بخارا -

بخارا


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: نشریات میان رشته ای
دوره انتشار: دو ماهنامه
مدیر مسئول: علی دهباشی
صاحب امتیاز: علی دهباشی
سردبیر: علی دهباشی
آدرس: تهران صندوق پستی: ۱۵۶۵۵-۱۶۶
تلفن: ۰۹۱۲۱۳۰۰۱۴۷
وب سایت: https://bukharamag.com/
پست الکترونیکی: info@bukharamag.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷