زهرا حسنی

زهرا حسنی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

طراحی مدل تاب آوری زنجیره تأمین در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۶۱
گسترده شدن و پیچیده شدن شبکه روابط در زنجیره تأمین از یک سو و عدم اطمینان و ریسک های اجتناب ناپذیر در صنعت بانکداری از سوی دیگر، بررسی تاب آوری در زنجیره تأمین بانک ها را ضروری     جلوه می دهد. رویکرد یا راهبردهای مختلف مدیریت زنجیره تأمین ازجمله تاب آوری، به دنبال افزایش انعطاف پذیری و توسعه توانایی زنجیره تأمین در پاسخگویی سریع به تغییر در تقاضای مشتری است. مدیران بانک ها می توانند با یک اقدام نوآورانه مانند طراحی زنجیره تأمین تاب آور؛ باعث افزایش پایداری، سودآوری و در نهایت حفظ رقابت پذیری در صنعت بانکداری شوند. هدف این پژوهش شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تاب آوری و درنهایت طراحی مدلی برای ارزیابی تاب آوری در صنعت بانکداری ایران است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان فعال در بانک های دولتی شهر تهران است که تعداد 50 مورد نمونه به صورت خوشه ای و قضاوتی انتخاب شده است. مدل طراحی شده درنهایت با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که معنی داری مدل پیشنهادی در جهت ساخت زنجیره تأمین تاب آور در صنعت بانکداری مورد تأیید است.
۲.

خوانش پسااستعماری خسی در میقات با تکیه بر نظرات فرانتس فانون

کلید واژه ها: مطالعات پسااستعماری خسی در میقات جلال آل احمد ادبیات انتقادی فرانتس فانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۵۴
ادبیّات معاصر عرصه بازتاب جریان های فکری موجود در جامعه به شمار می آید. با وجود تنوّع شاخه های ادبیّات معاصر در جهان و تأثیر و تأثّر آن بر یکدیگر نمی توان حضور جریان های بومی را در کشورهای شرقی و تحت استعمار نادیده گرفت؛ جوامعی که به نوعی دوران استعمار را از سر گذرانده اند و در مرحله پسااستعماری می باشند. در پژوهش پیش رو دیدگاه منتقدانه پسااستعماری جلال آل احمد - که شامل مجموعه نظریات واکنش به میراث فرهنگی استعمار است- از کتاب «خسی در میقات»، با تکیه به نظریات فرانتس فانون بررسی می گردد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی فراهم آمده است. پس از بررسی و انطباق نظریات این دو نویسنده منتقد می توان گفت جلال آل احمد و فرانتس فانون در یک تفکّر مشترک و هم راستا، مطالعات پسا استعماری خود را محدود به غرب نمی کنند، بلکه نقد تصویر خود در نزد خود نیز بخشی از مطالعات پسااستعماری آنان است.
۳.

The role of marital satisfaction and marital intimacy of mothers in predicting anxiety and depression in female student(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Marital satisfaction Marital Intimacy Depression Anxiety adolescents

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۲۴
The purpose of this study is to investigate the role of marital satisfaction and marital intimacy of mothers in predicting anxiety and depression in female student in Zanjan city. This study is considered as a descriptive/correlational research. The statistical population studied in this study were all female high school students in the Zanjan city and their mothers. The sample size was calculated using Cochran's formula, 367 of 8160 people were selected by stratified cluster sampling. To collect data were used from ENRICH: Marital Satisfaction Scale (EMS) (Olson, 1989), Depression Anxiety Scale 21-Depression Scale, Marital Intimacy Scale, (Walker). Data were analyzed by regression analysis in SPSS 25 software. Inferential analysis was performed at a significance level of 0.05. According to the results, the average of marital satisfaction was at the moderate level, marital intimacy and depression and anxiety of children were at a low level. According to the results of stepwise regression, marital satisfaction and intimacy explain 0.42 of the variance of depression and 0.15 of the variance of adolescent anxiety. In general, according to the results of the study, as marital satisfaction and marital intimacy of mothers increase, depression and anxiety of girls decrease.
۴.

مبانی مرگ اندیشی در آموزه های قرآن و حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مبانی مرگ اندیشی خدا انسان جهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۳ تعداد دانلود : ۴۴۰
موضوع مرگ و چگونگی این رخداد مهم و وقایع بعد از آن برای هر انسانی هم سؤال برانگیز بوده و هم احیانا هول آور، و تبیین این حقیقت از مهم ترین اهداف ادیان آسمانی و از جمله اسلام و قرآن کریم بوده که به یقین در این کتاب بزرگ در مورد هیچ موضوع اعتقادی به اندازه ی مرگ و وقایع بعد از آن بحث نشده است. از آنجا که مرگ اندیشی در همه ی ابعاد وجودی انسان تأثیرگذار است، پژوهش حاضر به بررسی مبانی مرگ اندیشی در آیات و روایات پرداخته و در صدد آن است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مبانی مرگ اندیشی را از نظر آیات و روایات واکاوی نماید. بر این اساس مبانی مرگ اندیشی در سه محور خدا، انسان و جهان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از سه محور یاد شده آن است که مهم ترین مبانی مرگ اندیشی عبارتند از: پیوند وثیق بین مبدأ و معاد، قدرت و علم و مالکیت مطلق خداوند، بقای خالق و فنای مخلوقات، بقاء روح انسان پس از مرگ، فطرت الهی انسان، محدود بودن عمر انسان و کل آفرینش، تمایل به جاودانگی در وجود انسان، موقتی بودن سرای دنیا و جاودانگی سرای آخرت، دنیا محل آزمایش و امتحان، وجود حیات در برزخ و آخرت و هدفمندی جهان آفرینش.
۵.

تبیین چگونگی عود عفونت های زنان به دلیل تعارضات زناشویی براساس مفاهیم رویکرد سیستمی

کلید واژه ها: تعارضات زناشویی رویکرد سیستمی عفونت های زنانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۵۸
هدف از پژوهش حاضرتوجیه چگونگی عود عفونت های زنان به دلیل تعارضات زناشویی براساس مفاهیم رویکرد سیستمی( به خصوص مثلث سازی ) می باشد. به این منظور زنانی که چندین بار برای درمان عفونت به مرکز درمانی مراجعه کرده بودند وعلی رغم مصرف دارو دچار عود عفونت گردیده بودند مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. سوالات مصاحبه از مقیاس درجه بندی بالینی مک مستر (MCRS) و پرسشنامه بیورز یا پرسشنامه گزار شخصی خانواده (SFI-) و مصاحبه استاندارد بالینی خانواده SCFI) استخراج و تنظیم شده بود. تعداد مصاحبه ها در 15 مورد به اشباع رسید. روش شناسی این تحقیق کیفی بود و داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک، بر اساس مفاهیم رویکرد سیستمی تجزیه و تحلیل شدند. روش نمونه گیری هدفمند بود و نمونه ها از بین کسانی که برای درمان عفونت به مرکز درمانی مراجعه کرده بودند و ملاک های ورود داشتند، انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگارنده در این تحقیق به یازده مثلث دست پیدا کرد. بر اساس نتایج دیگر این پژوهش مثلث عفونت شکل گرفته است. تعارضات زناشویی خود یک عامل مهم در ایجاد استرس خانواده است. استرس باعث کاهش سیستم دفاعی بدن شده و این می تواند عاملی برای ایجاد عفونت زنانگی (واژینیت) گردد. در نهایت بر اساس یافته های این پژوهش عفونت، خود تشکیل مثلثی می دهد که کاهنده اضطراب است و بر اساس مفاهیم رویکرد سیستمی این همان دلیلی برای عود عفونت می شود.
۷.

رابطه فراموشی سازمانی با عملکرد شهرداری در زمینه توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 16 تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش عملکرد سازمانی دانش سازمانی فراموشی سازمانی اقتصاد و مدیریت شهری توسعه پایدار شهر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری اقتصاد شهری
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای شهری توسعه پایدار شهری
تعداد بازدید : ۱۱۷۱ تعداد دانلود : ۵۱۷
انفجار اطلاعات در عصر جدید، پدیده ای نو در سازمان ها با عنوان فراموشی آگاهانه سازمانی را رقم زده است. این پدیده موجب شده تا پژوهش هایی در زمینه تأثیر انباشتگی اطلاعات در سازمان ها و راه های برون رفت از آن، مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه فراموشی سازمانی با عملکرد شهرداری در زمینه توسعه پایدار شهر، صورت گرفته است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی- همبستگی بود. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده گردید. جامعه آماری در این تحقیق، شامل مدیران و کارشناسان شهرداری منطقه 16 تهران به تعداد تقریبی 700 نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 400 نفر نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و هدفمند، انتخاب گردیدند. آنچه در این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفت عبارت است از: 1- ارتباط بین فراموشی سازمانی با عملکرد، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی 2- ارتباط بین عملکرد شهرداری با یادگیری سازمانی و مدیریت دانش، 3- ارتباط بین یادگیری سازمانی با مدیریت دانش. در این تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون همبستگی با ضرایب اسپیرمن و پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند بین فراموشی آگاهانه با عملکرد مدیریت شهری در زمینه توسعه پایدار شهری، رابطه معنی داری وجود دارد. از این رو باید در این زمینه، زیرساخت های لازم برای حذف اطلاعات غیرضروری گذشته، فراهم شود.
۸.

نماز و سبک های هویتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۳۴۸
هدف:مطالعه حاضر با هدف بررسی تفاوت سبک های هویتی در بین دانشجویان نماز خوان و دانشجویان غیر نماز خوان و همچنین بررسی تفاوت سبک های هویتی در بین دانشجویان پسر و دختر صورت گرفته است. روش:این پژوهش از جمله پژوهش های توصیفی و مقایسه ای است که در آن جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد. نمونه انتخاب شده شامل 116 نفر(61 نفر پسر و 55 نفر دختر) از دانشجویان دانشگاه مذکور بودندکه به شیوه تصادفی ساده از بین افراد در دسترس و داوطلب شرکت در مطالعه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماریt-test برای دو گروه مستقل و نرم افزار SPSS 16 استفاده شد. یافته ها:یافته های پژوهش نشان داد که بین سبک های هویتی دانشجویانی که فریضه نماز را به جا می آورند با دانشجویانی که این فریضه را به جا نمی آورندتفاوت معنادار وجود دارد و بیشترین میانگین سبک هویتی دانشجویان نماز خوان مربوط به سبک هویتی اطلاعاتی و سبک هویتی هنجاری و بیشترین میانگین سبک هویتی در دانشجویان غیر نماز خوان مربوط به سبک هویتی اجتنابی/ سردرگم می باشد. همچنین بین دانشجویان پسر و دختر تنها در دو سبک هویتی اطلاعاتی و سبک هویتی هنجاری تفاوت معنادار وجود وجود داشت و میانگین نمرات هر دو سبک مذکور در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر بود. نتیجه گیری:نتیجه حاصل از این پژوهش نشان داد که بین سبک های هویتی دانشجویان با فریضه نماز رابطه معنادار و جود دارد. همچنین بین دو جنس نیز در این زمینه تفاوت معنادار دیده می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان