علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز دوره جدید سال سوم پاییز و زمستان 1375 شماره 3 و 4

مقالات

۴.

ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش اضطراب امتحان در دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی تحصیلی اهواز

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲