تحقیقات اقتصادی

تحقیقات اقتصادی

تحقیقات اقتصادی بهار و تابستان 1371 شماره 45

مقالات

۱.

کاربردی از فرضیه درآمد انتظاری تودار و (بیکاری شهری و مهاجرت روستا به شهر در ایران)

۲.

بررسی تئوریک R & D با استفاده از مدلهای رشد و تحلیل مقایسه ای هزینه های R & D در کشورهای مختلف

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۳