اقتصاد و تجارت نوین

اقتصاد و تجارت نوین

اقتصاد و تجارت نوین سال چهارم پاییز 1387 شماره 14

مقالات

۱.

اولویت بندی عوامل اساسی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در بنگاه های کوچک و متوسط: مطالعه موردی شرکت های قطعه سازی ایران خودرو

۲.

نقش انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت

۶.

اثرات کوتاه مدت و بلندمدت یارانه های تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران

۷.

تاثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸