اقتصاد و تجارت نوین

اقتصاد و تجارت نوین

اقتصاد و تجارت نوین زمستان 1384 شماره 3

مقالات

۱.

فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب : روش داده های پنل

کلید واژه ها: رشد اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات داده های پنل کشورهای پیشرفته و در حال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 401
اثر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ، یکی از موضوعات جدالی در دهه های اخیر به شمار می رود . این مطالعه با توجه به ادبیات موجود ( مبانی نظری ،‌ روش شناسی ، مدل سازی و شیوه های برآورد ) سعی دارد به طراحی مدلی برای تشریح اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی نمونه ای متشکل از 37 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دروه 1995 - 2003 با به کارگیری روش داده های پنل بپردازد . سه مدل رشد به تفکیک تمامی کشورهای نمونه ، کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته تخمین زده می شود ...
۲.

زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و اشتغال بخش خدمات ایران

کلید واژه ها: ایران زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات نوآوری فرآیندی و تولیدی تقاضای اشتغال تحلیل های سری زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 611 تعداد دانلود : 862
فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک نهاده ، نقشی مهم در تولید و اشتغال دارد . از یک سو ICT ممکن است با جانشین شدن به جای نیروی انسانی باعث کاهش اشتغال شود و از سوی دیگر با گسترش مقیاس تولید و ایجاد پتانسیل ها ( توانایی ها ) و فرصت های جدید ، اشتغال را افزایش دهد . به همین دلیل ، به لحاظ نظری ار خالص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال روشن نیست و لازم است بر اساس شرایط اقتصادی هر کشور ، اثر خالص آن آزمون و ارزیابی شود . این مقاله به بررسی تاثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال بخش خدمات در ایران اختصاص دارد ...
۳.

مدل رشد بخش کشاورزی ایران با تاکید بر فناوری و سرمایه انسانی

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران سرمایه انسانی تابع تولید مدل رشد بخش کشاورزی فناوری تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 513 تعداد دانلود : 127
هدف این مقاله شناسایی متغیرهای مؤثر و برآورد کمی تاثیر آنها بر رشد ارزش افزوده کشاورزی ایران است . در این مورد از نظریه های مطرح شده الگوهای رشد جدید که با ساختار بخش کشاورزی ایران تناسب دارند ، استفاده شده است . مهم ترین این عوامل سرمایه انسانی و فناوری است . اهمیت کیفیت نیروی انسانی در تاثیر فراوان آن بر رشد اقتصادی است . ایجاد نوآوری های تکنولوژیکی ( فناورانه ) در عرصه تولید که خود نتیجه تحقق و توسعه یا انباشت دانش است ، موجب بهبود روش به کارگیری عوامل تولید می گردد ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸