خردنامه همشهری

خردنامه همشهری

خردنامه همشهری خرداد و تیر 1388 شماره 30 و 31

مقالات

۲.

خبر و گزارش: آیا ممکن است؟ (سیاست متعالیه از منظر غایبان همایش)

۳.

اندیشه اسلامی: سنت و دکترین توسعه (حسن حنفی از طریق تحکیم ادبیات وحدت، به شاخص های توسعه بر مبنای مفهوم «امت» می اندیشد)

۴.

اندیشه اسلامی: بازاندیشی کدام اسلام (ضیاءالدین سردار به عنوان بانی رشته «مطالعات آینده» در پی بازگشت به آینده اسلام است)

۵.

اندیشه اسلامی: نقد عقل نایاب (به نظر عابد الجابری ساختارگرا، اندیشه اسلامی با فاصله گرفتن از سنت معرفتی غرب و پیرایش و نقد آن می تواند با مدرنیته آشتی کند)

۶.

فلسفه معاصر: هگل به افق ایران (ما هنوز نتوانسته ایم عقل فلسفی خودمان را از نگاه کلامی بیرون بکشیم به اعتقاد مرادخانی، خوانش آراء هگل این امکان را فراهم می آورد)

۷.

فلسفه معاصر: ژیژک در ایران چه می کند (اسلاوی ژیژک چه همراه داشته که در کشور ما، اقبال مخاطبان و مترجمان آثار فلسفی را برانگیخته است؟)

۸.

فلسفه معاصر: مارکسیست فروتن (ژیژک متفکری است که همزمان از فلسفه فیلم، غذا، روانکاوی و مارکسیسم می گوید)

۱۰.

مکاتب فلسفی: انسان آغاز می شود (اگزیستانسیالیسم، هم به عنوان جنبشی فرهنگی و هم در قامتی فلسفی، معنای جدیدی به انسان داده است)

۱۲.

نظریه ایرانی: فمینیسم ما (به اعتقاد شهید مطهری، برای تبیین حقوق زن، باید به مبانی دینی و اقتضائات بومی زن ایرانی توجه داشت)

۱۳.

نظریه ایرانی: ویترین برای مغازه خالی (روشنفکر ایرانی می کوشد از راه پز دادن با مفهوم فمینیسم، خود را در محل توجه نگه دارد)

۱۴.

نظریه ایرانی: قدرت + معرفت = ؟ (به نظر دکتر محمد رضایی، در مطالعات فرهنگی، فرهنگ به طور اخص در پیوند با امر سیاسی در نظر گرفته می شود)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۹ تعداد دانلود : ۷۵۲
۱۷.

پرونده: فرم برای معنا (به نظر دکتر بلخاری، ناآگاهی هنرمند از مبانی معرفتی هنر، موحب از دست رفتن هماهنگی فرم و معنا و غلبه یکی بر دیگری می شود)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۲ تعداد دانلود : ۷۶۴
۱۸.

پرونده: آیا خدا زیباست (بررسی نظریه شهید مطهری، سید حسین نصر، احمد فردید و مصطفی ملکیان در باب اسلام و هنر)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۱ تعداد دانلود : ۸۴۰
۱۹.

پرونده: روایت لسان غیب

۲۰.

پرونده: صراط مستقیم صدا (موسیقی آنگاه با دین پیوند دارد که تعالیم دینی را در خود لحاظ کرده باشد)

۲۱.

پرونده: دین روی صحنه (گزارش میزگرد درباره زمینه، تئوری و امکانات تئاتر دینی در ایران)

۲۴.

پرونده: بگذار شاعر شاعر باشد! (به نظر عبدالجبار کاکایی، مدیریت فرهنگی رفتاری ایدئولوژیک با ادبیات پایداری دارد)

۲۶.

گزارش مؤلف: تاریخ فلسفه، از تهران تا پراگ (دکتر محمود عبادیان معتقد است توجه به فلسفه در ایران رشد کرده است چون ایرانی ها در پی پاسخ به پرسش زمانه خود هستند)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۱ تعداد دانلود : ۹۳۳
۲۷.

گزارش مؤلف: فرهنگ روشنفکری در کنار نفت (عبادیان و بسیاری از روشنفکران و نویسندگان، در حال و هوای آبادان دهه 20 پرورش یافته اند)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۶۱۴
۲۹.

کتاب: کیش مبانی رستگاری (طباطبایی در «جدال قدیم و جدید» مشروطه خواهی را با دستگاه معرفتی لویی آلتوسر سنجیده است)

۳۱.

کتاب: این ره که تو می روی (دکتر نقیب زاده در «نگرش های فلسفی در سده بیستم» کولاژی ناهمگون از مکاتب و مفاهیم فلسفی سده بیستم ارائه کرده است)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۵۶۹
۳۳.

کتاب خارجی: اصالت اضطراب وجود («ریموند» با تأکید بر مفاهیم بنیادین اگزیستانسیالیسم، از روایت تاریخی صرف تن می زند)

۳۴.

پرونده: شیخ فیلسوف (دکتر مهدی حائری یزدی با تحصیل در دو حوزه فلسفی اسلام و غرب، از اولین پژوهندگان فلسفه تطبیقی در ایران بوده است)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۵۷۳
۳۵.

کتاب: تو را به کوی معنا («هرم هستی» هستی شناسی فیلسوفان مسلمان را در پرتو معرفت شناسی فلاسفه غرب بازخوانی می کند)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰