونه‌های دختران و پسران مطرح می‌سازند.نتایج این پژوهش با یافته‌های تحقیقات انجام شده در خارج از کشورها هماهنگند .
۴.

بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای کمال‌گرایی،اضطراب صفت- حالت و افسردگی با سردرد میگرن در دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افسردگی حالت اضطراب صفت کمال گرایی سردرد میگرن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی مرضی تحولی اختلال خلقی افسردگی
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی مرضی تحولی اختلالات اضطرابی
تعداد بازدید : ۴۰۱۶ تعداد دانلود : ۲۰۷۰
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ساده و چندگانه کمال گرایی،اضطراب و افسردگی با سردرد میگرن در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز انجام شده است.در این تحقیق کمال گرایی،افسردگی و اضطراب صفت - حالت ،متغیرهای پیش بین و سردرد میگرن متغیر ملاک می باشند.نمونه مورد بررسی 150 دختر و 150 پسر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز بودند که به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب گردیدند.پژوهش حاضر تحقیق بنیادی و از نوع همبستگی است.در این پژوهش از چهار مقیاس استفاده شد که عبارتند از:مقیاس کمال گرایی اهواز،پرسشنامه اضطراب اسپیل برگر،پرسشنامه افسردگی بک و مقیاس سردرد میگرن اهواز.نتایج نشان داد که کمال گرایی،اضطراب و افسردگی با سردرد میگرن رابطه مثبت و معنی داری دارند.افزون بر این،همبستگی چندگانه کمال گرایی،اضطراب و افسردگی با سردرد میگرن معنی دار بود.
۵.

بررسی رابطه سبک شناختی وابسته به زمینه و نابسته به زمینه و یادگیری خود نظم داده شده با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان سوم راهنمایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی یادگیری نظریه های یادگیری
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی یادگیری شناخت
تعداد بازدید : ۲۴۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۴۹
به منظور بررسی رابطه سبک شناختی FD-I و راهبردهای یادگیری خود- نظم داده شده با عملکرد ریاضی پایه سوم،280 نفر از دانش‌آموزان این پایه به روش نمونه‌گیری تصادفی از بین دانش آموزان دختر و پسر منطقه چایپاره در استان آذربایجان غربی انتخاب و به منظور ارزیابی سبک شناختی FD-Iبه آزمون گروهی اشکال نهفته (GEFT) ،و به منظور ارزیابی میزان استفاده دانش آموزان دختر و پسر از راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پاسخ دادند.نتایج نشان دادند که بین دانش‌آموزان دختر و پسر از نظر سبک شناختی FD-I تفاوت معنی‌دار وجود ندارد.ولی بین دختران و پسران قوی و ضعیف در ریاضی از نظر سبک شناختی FD-Iتفاوت معنی‌دار وجود دارد.همچنین بین راهبردهای یادگیری و پیشرفت در درس ریاضی رابطه معنی‌دار وجود داردو از بین مؤلفه‌های راهبردهای یادگیری(شامل راهبردهای شناختی سطح پایین،سطح بالا،و خود نظم‌دهی)،خود- نظم‌دهی بیشترین رابطه با پیشرفت در درس ریاضی دارد.از سوی دیگر،در تحلیل رگرسیون سبک‌شناختی FD-I و راهبردهای یادگیری روی عملکرد ریاضی مشاهده گردید که سبک‌شناختی FD-I نسبت به راهبردهای یادگیری،بیشترین واریانس درس ریاضی را پیش‌بینی می‌کند.
۶.

رابطه بین وضعیتهای هویت شغلی و جنس با ترس از موفقیت در دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۶ تعداد دانلود : ۱۴۹۱
450 دانشجوی سال چهارم رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاههای دولتی شهر تهران که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شده بودند،به پرسشنامه وضعیتهای هویت شغلی دیلاس(1981) و پرسشنامه عینی ترس از موفقیت زوکرمن و آلیسون(1976) پاسخ دادند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بین جنس و وضعیتهای هویت شغلی رابطه معنی‌داری وجود ندارد.همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان دهنده معنی‌دار نبودن تعامل بین وضعیتهای هویت شغلی و جنس در ترس از موفقیت بود.از سوی دیگر،بررسی تفاوتهای جنسی در ترس از موفقیت نیز تفاوت معنی‌داری را نشان نداد.اما اثر اصلی وضعیتهای هویت شغلی بر ترس از موفقیت معنی‌دار بود،به این معنی که دانشجویان دارای وضعیتهای هویت شغلی موفق،ترس از موفقیت پایین‌تر و دانشجویان دارای وضعیتهای هویت شغلی مغشوش و نامتمایز ترس از موفقیت بالاتری را نشان دادند.در پایان کاربردهایی برای دانشجویان،والدین،برنامه‌ریزان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و دست‌اندرکاران امور زنان ارائه گردیده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲