بخارا

بخارا

بخارا مهر 1380 شماره 20

مقالات

۱۲.

کارنامه مطبوعاتی زنان افغانستان (به زنان چراغ دار مطبوعات کشورم)

گفتگوها

۲.

نشر و فرهنگ: سلسله گفتگوها پیرامون نشر و فرهنگ (گفتگوی پانزدهم با رضا سید حسینی و مصطفی رحیمی: نشر کتاب از منظری دیگر)

۶.

گفت و گوی تمدنها: درباره مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها (در گفتگو با محمد تقی قزلسفلی دبیر شورای علمی و مدیر نتشارات «مرکز»)

مصاحبه کننده: مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۲ تعداد دانلود : ۷۱۱

گزارش ها

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷