مدیریت

مدیریت

مدیریت 1386 شماره 129 و 130

مقالات

۴.

مدیریت ارتباط با مشتری - CRM

۱۴.

مدیریت بر مبنای مشارکت استراتژی موثر برای مدیریت