علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز دوره جدید سال دوم پاییز و زمستان 1374 شماره 1 و 2

مقالات

۱.

تاثیر انتظار معلمان بر ارزشیابی آنان از عملکرد درس علوم و پیش بینی آنان از موفقیت آینده ی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی اهواز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۵ تعداد دانلود : ۵۷۱
۵.

بررسی رابطه جایگاه مهار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ی سوم راهنمایی دزفول

۹.

بررسی رابطه هماهنگی بین مولفه های خود پنداشت و افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲