بخارا

بخارا

بخارا شهریور 1385 شماره 54

مقالات

۴.

پتر هانتکه و ادبیات: تهاجم و تجاوز در آثار داستانی پترهانتکه

۵.

تفاوت هائی درباب اضطراب: دایتر ماریا ریلکه، اشتفان تسوایک و پتر هانتکه سه نویسنده آلمانی زبان با سه اثر درباره اضطراب

گفتگوها

۵.

گفتگو با پتر هانتکه پس از ده سال سکوت (15 آوریل 2004 - مجله فیگارو)

معرفی کتاب ها

۱.

نقد و بررسی آثار پتر هانتکه: نگاهی به کتاب «تکرار»: اثر پتر هانتکه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷