سجاد محمدی

سجاد محمدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

Impact of Institutional Ownership and Board Independence on the Relationship Between Excess Free Cash Flow and Earnings Management

تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۶۳
However, the free cash flows scale is important for the financial health of the company, but it has also its own limitations. Moreover, it’s not immune from accounting tricks. Free cash flows can be considered as a measure of value for shareholders of listed companies on Tehran Stock Exchange. The managers of these companies have tended to use the earnings management for managing the free cash flow and ultimately shareholder value and wealth. The main objective of this study is to investigate the interactive effect of institutional ownership and board independence on the relationship between excess free cash flow and earnings management in the Tehran Stock Exchange. The study is applied and correlation research by its objective and nature. The variables used in this study have been extracted from the financial reports of listed companies in Tehran Stock Exchange and the web page of Tehran Stock Exchange in the period of 2009 to 2015. The results suggest that, "institutional ownership" and "board independence" on the relationship between "surplus free cash flow and earnings management" had no significant effect.
۲.

بررسی رابطه بین توانایی مدیریت با کارایی سرمایه گذاری و ریسک کاهش قیمت سهام

تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۲۹۰
ریسک ریزش قیمت سهام در بازار یکی از نگرانی های اصلی سرمایه گذاران است و پژوهش در این زمینه می تواند برای بازار سرمایه دارای اهمیت باشد. افزایش پدیدة ریزش قیمت سهام، سبب بدبینی سرمایه گذاران در مورد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می شود؛ این مسئله درنهایت می تواند سبب شود که سرمایه گذاران منابع خود را از بورس اوراق بهادار خارج کنند. هدف این مقاله بررسی ارتباط بین توانایی های مدیریت و سرمایه گذاری کارا با سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه با استفاده از داده های 152 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دورة زمانی سال های 1385 تا 1394 به بررسی این موضوع پرداخته شد. برای اندازه گیری توانایی مدیریت از مدل دمرجیان و همکاران (2013) که مبتنی بر متغیرهای حسابداری است، استفاده شده است. داده ها به روش داده های تابلویی و رگرسیون چند متغیره تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین توانایی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری رابطة معناداری وجود ندارد؛ درحالی که بین توانایی مدیریت و ریسک سقوط قیمت سهام رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
۳.

The Impact of Institutional Ownership on the Relationship between Tax and Capital Structure

تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۸
One of the reasons that companies avoid paying their taxes is that they choose to use debts for their funding. In other words, tax saving, an activity of companies to avoid taxpaying, can be used to finance corporate projects. Furthermore, since institutional owners are more inclined to supervise, they may shrink managerial behaviors to avoid taxpaying. In this study, institutional owners’ supervisory role about tax efficiency on corporate capital structure was investigated. For this purpose, a sample of 98 companies from 2005 to 2014 was selected from companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE). Following the research conducted by Kramer, multiple linear regression based on panel data and the econometric software Eviews were used for testing the research hypotheses. The results show that tax has a negative and significant impact and institutional ownership has a positive and significant impact on capital structure. In addition, the institutional ownership in corporate companies impacts and adjusts the relationship between tax and capital structure.
۴.

بررسی رابطه دانش فن آورانه و سواد سلامت دیجیتال در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۷
پژوهش به صورت توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دو مرکز دانشگاهی شهید صدوقی و شهید رجایی به تعداد 1700 نفر بودند. به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد276 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه دانش فناورانه و پرسشنامه سواد سلامت دیجیتال اروپا بود. تجزیه و تحلیل داده ها نیز بر اساس آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره صورت گرفت.یافته ها نشان داد: ضریب همبستگی بین دانش فناورانه و میزان سواد سلامت دیجیتال افراد آزمودنی، در دو شیوه ی محاسبه ی همبستگی پیرسون (447/0=r و 000/0=Sig)، دانش فناورانه و توانایی بهره گیری از اطلاعات سلامتی دیجیتال (494/0=r و 000/0=Sig) ، دانش فناورانه و توانایی بهره گیری از اطلاعات عمومی مرتبط با روش های کیفیت بخشی به سلامت افراد (345/0=r و 000/0=Sig)، دانش فناورانه و توانایی بهره گیری از اطلاعات مرتبط با بیماری ها یا جراحات خاص (151/0=r و 000/0=Sig)، دانش فناورانه و توانایی بهره گیری از اطلاعات تکمیلی دیجیتال بعد از مراجعه به پزشک (301/0=r و 000/0=Sig) ، دانش فناورانه و توانایی بهره گیری از اطلاعات معالجاتی درمانی دارویی (273/0=r و 000/0=Sig) ، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
۵.

مقایسه پارامترهای بیومکانیکی منتخب و خطر آسیبِ پای تکیه گاه، حین شوت با پای برتر و غیربرتر در بین بازیکنان مبتدی فوتسال

کلید واژه ها: بیومکانیک شوت روی پا پای تکیه گاه پای برتر و غیربرتر فشار کف پا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی عملکرد ورزشی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی بیومکانیک بالینی
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۲۹۷
با توجه به تأثیر موقعیت قرارگیری پای تکیه گاه به منزله عاملی مؤثر بر موفقیت شوت و بروز آسیب در مفصل مچ پا، هدف این تحقیق، مقایسه منتخبی از ویژگی های بیومکانیکی و عوامل مؤثر بر آسیبِ پای تکیه گاه در شوت با پای برتر و غیربرتر بازیکنان مبتدی فوتسال بود. در این تحقیقِ نیمه تجربی، 12 بازیکن فوتسال آماتور جوان با میانگین و انحراف استاندارد سن 5/1±2/21 ، قد 2/4±176 سانتی متر، وزن 5/5 ±6/67 کیلوگرم مشارکت کردند. درحالی که از ورزشکاران خواسته شد تا توپ را با پای برتر و غیربرتر با حداکثر تلاش از فاصله 10 متری به سمت دروازه شوت کنند، اطلاعات مربوط به نیرو و ضربه وارد شده به کف پا و موقعیت پای تکیه گاه به کمک دستگاه سنجش فشار کف پای صفحه ای Platform و با سرعت نمونه برداری 300 هرتز ثبت شد. برای بررسی خطر آسیب مچ پا، نیروها، ضربه ها و بیشترین فشار وارد به قسمت های لترال و مدیال، در دو پای برتر و غیربرتر اندازه گیری شد. نتایج حاکی از وجود اختلاف معنادار در دامنه حرکتی مفصل ساب تالار بود که احتمالاً می توان دلیل آن را وجود انعطاف و هماهنگی بیشتر در پای برتر دانست. در مقدار ضربه وارد به قسمت های جلویی، میانی و عقبی پا، اختلاف معنی داری بین پای راست و چپ مشاهده نشد. حداکثر فشار در قسمت لترال پای غیربرتر به طور معناداری بیشتر از پای دیگر بود که احتمالاً می تواند یکی از علل افزایش خطر آسیب داخلی مچ پا تلقی شود. با توجه به تازه کاربودن و فقدان هماهنگی عصبی عضلانی مناسب در اندام غیربرتر آزمودنی ها قادر نبودند الگوی پیشرفته ای از حرکت شوت را در پای غیربرتر ارائه دهند. ازاین رو، فقدان هماهنگی عصبی عضلانی می تواند به اتلاف انرژی و واردآمدن فشارهای غیراصولی به قسمت های مختلف بدن به ویژه کف پا منجر شود و بروز آسیب را تشدید کند. با توجه به نتایج تحقیق، می توان گفت ورزشکاران مبتدی فوتسال، حین زدن شوت با پای برتر، کیفیت بالاتری را از نظر فاکتورهای بیومکانیکی دخیل در حرکت نشان می دهند. همچنین، با توجه به پارامترهایی که بررسی شد، احتمال آسیب در مچ پای تکیه گاه فوتبالیست های مبتدی، هنگامی که با پای غیربرتر اقدام به شوت می کنند، بیشتر از پای تکیه گاه است. البته تعمیم این نتایج به بازیکنان نیمه مبتدی و حرفه ای نیاز به تحقیقات بیشتری دارد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان