خردنامه همشهری

خردنامه همشهری

خردنامه همشهری تیر 1387 شماره 27

مقالات

۳.

راه رنج (مقدمه ای بر بحث «حرکت» انسان قرآنی در مسیر تعالی)

۴.

قرآن و زمان (تنظیم حیات اجتماعی در قرآن از دیدگاه محمد عبده)

۱۱.

خارج از قدرت (هنر سیاسی)

۱۲.

وسیله های بی هدف (نظریه ای در باب پیوند ساختاری کار هنری و فعالیت سیاسی)

۱۳.

اخلاق بریکولر (فلسفه به مثابه هنر سیاسی)

۱۴.

نیازی به هنرمند نیست (هنر و سیاست)

۱۵.

که به یک جای نشکفند به هم (ارتباط موسیقی و سیاست)

۱۷.

زانو بر زمین زده (هویت های پیرامونی در هنر مشروطه)

۲۲.

سینمای شعر (درباره پائولوپازولینی)

۲۳.

دهنت را ببند (خوانش سیاسی سینمای کلینت ایستوود متاخر)

۲۴.

بی بهانه (نسبت فنون زیباشناختی و آثار سیاسی آنها در «نویسنده به مثابه تولیدگر» از زبان والتر بنیامین)

۳۰.

فیلم و سیاست (ملاحظاتی در باب فیلم سیاسی)

۳۱.

هنر به مثابه تروما (هنر، سیاست و اخلاق حقیقت از دیدگاه آلن بدیو)

۳۵.

فیلم به عنوان دیپلماسی (سینما و سیاست های انتخاباتی)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰