بخارا

بخارا

بخارا تابستان 1385 شماره 52

مقالات

۲.

نامه اومبرتواکو به مجله بخارا: دوستان مجله بخارا

۱۰.

اومبرتو اکو و تاویل، زبان و ترجمه: دیدگاه اومبرتو اکو درباره تأویل

۱۵.

اومبرتو اکو و فلسفه: به کتاب اومبرتو اکو خوش آمدید

۱۹.

اومبرتواکو، سینما و موسیقی: فیلمنامه نویسی به سبک گودار

۲۱.

اومبرتو اکو، اینترنت، اطلاعات و. . .: کثرت اطلاعات و مسئله پارازیت

۲۷.

چگونه پیام های تلگرافی را در سطل زباله بیندازیم

۴۲.

اومبرتواکو و جنگ: سناریوی یک جنگ جهانی، عواقب علمی - تخیلی نزاعی که وقوع آن نابودی همگان را به دنبال خواهد داشت

گفتگوها

۱.

گفتمان بر محور «مدرن» و «پست مدرن»: گفتگو با اومبرتو اکو

۲.

اومبرتو اکو و نشانه شناسی: نشانه شناس و نه جامعه شناس: مصاحبه خوان خوزه خوئیدی با اومبرتو اکو

۴.

گفتگو با امبرتواکو: اکوی ژرف اندیش، مصاحبه تئودور بیل با اومبرتواکو

۵.

گفتگو با اومبرتواکو

۶.

با «بائودولینو» اکو دوباره به رمان نویسی روی می آورد: مصاحبه «لائورالیلی» با «اومبرتواکو»

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷